ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Affecting factors on the control of fasting blood sugar level of type 2 diabetic patients attending diabetes mellitus clinic at Fang Hospital, Chiang Mai province / วณิรัฐ ศรีชนะ / 2548 /Full Text
Subject
Blood sugar
Diabetics
1002 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของออนิโธกาลัม = Factors affecting growth and development of ornithogalum (Ornithogalum thyrsoides jacq.) / สืบศักดิ์ เสนาวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
ออนิโธกาลัม -- การเจริญเติบโต
ออนิโธกาลัม -- การปลูก
ไม้ดอก
1003 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting internet use for the payment of personal income tax in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัชชา เกียรติไทยพิพัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1004 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Factors affecting farmers' decision on participating extension project of the Huai Hong Khrai Royal Developent Study Centre / ภาณุวัฒน์ ไชยมะโน / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- รายได้
1005 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าสู่หลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกของกรมสรรพากรในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Factors affecting entrepreneurs' decision to enter the exporters-criterion of the revenue department under jurisdiction of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / ฐิติยา จิยะพงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1006 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ในการเลือกบริการโรงพยาบาล สำหรับแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting decision of frozen seafood entrepreneurs in choosing hospital service for foreign labours in Samut Sakhon Province / วีรกร สื่อเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
แรงงานต่างด้าว -- สมุทรสาคร
อาหารทะเลแช่แข็ง -- สมุทรสาคร
1007 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านค้าในการเลือกใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting business choice of using Bank of Ayudhya Public Company Limited electric data capture in Mueang District, Chiang Mai Province / สุนิสา ตันตินาคม / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1008 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อย โครงการพักชำระหนี้ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting loan repayment decision of small farmers of the grace period project, San Sai District, Chiang Mai province / ธนัญชนก ไชยรินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
การชำระหนี้ -- สันทราย (เชียงใหม่)
สินเชื่อเกษตร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1009 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูกของบริษัทผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting consumers buying decision for corrugated board of corrugated boxes company in Samut Sakhon Province / วีระพล แซ่ลิ้ม / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
กระดาษลูกฟูก
1010 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค
อาหารเสริม -- การจัดซื้อ
1011 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้สนใจซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี = Factors affecting interested bidders decision on auction of immovable property from Legal Execution Department Ministry of Justice / จุฑาทิพย์ ศังขะธร / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค
อสังหาริมทรัพย์
การขายทอดตลาด
1012 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี = Factors affecting Thai tourists decision on the purchase of jewelry in Mueang District, Kanchanaburi Province / อาภรณ์ จงฤทธิพร / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กาญจนบุรี
อัญมณี -- กาญจนบุรี
เครื่องประดับ -- กาญจนบุรี
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1013 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers choice for purchasing personal vehicles in Mueang District, Chiang Mai Province / สาวิตรี ศิริชัยเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
1014 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการใช้พื้นที่ของอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธัญญารักษ์ ศาสตราศรัย / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาคาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาคารเรียน
อาคารเรียน -- การออกแบบและการสร้าง
ห้องเรียน
1015 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของหมู่บ้านขี้เหล็กหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the management of Khilek Luang ViLLage fund, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ลินทร์ดารา ขยัน / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านขี้เหล็กหลวง (เชียงใหม่)
1016 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตามระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับลำไยในจังหวัดลำพูน = Factors affecting good agricultural practice of longan farmers in Lamphun Province / อัญชลี กุนุพงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
เกษตรกร -- ลำพูน
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1017 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผักตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers'good agricultual practice on vegetable production, Nong Hoi Royal Development Center, Chiang mai Province / ศราวุธ เหล่าอนุสรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ผัก -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- การควบคุมคุณภาพ
1018 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการทำงานของไซลาเนสบริสุทธิ์ จากเชื้อราที่ทนอุณหภูมิสูง Thermoascus aurantiacus Sl 16 w = Factors affecting the production and the activity of Purified Xylanase from Thermotolerant Fungus Thermoascus aurantiacus Sl 16 w / พัชรินทร์ จันทรานิมิตร / 2548 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ไซลาเนส
1019 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Factors affecting people's participation in local development: a case study of Lampang Municipality, Mueang Lampang District, Lampang Province / พิกุล สัจจามรรค / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
เทศบาล -- ลำปาง
เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1020 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the adoption of electronic commerce in small and medium enterprises in Chiang Mai Province / กิรณา สุวรรณภาษิต / 2548 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73