ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของรัฐ = Education management efficiency of state vocational schools / ณัฏฐกา ไชยสลี / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย
962 ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Budget allocation efficiency of Sanpakwan Tambon Administrative Organization, Hangdong District, Chiang Mai Province / ระวีวรรณ ธรรมสานุกุล / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ -- หางดง (เชียงใหม่)
963 ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด = Nitrogen-fixing efficiency of diazotrophic endophytic bacteria in some dendrobium species / เฉลิม เนาว์แก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การตรึงไนโตรเจน
จุลินทรีย์
หวาย (กล้วยไม้)
กล้วยไม้
964 ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ = Efficiency of technical analysis in stock price forecasting of food & beverages and entertainment & recreation sectors securities / ชุติวิทย์ พรหมขัติแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
ราคา
965 ประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ำมันหอมระเหย และเชื้อราที่คัดเลือกจากเมล็ดข้าว เพื่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon และผลต่อคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Efficiencies of chitosan, essential oils and fungi selected from rice seeds for controlling of Fusarium moniliforme sheldon and their effects on quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / สายชล โนชัย / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ข้าว -- คุณภาพ
เชื้อรา
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
966 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากดีปลีเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง = Efficiency of java long pepper crude extract in controlling Anthracnose in mango fruit / วนัสนันท์ สะอาดล้วน / 2548 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
ดีปลี
สารสกัดจากพืช
แอนแทรกโนส
967 ประสิทธิภาพของหัวเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ผลิตเป็นการค้าต่อการตอบสนองของสตรอเบอร์รี่พันธุ์ต่างๆ = Effectiveness of commercial arbuscular mycorrhizal inocula on growth responses of strawberry cultivars / สายอรุณ อินทสาร / 2548 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
สตรอเบอรี่ -- ปุ๋ย
เชื้อรา
ไมคอร์ไรซา
968 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมใบยาสูบขนาดเล็กในประเทศไทย = Economic efficiency of small scale tobacco industry in Thailand / นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมใบยาสูบ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
969 ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Efficiency of infectious waste management in Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Rai / ไพริน เกียรติสุนทรานันท์ / 2548 /Full Text
Subject
ขยะติดเชื้อ -- เชียงราย
การกำจัดขยะ -- เชียงราย
ขยะ -- เชียงราย
970 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Efficiency of personal income tax collection through the internet in Changwat Mae Hong Son / บังอร โถทอง / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- แม่ฮ่องสอน
อินเตอร์เน็ต
971 ประสิทธิภาพภาพของสื่อในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการชาวไทย = Effectiveness in media to Chiang Mai City Arts and Cultural Centre in providing information to Thai visitors / เสาวณีย์ วัฒนาโยธิน / 2548 /Full Text
Subject
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
972 ปริมาณและกิจกรรมของซิลิเกตแบคทีเรียสายพันธุ์พื้นเมืองในดินและการตอบสนองของสตรอเบอรี่ต่อการใส่หัวเชื้อซิลิเกตแบคทีเรียที่มีการผลิตเป็นการค้า ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Population and activity of native silicate bacteria in soil and response of strawberry to commercial silicate bacterial inoculation at Samoeng district Chiangmai province / ศิณีนาถ กานตารัมภ์ / 2548 /Full Text
Subject
แบคทีเรียซิลิเกต
แบคทีเรีย
แร่ซิลิเกต
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
ธาตุอาหารพืช
973 ปริมาณและคุณภาพ DNA ที่เหมาะสมของพยาธิใบไม้บางชนิดเพื่อใช้ในเทคนิคเอชเอที-อาร์เอพีดี = Optimal quantity and quality of ANA of some trematodes for using in HAT-RAPD technique / อัจฉรี รวมสุข / 2548 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
ดีเอ็นเอ
974 ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมทำงานอาสาสมัคร = Enabling factors and the well-being of older people involved in voluntary work / ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
อาสาสมัคร -- เชียงใหม่
975 ปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพิจิตร = Selected factors and job satisfaction among professional nurses in Phichit Hospital / ธนพร สดชื่น / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Professional
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พิจิตร
976 ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน กับการปฎิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ = Motivation-maintenance factors and practice of hospital accreditation among nurses at Srisungwal hospital / ชัยศรี กล้าณรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
977 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = The Motivating factors influencing employees at The Bank of Thailand, Northern Region. / จารุมาส ปาละรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ -- พนักงาน
ความจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
การทำงาน -- เชียงใหม่
978 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานบริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด = The Motivating factors influencing employees at CMD Wooden Products., Ltd. / ศศิธร ไชยนาม / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
การทำงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
979 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท โอกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = The Motivating factors influencing employees at The Oki Precision (Thailand) Co., Ltd. Lamphun Province / มัธรินทร์ สำเนียงดี / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท โอกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย)
ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
980 ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทเอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซสเทม จำกัด : กรณีศึกษาของเทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่- คำเที่ยง = The Motivating factors influencing operating employees in Ek_Chai Distribution System Co.,Ltd. : a case study of Tesco Lotus Chiang Mai_Khamtieng Branch / ณัฐนิช ปัญญาสม / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทเอก_ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิสเทม -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
การทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73