ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 คุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในทะเลสาบดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ = Water Quality and algal diversity in Doi Tao Lake Chiang Mai Province / ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำดอยเต่า (เชียงใหม่)
842 คุณภาพบริการตามความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริงของผู้มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Expected and actual quality service provided for clients at Kuamung Primary Care Unit saraphi District Chiang Mai Ptovince / วรนารถ เล้าอติมาน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
843 คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา = Desirable characteristics of teachers according to educational reform / สุรินทร์ มหาวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ครู
การปฏิรูปการศึกษา
844 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Entrepreneurial characteristics and entrepreneurial intention of Chiang Mai University students / อัฏฐพล เขื่อนคำ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
845 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน = Mechanical properties of asphaltic concrete mix using AC grade 60-70 and ribbed smoked sheet / ณัฐพร เนียมกลิ่น / 2548 /Full Text
Subject
แอสฟัลต์คอนกรีต -- การทดสอบ
วัสดุการทาง
846 คุณสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าลอยและยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Mechanical and thermal properties of fat clay brick mixed with fly ash and gypsum from Mae Moh power plant / พานทอง อินทรชัย / 2548 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อิฐ
ขี้เถ้าลอย
847 คุณสมบัติด้านธรณีเทคนิคของขยะถมในจังหวัดเชียงใหม่ = Geotechnical properties of solid waste landfills in Chiang Mai Province / วรวรรณ น้อยเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
วิศวกรรมธรณีวิทยา
บ่อขยะ -- เชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
848 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ = Properties and feasibility of flowable fly ash as back fill material / ณัฐกานต์ ช่วงชิง / 2548 /Full Text
Subject
ขี้เถ้าลอย
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
วัสดุการทาง
849 เคมีอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรและไม้มงคลวงศ์ขิงจำหน่ายที่บ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Chemotaxonomy of medicinal and Auspicious plants in zingiberaceae sold at Ban Thum, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์พร สุขโชติ / 2548 /Full Text
Subject
ขิง -- การจำแนก
พืชสมุนไพร -- การจำแนก
พืชสมุนไพร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
850 เครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมในชุมชนชนบท = Learning network of Agriculturalists about supplementary oocupations in Rural communities / วารี ถาวรรุ่งกิจ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
อาชีพ -- ลำพูน
851 เครื่องดื่มผงจากผลยอผสมผลไม้โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท = Powdered beverage from indian mulberry (morinda citrifolia linn.) mixed with fruit by Foam-mat drying / กฤต บุณยะวรรธนะ / 2548 /Full Text
Subject
น้ำลูกยอ
เครื่องดื่ม
น้ำผลไม้
852 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของแอโนดตะกั่วและไบคอนแท็กของอะลูมิเนียม-ทองแดงสำหรับการแยกสลายสังกะสีด้วยไฟฟ้า / สุรัสวดี ปลิโพธ / 2548 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- สมบัติทางไฟฟ้า
สังกะสี -- การวิเคราะห์
การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
853 โครงสร้างทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคา วี1061 ทอไร = Physical structure of the Eclipsing Binary Star V1061 Tauri / ธนา ยีรัมย์ / 2548 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
854 โครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคตะวันออก = Infrastructure of health promoting hospitals faciliting staff capacity developing in the Eastern region / สุกัญญา เจริญวัฒนะ / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออก)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออก)
การพัฒนาบุคลากร -- ไทย (ภาคตะวันออก)
855 โครงสร้างและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชนในตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Structure and management of community economy in Tambon Yonok, Amphoe Chiang Saen, Changwat Chiang Rai / จตุพร อุประคำ / 2548 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงแสน (เชียงราย). ตำบลโยนก
856 โครงสร้างและการบริหารรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามและองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Structure and revenue management of tambon administrative organizations: a case study of Yang Khram and Doi Lo Tambon Administrative Organizations, Chiang Mai Province / ปิยะกมล สามสาลี / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่). ตำบลยางคราม
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่). ตำบลดอยหล่อ
857 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกสังกะสีออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม (V) ออกไซด์ / ณัฐยา ต๊ะวิไชย / 2548 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
สังกะสีออกไซด์
เซรามิกส์สังกะสีออกไซด์
ไนโอเบียมออกไซด์
858 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Operational ethics of inquiry officials : a case study of Amphoe Mae Rim police station, Changwat Chiang Mai / สุทธิพงศ์ จงวัฒนา / 2548 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
พนักงานสอบสวน
จรรยาบรรณ
859 จำนวนชั่วโมงความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยต่อวันและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Nursing care hour per patient day and job satisfaction among professional nurses at hospital in Phichit province / พนมพร ศิลาพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
860 เจตคติของผู้ประกอบการในท้องที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาสวรรคโลก = Attitude of business owners in Sawankhalok District, Sukhothai Province towards service provision of the officials affiliated to local revenue office Sawankhalok Branch / ชื่นใจ คงวิจิตรวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
สรรพากร
ทัศนคติ
ผู้ประกอบการ -- สวรรคโลก (สุโขทัย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73