ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the investment of clients of a Commercial Bank in Primavest Mutual Fund in Mueang District, Chiang Mai Province / สุชน การวัฒนาศิริกุล / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
กองทุนรวม
การลงทุน -- เชียงใหม่
1022 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท รักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting industrial entrepreneurs selection of security guard companies in Kratumban District, Samut Sakhon Province / คัตนะ สังขพิทักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท รักษาความปลอดภัย
ธุรกิจ -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
ผู้ประกอบการ -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
การรักษาความปลอดภัย
1023 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of insurance companies'services in Mueang District, Chiang Mai Province / มณฑิราลัย ปวนใจชม / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
1024 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting the choice of using debit card among the clients of Siam Commercial Bank in Mueang District, Chiang Rai Province / อรทัย จงประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย
บัตรเดบิต -- เชียงราย
1025 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ ของผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to use services provided by low cost domestic airlines of departure passengers at Chiang Mai International Airport / เกศสุดา สรรพช่าง / 2548 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
จิตวิทยาปัจเจกบุคคล
ผู้โดยสารเครื่องบิน -- เชียงใหม่
สายการบิน -- เชียงใหม่
1026 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 = Factors affecting customers' choice in using business loan of Krung Thai Bank Public Company Limited in Chiang Mai region 2 / นพรัตน์ ศศิฉาย / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1027 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความต้องการผักพื้นบ้านของผู้บริโภคในเมือง = Factors affecting consumer demands on local vegetables in urban area / วรรณวิไล จุลพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
1028 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง = Factors affecting exercise in Lampang hospital staff / จินตนา รังคะวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Exercise
Hospitals -- Staff
1029 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for business time recorders in Mueang, Chiang Mai Province / จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องบันทึกเวลา -- การจัดซื้อ
การจัดซื้อ -- เชียงใหม่
1030 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Thai Tourists satisfaction in visiting Wiang Kum Kam Ancient City : Sarapi sub-district, Chiang Mai / รัชดาพรรณ สุวรรณมาโจ / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- สารภี (เชียงใหม่)
ความพอใจ
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
1031 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของเกษตรกรในการชำระหนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอปัว จังหวัดน่าน / เฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด / 2548 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- การเงินส่วนบุคคล
เกษตรกร -- การเงิน
การปลดหนี้
สินเชื่อเกษตร
เกษตรกร -- ปัว (น่าน)
1032 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดลำพูน / ธัญวรัตม์ สุทธิวนานุรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- การผลิต
เกษตรกร -- ลำพูน
1033 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Factors affecting success of Nile Tilapia's farmers in Phan District. Chiang Rai Province / สมคิด ความเพียร / 2548 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง -- แง่เศรษฐกิจ
ปลานิล -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- พาน (เชียงราย) -- ภาวะเศรษฐกิจ
1034 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้า OTOP ต่อชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Factors affecting the success of OTOP to community: a case study of Ban Sao Luang textile handicraft group, Mueang Nan District, Nan Province / ชุลีภรณ์ ส่องเนตร / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ
หัตถกรรม -- น่าน
บ้านซาวหลวง (น่าน)
1035 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting purchasing behavior of goods and services via e-commerce of undergraduate students in Chiang Mai province / จิราภรณ์ เลิศจีระจรัส / 2548 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สินค้า -- การจัดซื้อ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1036 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสถานบันเทิงในเวลากลางคืนของแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Factors affecting the use of recreation night clubs of workers in the Northern region industrial estates, Lamphun Province / จิรายุ สีสุข / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
สถานเริงรมย์ -- ลำพูน
แรงงาน -- ลำพูน
1037 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อทองรูปพรรณของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors influencing the purchasing of gold ornaments by employees in the Northern region industrial estate ;Factors influencing the purchasing of gold ornaments by employees in the Northern region industrial estate / เสาวลักษณ์ ผัดคำมูล / 2548 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ทอง
1038 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing Thai tourists' buying decision on domestic package tour in Mueang District, Chiang Mai Province / บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่. อำเมือง
เชียงใหม่. อำเมือง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1039 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย จากบริษัทนำเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ = Factors effecting decision of Singapore tourists in choosing package tour from travel agency in Mueang District, Chiang Mai Province / ดวงศิริ เวียงคำ / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- สิงคโปร์
บริษัทนำเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1040 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of one - year Master of Economics Program, Chiang Mai University / วรานนท์ ศรีวรานันท์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ -- หลักสูตร
หลักสูตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73