ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จำกัด = Employee motivating factors in working at Ongkorn Cold Storage Co.,Ltd. / ชวาล นิ่มพิจารณ์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทองกรณ์ห้องเย็น
ความพอใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
การจูงใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
982 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของวิศวกรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Working employee motivation factors influencing of engineers at the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / กิตติคุณ รัชฎามาศ / 2548 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
วิศวกร -- ลำพูน
983 ปัจจัยด้านคุณลักษณะในตนเองที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Self trait factors affecting learning styles of Chiangrai Rajabhat University students / อนันต์ แก้วตาติ๊บ / 2548 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงราย
นักศึกษา -- เชียงราย
แบบทดสอบคุณลักษณะ
การเรียน
984 ปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Famity factors and social behaviors affecting drop-out of private vocational school students in Chiang Mai Province / ภุมริน บุญทวี / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
985 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions on garbage management of Tambon Donkaeo Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / คชนม์ บุญชูวิทย์ / 2548 /Full Text
Subject
ขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
986 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลป่าสัก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา = Factors related to service utilization of cervical cancer screening of women in Pasak sub-district, Phu Sang district, Phayao province / ยุภาพร ศรีจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สตรี -- ภูซาง (พะเยา)
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
987 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น = Factors related to among female adolescents / อ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
988 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของทีมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู = Factors relating to the job satisfaction and organizational commitment among health team in primary care unity Nong Bua Lum Phu province / อมร ทองรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน -- หนองบัวลำภู
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- ความพอใจในการทำงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- หนองบัวลำภู
989 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
990 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors related to nosocomial pneumonia in Head and Neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พัชรี สิทธิไตรย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
991 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 = Factors influencing dietary behaviour of Chiang Mai University's sportmen participated in the 32nd sport University Games / ลัญจกร ผลวัฒนะ / 2548 /Full Text
Subject
บริโภคนิสัย
นักกีฬา -- เชียงใหม่
สมรรถภาพทางกาย
992 ปัจจัยที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร = Factors leading female students to have premarital sex / ณัฐกานต์ อมาตยกุล / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยาวัยรุ่น
นักศึกษา -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
993 ปัจจัยที่ทำให้บุคลากรครูยอมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting teachers' acceptance on education management transference to local administrative organization, Mae Chaem district, Chiang Mai province / จตุพร มีณรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
ครู -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
994 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร บ้านสันป่ากว๋าว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors having relationship in growing vegetables without pesticide of agriculturalists in Ban Sanpakaow, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / พงศ์ธร จันทร์เลื่อน / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ผักปลอดสารพิษ
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
ดิน -- สารภี (เชียงใหม่)
น้ำ -- สารภี (เชียงใหม่)
995 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) = Important factors for organizational commitment: A Case study of Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd / สายพิณ สว่างจิต / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ความผูกพันต่อองค์การ
996 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดอุณหภูมิขั้นต้นของผัก = Factors affecting pre-cooling of vegetables / ธีระพงษ์ จันทร์แจ่ม / 2548 /Full Text
Subject
ผัก -- การเก็บและรักษา
ผัก -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ
997 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting service efficiency of the Siam City Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / สายยันต์ สมอ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
998 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของแรงงานสตรีที่ทำงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Factors affecting preventive behavior concerning cervical cancer among femele factory workers in the Northern region industrial estate, Lamphun province / กุลธิดาพร กีฬาแปง / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำพูน
ปากมดลูก -- มะเร็ง
แรงงานสตรี -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
999 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting the community strengthening process: a case study of Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province / เพิ่มวิทยา กันทะทรง / 2548 /Full Text
Subject
ชุมชน
ข้าราชการ -- แม่ฮ่องสอน
1000 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ = Factors affecting the outstanding debt of hire-purchase loan of a finance company in Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province / วิกรานต์ พืชพันธ์ไพศาล / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทเงินทุน -- นครสวรรค์
เงินกู้ -- นครสวรรค์
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
การชำระหนี้ -- นครสวรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73