ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในสหภาพยุโรป = The Relationship between the stock exchange of Thailand index and the stock indexes in European Stock Markets / นลินี โอภาสชวลิต / 2548 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
หุ้นและการเล่นหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์
802 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา = The relationship between the Stock Exchange of Thailand Index and the Stock Indexes in the United States 0f America กัลยาณี เจริญกิจหัตถกร / กัลยาณี เจริญกิจหัตภกร / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
803 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากลุ่มแปรรูปมะไฟจีน จังหวัดน่าน = Relationship between socio-economic factors and participation in developing wampee processing groups in Nan province / ธิดารัตน์ พินิจวัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- น่าน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร -- น่าน
มะไฟ
804 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between some factors and health behavior of Chiang Mai University students / วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
สุขภาพ
805 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกับระดับเอมไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรหมู่บ้านทุ่งแดง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่= Relationship between practices on agrochemical usage and blood enzyme cholinesterase levels of the farmers at Muban Tungdang Tombon Longkod, Amphoe Phraw, Changwat Chiang Mai / วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล / 2548 /Full Text
Subject
เอมไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- ผลกระทบจากสารเคมี
เลือด -- การตรวจ
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
806 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กระดับอาชีวศึกษา = Relationship between nutritional status and learning achievement of children at vocational level / สุรีย์ ทองกร / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงราย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงราย
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงราย
807 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของน้ำหนักรถจักรยาน ต่อน้ำหนักตัวของนักกีฬากับระยะเวลาที่ใช้ในการออกตัว 1 รอบสนามแข่งขัน = The Correlation study of percentage ratio of bicycle weight to cychist's body weight the on lap starting time / ขวัญชัย นวลจันทร์ฉาย / 2548 /Full Text
Subject
นักขี่จักรยาน -- การฝึก
การแข่งจักรยาน
การฝึกกีฬา
808 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ป่วย กับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล = Relationship between fatient characteristics and length of stay in hospital / รวีวรรณ เล็กวิลัย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
809 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิการ = Critical thinking ability of grade level 3 students learning science through Yonisomanasikara Method / สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- แม่ฮ่องสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
810 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ = Critical thinking ability of mathayom suksa 2 students learning science through SQ4R method / สนธญา พลีดี / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- อุตรดิตถ์
811 ความสามารถในการทำนายโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ = Predictability using technical analysis and return on stock investment in the finance and securities sector / ปนัดดา นันต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์
812 ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Competence in Child Development Center Management of Tambon Administrative Organization in Samoeng District, Chiang Mai Province / อัครเดช วรหาญ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สะเมิง (เชียงใหม่)
813 ความสามารถในการพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมเผชิญปัญหาของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictability of self-efficacy and social support on coping behavior of adolescents in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / สิริอนัฐพร สุวี / 2548 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา -- เชียงใหม่
จิตวิทยาประยุกต์
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
ความสามารถในตนเอง -- เชียงใหม่
814 ความสามารถในการเรียนรู้ของหมีควายและหมีหมาในสภาพกักขังของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Learning abilities of the Asiatic Black Bear and the Malayan Sun Bear in captivity at Chiang Mai Zoo / ณัฐธิดา พื้นผาสุข / 2548 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
หมีควาย -- พฤติกรรม
หมีหมา -- พฤติกรรม
หมี
815 ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง = Science communication ability of grade level 3 students taught through brainstorming method / อัจฉราภรณ์ สุริยงค์ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์
การสื่อสาร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
816 ความสำเร็จของการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามแนวนโยบายการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม : กรณีศึกษา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน = Achievement of the immovable property sale by auction policy of legal execution department, ministry of justice : a case study of Lamphun legal execution office / กิตติพศ ตันประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
อสังหาริมทรัพย์ -- ลำพูน
การขายทอดตลาด -- ลำพูน
817 ความสำเร็จในการเจรจาหาความหมาย และการปรับระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้งานเพื่อการสื่อสาร = Success in negotiation of meaning and the English language modification of undergraduate students through communicative tasks / เยาวรัตน์ เม็งขาว / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การสื่อสาร
นักศึกษา -- เชียงใหม่
818 ความหนาแน่นของต้นปอสาต่อหน่วยพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับระบบปลูกพืชปอสา-กาแฟ = Optimum plant density of paper mulberry for paper mulberry-coffee cropping system / พรพรหม ปราโมช / 2548 /Full Text
Subject
ปอสา -- การปลูก
กาแฟ -- การปลูก
ระบบการปลูกพืช
819 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้กับลักษณะดินในสังคมพืชป่าไม้พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Plant species diversity and soil characteristics of forest communities in Pang Ma Pha District, mae Hong Son Province / ดนัย แสนจันทอง / 2548 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ต้นไม้ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
การสำรวจป่าไม้ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ดิน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
820 ความหลากหลายของนกบริเวณดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of birds at Doi Pha Hom Pok, Fang district, Chiang Mai Province / เอกลักษณ์ คันศร / 2548 /Full Text
Subject
นก -- เชียงใหม่
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ดอยผ้าห่มปก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73