ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 บุคลิกภาพด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = The Good, capable and well-being emotional aspects of Montfort College lower secondary student's personality / พีรรัตน์ สัตโยภาส / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- นักเรียน
บุคลิกภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
942 แบบจำลองการจัดการจราจรเมืองเชียงใหม่โดยการใช้โปรแกรมแซทเทิลเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Chiang Mai traffic management model by SATURN with the interface of GIS / รพีพงษ์ โมรากุล / 2548 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่ -- การประมวลผลข้อมูล
วิศวกรรมจราจร -- เชียงใหม่
จราจรหนาแน่น
จราจร -- แบบจำลอง
943 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งทางถนน = A Fuel oil consumption model of road transportation sector / พีระพงษ์ บุญแสง / 2548 /Full Text
Subject
การใช้เชื้อเพลิง -- แบบจำลอง
น้ำมันเชื้อเพลิง
การขนส่งทางบก -- ไทย (ภาคเหนือ)
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
944 แบบจำลองการเลืกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยรวมตัวแปรแฝง = A Choice model for public transport modes between Chiang Mai and Bangkok incorporating latent variables / ยุทธกิจ ครุธาโรจน์ / 2548 /Full Text
Subject
การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
การขนส่งมวลชน -- กรุงเทพฯ
การเดินทาง -- แบบจำลอง
945 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะของผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยใช้ข้อมูลการเลือกรูปแบบการเดินทางของเมืองภูมิภาค = Intercity traveler mode choice model using regional city mode choice data / เอกฉัตร วงศ์ทะกัณฑ์ / 2548 /Full Text
Subject
รถประจำทาง
ยานพาหนะ
การเดินทาง -- แบบจำลอง
946 แบบจำลองทางการเงินสำหรับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย = A Monetary model for the determination of foreign exchange rate of Thailand / กมลวรรณ คำแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การเงิน
เงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
947 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หนึ่งมิติของการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยัง เส้นเลือดที่แยกเข้าปอดทั้งสองข้าง = One dimensional mathematical model of blood flow from the right ventricle to both lung arteries / วินัย จันทร์เพ็ง / 2548 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เลือด -- การไหลเวียน
948 แบบแผนสุขภาพของผู้มาบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ = Functional health pattern of blood donor at blood bank Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อาภากร สิริวิบูลย์กุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Blood donors
Blood banks
949 ปฏิกิริยาร่วมระหว่างความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษและประเภทของแบบฝึกโคลซต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Interaction between English learning ability and types of cloze procedure exercises in English reading comprehension of prathom suksa 3 students / อนงค์ อินตาพรหม / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
950 ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Civil society and participation in local development: A Case Study of Yang Noeng Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / นุทอง เนตรสว่าง / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาสังคม -- ไทย
การพัฒนาชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
951 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบจากการตรวจสภาพกิจการโดยทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = The Incorrect points found from inspecting of business position by closed supervision teams of Chiang Mai area revenue office 2 / สุมาลี เกตะมะ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
952 ประเด็นความผิดและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสียภาษีอากรของสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นนิติบุคคล = The incorrect points and guideline for tax paying of gasoline stations which are corporate firms / รสริน ล้วงจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
อากร -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
953 ประสบการณ์การกลับเป็นซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา = Experiences of recurrence among persons with alcohol induced psychotic disorder / เสาวณี วิกัน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
954 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Caregiving experiences among caregivers of stroke patients / ศศิธร ช่างสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
955 ประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนหญิงกับอาชญากรรมทางเพศ : กรณีศึกษาการข่มขืนกระทำชำเรา = Experiences of female investigators and sex crime : a case study of rape จรีย์วรรณ จันทร์แดง พุทธานุรักษ์ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
การข่มขืน
อาชญากรรมทางเพศ
การสอบสวนคดีอาญา
956 ประสิทธิผลของการจัดการอาการปวดหลังผ่าตัดตามมาตรฐานทางคลินิก = Effectiveness of clinical standard based postoperative pain management / บังอร เผ่าน้อย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
957 ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผุ้ติดสุราที่รับบริการโรงพยาบาลสวนปรุง = Effectiveness of motivational enhancement therapy among alcohol dependence clients receiving service at Suang Prugn psychiatirc hospital / สุนทรี ศรีโกไสย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
958 ประสิทธิผลของการให้การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย = Effectiveness of transitional care for persons with heart failure / มะลิวรรณ อังคณิตย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
959 ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก ปิศโน / 2548 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
รถจักรยานยนต์ -- เชียงใหม่
โจรกรรมรถยนต์ -- การป้องกัน
โจรกรรมรถยนต์ -- เชียงใหม่
960 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกความจำสำหรับผู้สูงอายุ = Effectiveness of the memory training program for the elderly / วิลาวัณย์ ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73