ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ทัศนคติของชาวเขาเผ่าม้งที่มีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of the hmong towards the against drug policy in Mae Rim District, Chiang Mai Province / พิพัฒน์ บัวเย็น / 2548 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ม้ง
882 ทัศนคติของนักบัญชีบริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด ที่มีต่อการบริหารงานแบบแชร์เซอร์วิส = The attitude of accountants in Cementhai Accounting Service Co., Ltd. towards shared services management / เทียมหทัย ติ๊บฝั้น / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
การบัญชี
นักบัญชี
การบริหาร
883 ทัศนคติของนักศึกษา ต่อการรับฟังรายการ เรดิโอ อินเทรน สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 คลื่นความถี่ เอฟ. เอ็ม. 101.5 เมกะเฮิรตซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of students towards in listening to Radio Intrend FM 101.5 Mhz. Military Might Region 3 Broadcasting Station in Chiang Mai Province / ณัฏ บริสุทธนารักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
เรดิโอ อินเทรน
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3
884 ทัศนคติของบุคลากรแขวงการทางเชียงใหม่ ที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ = Chiang Mai high-way field district personnel's attitude towards civil service reform / ขชล รัตนกิจ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) -- ข้าราชการ
การปฏิรูประบบราชการ -- เชียงใหม่
885 ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = People's attitude towards the administration of Chom Thong Municipality, Chom Thong District, Chiang Mai Province / สมเด็จ ปินทะยา / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาล -- จอมทอง (เชียงใหม่)
เทศบาล -- การบริหาร
จอมทอง (เชียงใหม่) -- ประชากร -- ทัศนคติ
886 ทัศนคติของผู้ใช้บัตรประกันสังคมเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพาบาลตามโครงการประกันสังคมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of social health-card holders towards medical service received from Hospitals under social health plan in Mueang District, Chiang Mai Province / รดา สมเขื่อน / 2548 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
บัตรประกันสุขภาพ
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
887 ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนที่มีต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน = Attitude of persons involved in the board of investment promotion business in Northern Region Industrial Estate Lamphun toward the act of investment promotion business / สุภาวดี เหลามา / 2548 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน -- ลำพูน
การลงทุน -- ลำพูน
888 ทัศนคติของผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว = Attitude of retail entrepreneur in Chiang Mai Province Toward VAT Refund for Tourists System / สุกัญญา ใจเที่ยง / 2548 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
889 ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อบริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตในสำนักงานสรรพากรภาค 3 = Entrepreneurs attitudes towards corporate income tax payment via internet at Regional Revenue Office 3 / นุชจรีย์ วิชญะ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 3
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล
อินเตอร์เน็ต
890 ทัศนคติของผู้ประกอบการและนักศึกษาที่มีต่อการจัดการฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = The Attitude of entrepreneurs and students towards on-the-job training management for accounting students of Lampang Vocational College / ปภัสสร อินทโสตถิ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง. สาขาวิชาการบัญชี -- นักศึกษา
ผู้ประกอบการ
นักศึกษา -- ลำปาง
การบัญชี
การฝึกงาน
891 ทัศนคติของพนักงานต่อการจัดทำระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 : กรณีศึกษา บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด = Employee towards quality system ISO9001 : 2000 : a case study of Siam winery Co.,LTD. / เอนก จีระธวัชชัย / 2548 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9001-2000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
892 ทัศนคติของพนักงานปฏิบัติการบัญชี ที่มีต่อการทำงานด้านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = The attitudes of account toward accountancy bank of Ayudhya Public Company Limited in Chiang Mai Province / สุพจน์ คำมะนิด / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การบัญชี -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
893 ทัศนคติของแรงงานไทยที่ทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวในธุรกิจอุตสาหกกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องใน จังหวัดสมุทรสาคร = Thai labors attitudes towards working with foreign labors in tuna fish canned industry in Samut Sakhon Province / ประสูติพล พรประภา / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
อาหารกระป๋อง -- สมุทรสาคร
แรงงานต่างด้าว -- สมุทรสาคร
ปลาทูน่า
894 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการกรุงศรีไดรว-ทรู แบงค์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) = Customers attitudes towards Drive - Thru Banking of Ayudhaya company limited / ประชิตชัย ฐิติกวิน / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
895 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการทวีมิตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี = Customers' attitudes towards Taweemit service of bank for agriculture and agricultural cooperatives in Ratchaburi branch, Ratchaburi province / นวรัตน์ นุชเนตร / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี
ธนาคารและการธนาคาร -- ราชบุรี
896 ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่ออยุธยาคุ้มครองเงินกู้ = Customers attitude towards Ayudhya loan protection of Bank of Ayudhya Public Company Limited in Bangkok metropolitan / สุพรชัย พึ่งวรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินกู้ -- กรุงเทพฯ
897 ทัศนคติต่อการบริโภคเนื้อจระเข้ของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude toward concumption crocodile meat of consumers in Chiang Mai province / กชกร ธรรมมิโกมินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จระเข้
เนื้อสัตว์
898 ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Attitudes toward profession of tax auditor / จิตตนันท์ ตียเกษม / 2548 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
899 ทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานในที่พักอาศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers attitudes toward energy saving in residences located in the mueang district, Chiang Mai province / ธนารัฐ สิงหา / 2548 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ที่พักอาศัย -- เชียงใหม่
พลังงาน -- เชียงใหม่
900 ทัศนคติต่อการแพทย์ทางเลือกของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers attitude toward alternative medicine in Mueang District, Chiang Mai Province / นงลักษณ์ สีตะพันธุ์ / 2548 /Full Text
Subject
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73