ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ชนิดและจำนวนประชากรของเพลี้ยอ่อนบนต้นส้มโชกุน และประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่ใช้ในการป้องกันกำจัด = Species spectrum and poppulation size of aphids infesting shogun citrus, and control efficiency of some insecticides / ประณิธิพร เอมโอฐ / 2548 /Full Text
Subject
เพลี้ยอ่อน
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
แมลงศัตรูพืช
862 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทของขวัญและของตกแต่งบ้านของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ = Channels of distribution of gifts and decorative items by exporters in Chiang Mai Province / ศิริพร ศรีชูชาติ / 2548 /Full Text
Subject
การส่งออก
เครื่องตกแต่งและเครื่องประดับ
ของขวัญ -- เชียงใหม่
863 ชีววิทยาของกว่างชน กว่างซางเหนือ และกว่างสามเขาเขาใหญ่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Biology of xylotrupes gideon linnaeus eupatorus gracilicornis arrow and chalcosoma atlas linneaus in upper Northern Thailand / เผดิมศิลป์ รามศิริ / 2548 /Full Text
Subject
ด้วง -- ไทย (ภาคเหนือ)
864 ชีววิทยาและประสิทธิภาพของแตนเบียน Pteromalus puparum (Linnaeus) (Hymenoptera : Pteromalidae) และเทคนิคการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณ = Biology and efficiency of Pteromalus puparum (Linnaeus) (Hymenoptera : Pteromalidae) and mass-rearing technique / รุทธนา แข่นจันทร์หลวง / 2548 /Full Text
Subject
แตนเบียน
แตนเบียน -- การเพาะเลี้ยง
ศัตรูพืช
865 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุน งานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย = Cost, revenue and cost recovery of patient services at Thoeng Hospital in Chiangrai Province / อรทัย แพทย์กิจ / 2548 /Full Text
Subject
Revenue -- Thoeng, Chiang Rai
Hospitals -- Cost of operation
Unit cost
866 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ = Cost of nursing activities in outpatient department, Phetchabun Hospital / ปัญจนา พรายอินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
867 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลงานห้องคลอดโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / ประภาพร ด้วงสงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
868 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพิจิตร = Cost of nursing activities in the operating room, Phichit Hospital / ปณิธี เรืองประวัติกุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
ศัลยกรรม -- ค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
ห้องผ่าตัด -- พิจิตร
869 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม โรงพยาบาลพิจิตร = Cost of nursing activities in private unit, Phichit Hospital / ประภา ราชา / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
บริการการพยาบาล -- ค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
870 ต้นทุนกิจกรรมการให้บริการสุขภาพที่บ้านในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลท่าเยี่ยม จังหวัดพิจิตร = Cost of activities related to home care service of primary care unit Tambon Tayeam, Changwat Phichit / ประภาศิริ เมืองพรวน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
871 ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพและประสิทธิภาพการใช้เตียงของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Unit cost, health personel workload and bed usage efficiency of community Hospitals, Chiang Rai Province / นรินทร์ สุริยนต์ / 2548 /Full Text
Subject
บริการของโรงพยาบาล -- ต้นทุน
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
ต้นทุนต่อหน่วย
872 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการทันตกรรม โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Unit cost of dental services at Pasang Hospital, Lamphun Province / อัญชลี ชูทองรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง. งานบริการทันตกรรม
โรงพยาบาล -- ต้นทุนต่อหน่วย
ทันตกรรม -- ต้นทุนต่อหน่วย
873 ต้นทุนและประสิทธิภาพของแรงงานจ้างเหมาจากภายนอกในฝ่ายผลิต กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน = Cost and efficiency of outsourcing labor in production line : A case study of one factory in Lamphun Province / มรกต สาพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
แรงงาน -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
874 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns of organic rice cultivation for members of the farmers crop in Ban Donjeang, Tambon Sobperng Amphoe Mae Taeng, Changwat Chiang Mai / ต่อศักดิ์ นิยะมาศ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลสบเปิง
บ้านดอนเจียง (เชียงใหม่)
ข้าว
กลุ่มเกษตรกร
875 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกลำไยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns of longan growing at Amphoe Mae Wang, Chiang Mai Province / มนสิชา ไชยมณี / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ลำไย -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ลำไย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ลำไย -- การปลูก -- แม่วาง (เชียงใหม่)
876 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตตุ๊กตาไทย : กรณีศึกษาศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on Thai dolls making : A Case study of Chiang Mai Dolls Making Centre, Baan Dong Khilek, Tambon Makam Luang, Amphoe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai / จิณตญา ไชยมงคล / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ตุ๊กตาไทย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ตุ๊กตาไทย -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลมะขามหลวง
บ้านดงขี้เหล็ก (เชียงใหม่)
877 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงนกกระทา ในจังหวัดแพร่ = Cost and return of quail in Phrae Province / ธนิดา รมยานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต -- แพร่
นกกระทา -- การเลี้ยง
878 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี = Cost and returns on sugar cane planting for factories in Udonthani province ;Cost and returns on sugar cane planting for factories in Udonthani province / กริยาพร เทพรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อ้อย -- การปลูก -- อุดรธานี
879 ตัวแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Instuction model to develop mathematics group work skills of lower secondary school students at Doi Tao Wittayakhom School Chiang Mai Province / ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การทำงานเป็นทีม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
880 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม = Smoking attitude of Chiang Mai University and Mea Jo University freshmen data analysis / เสมอเหมือน โลหะกิจ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73