ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสและอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Antiretroviral therapy compliance and adverse effects among AIDS patients, Chiang Rai regional hospital / เสนอ เพชรพ่วง / 2548 /Full Text
Subject
สารต้านไวรัส
Dissertations, Academic -- Nursing
782 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแพร่ = Knowledge, attitude and practice on reproductive health in high school and vocational students in Mueang Phrae Municipality / ปาริฉัตร จันทราทิพย์ / 2548 /Full Text
Subject
อนามัยเจริญพันธุ์
ภาวะเจริญพันธุ์
นักเรียน -- แพร่
783 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 = Knowledge and understanding of the people in Chiang Mai Province about the implementation of direct sovereignty according to the B.E. 2540 constitution / ทัศนา พฤติการกิจ / 2548 /Full Text
Subject
สิทธิของพลเมือง -- ไทย
อำนาจอธิปไตย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
784 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงรายต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย = Cognition of Chiang Rai agricultural cooperation executives towards the agricultural future exchange of Thailand / ณัฐชา ทัศนภักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงราย
นักบริหาร -- เชียงราย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
785 ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของนักเรียนจากครอบครัวเกษตรกร ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, understanding and behaviors in insecticide usage of the students' from agricultural families in Mae Ai District, Chiang Mai Province / นฤมล ธนัญไชย / 2548 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่อาย (เชียงใหม่)
สารเคมีทางการเกษตร -- แม่อาย (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่อาย (เชียงใหม่)
786 ความรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองและภาวะโภชนาการของเด็กระดับอนุบาล = Parent's knowledge in nutrition and nutritional status of children at kindergarten level สิรินาถ มั่นศิลป์ / สิรินาถ มั่นศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
787 ความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา ทัศนคติต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาวไทยภูเขาที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สะเรียง = Knowledge regarding disease and treatment, attitude of medication among hilltribe people with schizophrenia receiving service at Maesarieng Hospital / ทัดทรวง ตานะเศรษฐ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Attitude
Schizophrenia
788 ความรู้และการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหาร = Knowledge and practice in food sanitation of food handlers at food stands / ชวันลักษณ์ ไทยทรงธรรม / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ
สุขาภิบาลอาหาร -- เชียงใหม่
แผงลอย -- เชียงใหม่
789 ความรู้และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร = Knowledge and practice in food sanitation of food handlers at food shops เณริศา ใจแก้ว / เณริศา ใจแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- แม่ฮ่องสอน
สุขาภิบาลอาหาร -- แม่ฮ่องสอน
ร้านอาหาร -- แม่ฮ่องสอน
790 ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก = Knowledge and people's participation on avian influenza prevention and control / ศิริวรรณ ภู่สุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
โรคเกิดจากไวรัส
ไข้หวัดนก -- ไทย (ภาคเหนือ)
791 ความรู้และทัศนคติต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and attitude towards hospital accreditation among personnel of Mae Sariang Hospital, Mae Hong Song province / รุ่งโรจน์ เป็งรักษา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
792 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของคนงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and preventive behavior on avian influenza among workers at chicken farm in Chiang Mai province / ผ่องพรรณ เสาร์เขียว / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
Bird -- Virus diseases
Avian influenza
Influenza in birds
Avian influenza -- Prevention & control
793 ความเร็วในการว่ายน้ำท่าวัดวาโดยการหายใจ 1 ครั้งต่อการดึงแขน 2 และ 3 ช่วง ของการดึงแขนในระยะทาง 200 เมตร = The Speed of swimming in crawl stroke pattern by one breathing per 2 and 3 hand bending during 200 meters track / ตระการ นาคง / 2548 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ -- การฝึก
นักว่ายน้ำ -- การฝึก
การฝึกกีฬา
794 ความวิตกกังวลและวิธีจัดการความเครียดของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงในระดับยุวชน เยาวชนทีมชาติไทยและนักกีฬาโอลิมปิก 2004 = Anxiety and stress management of junior, youth and Olympic 2004 Thai National Weightlifting Women / อภิญญา ภาคสุโพธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
นักกีฬา
ความเครียด
795 ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาระหว่างชุมชน กับศูนย์ศึกษาธรรมชาติเอกชนในชุมชน = Environmental education relationship between community and a private nature observation center in the community / ทัศนีย์ สุรวรรณา / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแฟน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ชุมชนแม่เลา (เชียงใหม่)
796 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งใน Tribe Phyllactinieae ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Phylogenetics of the powdery mildews in tribe phyllactinieae in Northern Thailand / วนิตดา วัฒนวรวิทย์ / 2548 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- พันธุกรรม
เชื้อรา -- ไทย (ภาคเหนือ)
797 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพพื้นฐานตามแบบสำรวจ MMPI-2 และพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ เพศชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Relationship between creativity, MMPI-2 basic personality and moral behaviors of Faculty of Fine Art male students at Chiang Mai University / ฐาปณ บัวบาน / 2548 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์
บุคลิกภาพ
นักศึกษาวิจิตรศิลป์ -- เชียงใหม่
จริยธรรม
798 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกับชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Relations between the local political group and the sub-communities in Chiang Mai Municipality / แม้นมาศ โอสถ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
799 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมมการจัดการปัญหา และความเครียดของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ = Relationship among social support, coping behaviors and stress of staff officers at Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center / นรัญชญา ศรีบูรพา / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
การแก้ปัญหา -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
800 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการเลือกตั้งกับแนวโน้มการนำไปใช้ของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between knowledge of election and application trends of fourth grade level learners, Chiang Mai University demonstration school / สมชาย พุทธศาส / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73