ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ = Use of extensive reading activity to promote English reading habit, self-directed learning and English reading comprehension / ศักดิ์เกรียงไกร ปัญญาวัตร / 2548 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
82 การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using experience enhancing activities to develop creativity of preschool children / ใจทิพย์ แก้วมงคล / 2548 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
ความคิดสร้างสรรค์
การศึกษาขั้นอนุบาล
83 การใช้เกมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Use of games for developing number sense of prathom suksa 1 students / มณี แก้ววันตา / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
เกม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
84 การใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษและการคิดไตร่ตรองของผู้เรียน = Implementation of SQ4R technique to promote English reading comprehension and reflective thinking of learners / พรนิภา บรรจงมณี / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
85 การใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using synectic technique to promote creative writing skills of prathom suksa 5 students / สุพิศ เนตรคำยวง / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
86 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองลำพูน = Information technology utilization in basic education institutions, Mueang Lamphun District / ทรัพย์สิดี เม่งศิริ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำพูน
การศึกษา -- การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ลำพูน
87 การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Application of good governance principles in administration of basic education institution's administrators, Chiang Mai Educational Servic Area 5 / สามารถ อินตามูล / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
คุณธรรม
88 การใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้คำศัพท์ ของผู้เรียนในระดับเตรียมความพร้อม = Use of the natural approach to develop English listening speaking abilities and word recognitton of preparatory level learners / อนงค์กร ศรีเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
89 การใช้บริการสุขภาพของประชาชนในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = Health care utilization of people under the universal coverage of health care scheme in Wiang Nong Long district Lamphun province / ประไพศรี ศักดาวิโรจน์ / 2548 /Full Text
Subject
โครงการบัตรสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- เวียงหนองล่อง (ลำพูน)
90 การใช้ประโยชน์ของเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองในอาหารสุกรรุ่น = Utilization of soybean hulls in growing pig diets / มัทนียา อรรคนิตย์ / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
อาหารสัตว์
เปลือกถั่วเหลือง
91 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Benefit from using forest resources of people in the Mae On Conservation Forest, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / ภราดร โกมลรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ป่าสงวน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
92 การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of mind-mapping to enhance English writing skills of Prathom Suksa 5 students / กาญจนา มงคลสิงห์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
แผนที่ความคิด
93 การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายเพื่อส่งเสริมความสามมารถในการอ่านภาษาอังกฤษความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณของนักเรียนเตรียมทหาร = Use of film - based discussion to promote English reading ability, creative writing ability, and critical thinking of pre - cadets / คนึงนิจ จิตตรง / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
94 การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of critical thinking process teaching model to promote reflective writing skill of Mathayom Suksa 3 Students / สวิง หน่อแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- อุบลราชธานี
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
95 การใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส์ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Applying Williams Cube AAI model into development of Mathayom Suksa 2 student's creative writing ability / จินตนา สุทธสาส์น / 2548 /Full Text
Subject
การสอน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
96 การใช้วิธีการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน = Implementation of constructivist instruction to enhance learners' English reading comprehension and self-esteem / อรทัย ชัยญา / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ความคิดสร้างสรรค์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
97 การใช้วิธีสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และทัศนคติของนักศึกษาปริญญาตรี = Implementation of constructivist instruction to promote English Speaking ability and attitudes of undergraduate students / อัปษร ธรรมสโรช / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักศึกษา -- เชียงใหม่
98 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Time spent among nusing personnel of inpatient ward, the Song Yang hospital, Tak province / อภิรดี พญาพรหม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
99 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Time spent among nursing personnel of inpatient ward, Si Thep Hospital, Phetchabun Province / สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
100 การใช้สื่อตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using authentic materials to promote English reading interest and comprehension of mathayom suksa 4 students / กมลทิพย์ รัชชนะกุล / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สื่อมวลชน
เอกสาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73