ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความหลากหลายของโปรโตซัวและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2547 = Diversity of protozoa and water quality in Ang Knew and Huay Tung Tao Reservoirs Chiang Mai Province in the Year 2004 / สุขสรรค์ ชูบุญ / 2548 /Full Text
Subject
โปรโตซัว
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
822 ความหลากหลายของมอสส์อิงอาศัยที่ห้วยคอกม้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of epiphytic mosses at Huay Kog-Ma , Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province / กาญจนา วงค์กุณา / 2548 /Full Text
Subject
มอสส์ -- วิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
823 ความหลากหลายของหนอนพยาธิในปลาวงศ์Cyprinidae บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of helminths in Cyprinoid Fish in the Area of Mae Ngad Somboonchon Reservoir Chiang Mai Province / กิ่งกานต์ บุญโชติ / 2548 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
ปรสิต
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
824 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรไทยพันธุ์พื้นเมือง = Genetic diversity of Thai native pigs / อัญชลี วงษา / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- พันธุ์
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
สุกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
825 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชบริเวณเสาดินนาน้อย จังหวัดน่าน = Diversity and utilization of plants at Sao Din Nanoi Area, Nan Province / เสาวลักษณ์ บุญมา / 2548 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- น่าน
พฤกษศาสตร์ -- น่าน
ต้นไม้ -- น่าน
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
826 ความห่วงกังวลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของผู้เป็นมะเร็งเต้านม = Concerns relating to illness of persons with breast cancer / อัญชลี แสนพรม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
827 ความเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน เขต 3 = Opinion and operations regarding nursing minimum data set among head nurses in community hospitals, region 3 / ทัศนีย์ ญาณกิจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
828 ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Sexual values and sexual risk behaviors of female adolescents / สิริวรรณ ธัญญผล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
829 คุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่หมักสำหรับโค = Nutritive values and utilization of ruzi grass silage for cattle. / สนทยา มูลศรีแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
หญ้าหมัก
พืชอาหารสัตว์
หญ้ารูซี่
โค -- อาหาร
830 คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nursing care quality for chronically ill patients as perceived by patients and nurses medical private ward Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เพชรา นำปูนศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
โรคเรื้อรัง
Dissertations, Academic -- Nursing
831 คุณภาพชีวิตการทำงานกับภาวะเครียดของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Quality of working life and stress of teachers affiliated to office of Chiang Mai Educational service area 1 / วาสนา สมศรี / 2548 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
การทำงาน
832 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดลำพูน = Quality of working life of the department of local administration officials in Lamphum Province / นวรัตน์ ณ วันจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
กรมการปกครอง -- ข้าราชการ
การทำงาน
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
ข้าราชการ -- ลำพูน
833 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Working life quality of Chiang Mai University's academic supportive and administrative staff / บานชื่น ทาจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
834 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานตรวจแก้และบำรุงรักษาโทรศัพท์พื้นฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = Maintenance technicians quality of work life: A Case study of TOT public company limited / นิตยา ติยอมรวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
คุณภาพชีวิตการทำงาน
835 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร = Quality of work life among nurses in Phichit hospital / ธงทิพย์ วัฒนชัย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
836 คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Quality of working life of employees in the small business of Amphoe Thoen, Changwat Lampang / ศักดิ์ชัย คูสวัสดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- เถิน (ลำปาง)
คุณภาพชีวิต -- เถิน (ลำปาง)
ลูกจ้าง -- เถิน (ลำปาง)
837 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในศูนย์บริการและพัฒนาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย = Quality of life among HIVAIDS persons in Health Developing and Service Center, Chiang Rai / สุนทรี สุรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต
838 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง = Quality of life among the elderly with schizophrenia Saun Prung Psychiatric Hospital / รสสุคนธ์ ธนะแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
839 คุณภาพชีวิตของผู้เสพสารเสพติดชาวเขาที่บำบัดด้วยเมทาโดนทดแทนระยะยาวและปัจจัยที่มีผลต่อการเสพซ้ำในจังหวัดเชียงราย = Quality of life among hilltribe drug users with long term methadone treatment and risk factors for relapsing in Chiang Rai province / พรพิมล ศักดิ์สูง / 2548 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- เชียงราย
การติดยาเสพติด -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต
คนติดยาเสพติด -- ฟื้นฟูสมรรถภาพ
840 คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 = Postharvest physico-chemical quality of strawberry fruit cv. No. 72 / ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน / 2548 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73