ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude towards sexual intercourse and family planning of diploma in vocational education students in Chiang Mai Province / ศรีสุดา วรรณเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
การวางแผนครอบครัว
เพศสัมพันธ์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
902 ทัศนคติต่อการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้ = Attitude toward continuing nursing education for relicensure and practice among professional nurses in Community Hospitals, Southern Region / ประไพพิศ พัฒนกิจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
903 ทัศนคติต่อการออกกำลังกายของผู้พิการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ = The Attitude towards the exercise of disabled people of yardfon rehabilitation center in Chiang Mai Province / ศิริธร โฆษคุณวุฒิ / 2548 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- สุขภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหยาดฝน
904 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer attitude towards OTOP food sector in Bangkok Metropolitan / วิจิตรา สมิงนาวิน / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อาหาร
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
905 ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม = Silpakorn Unversity students attitudes towards the selection of rental residence in Nakhon Pathom Province / พัฒน์พงษ์ รัฐรังสี / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครปฐม
หอพัก -- การเช่า
นักศึกษา -- นครปฐม
906 ทัศนะและแนวคิดทางสังคมในวรรณกรรมลาวที่ได้รับรางวัลซีไรต์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1998-2002 = Social viewpoints and concepts in Lao S.E.A. Write Award Literature from 1998 to 2002 / เมธินีย์ ชอุ่มผล / 2548 /Full Text
Subject
วรรณกรรมลาว -- แง่สังคม
รางวัลซีไรท์
907 ทุนทางสังคมของชุมชนกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Community social capital and management of the village and urban community fund / สุเทพ วงศ์สุภา / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำปาง
ทุนทางสังคม -- ลำปาง
กองทุนหมู่บ้าน -- ลำปาง
ชุมชนเมือง -- ลำปาง
908 แนวการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจผลิตและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ = Audit program for jewellry production and exporting business / ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
อัญมณี -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การส่งออก
909 แนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์การถดถอยทวินามแบบลบและการประยุกต์ = Theoretical concept of negative binomial regression analysis and its application / มานัดถุ์ คำกอง / 2548 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การถดถอยทวินาม
910 แนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิภาคเชิงลำดับชั้นและการประยุกต์ = Theoretical concept of hierarchical binary logistic regression analysis and its application / วันเพ็ญ สมจิตต์ / 2548 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
การวิเคราะห์การถดถอย
911 แนวคิดเรื่องความเป็นจริงในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ = The concept of reality as portrayed in Thai Mural of the Rattanakosin period / สุรชัย จงจิตงาม / 2548 /Full Text
Subject
ความจริง
จิตรกรรมฝาผนัง
912 แนวทางการกำหนดพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community participatory approach for forest land demarcation in Nong Hoi Royal Development Center, Mae Rim District, Chiang Mai Province / อาวุธ อรุณสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหลวงหนองหอย
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
913 แนวทางการจัดการธุรกิจบ้านจัดสรรขนาดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี = Guidelines for medium size real estate business management, Suphan Buri Province สิริน พิมลลิขิต / สิริน พิมลลิขิต / 2548 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- สุพรรณบุรี
การจัดการ -- สุพรรณบุรี
914 แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินการควบคุมโดยตนเอง (CSA) กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guideline for implemantation of control self_assessment : Case study of Rajamangala University of Technology Lanna / ดวงโสภา ศรีบุหงา / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การตรวจสอบภายใน -- เชียงใหม่
915 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี เอ็ม พี) : กรณีศึกษาบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = The application of Good Manufacturing Practice (GMP) system : A case study of Raming Tea Company Limited, Chiang Mai province / วงเดือน สุภัคธนาการ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทชาระมิงค์ จำกัด
อาหาร -- การผลิต -- เชียงใหม่
916 แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Guidelines for developing relationship between community and Ban Rai Dong School, Pa Sang District, Lamphun Province / สมบัติ สาคำ / 2548 /Full Text
Subject
ชุมชนกับโรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน)
โรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน)
917 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจการนวดแผนไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Development guide line of Thai Massage Bussiness in Mueang District, Phayao Province / ยิ่งพร เจียตระกูล / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
การจัดการ -- พะเยา
การนวด -- พะเยา
918 แนวทางในการพัฒนาบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Guidelines for the development of Ban Thawat Amphoe Mueang Changwat Sakon Nakhon as an ecotourism site / วินิธา พานิชย์ / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- สกลนคร
บ้านท่าวัด (สกลนคร)
919 แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน ตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร = Guidelines on accounting practice of transfer pricing to regulation of The Revenue Department / สุเทพ ไพฑูรย์ / 2548 /Full Text
Subject
กรมสรรพากร
การบัญชี
920 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of eco-tourism: a case study of royal project development center Huay Nam Rin, Mae Jedee Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / จิตราภรณ์ ณ สุนทร / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย). ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า (เชียงราย). ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73