ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545-2549) = The 5-year municipality development planning by public participation in Chiang Mai Municipality (B.E.2545-2549) / ปนัดดา บรรเลง / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล -- เชียงใหม่
แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
62 การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการเรียนของ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549-2551 = Learning at school of information technology at Mea Fah Luang University, 2006-2008 / ฐิณิฎา ประมวลทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การบริหาร
63 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health promotion service of health post volunteer group in San Pa Tong Minicipality, San Pa Tong District, Chaing Mai Province / สาคร การะหงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
64 การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา เขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Resources provision for basic Education Institution Board in Educational Institutions, Prao District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ บัวคำปัน / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- พร้าว (เชียงใหม่)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 การจัดรายการนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน = Tour itineraries of Chiang Mai for German tourists / กมลวัณย์ โมราศิล์ป / 2548 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เยอรมัน
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
66 การจับก้อนด้วยไฟฟ้าของส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากต้นรกฟ้า = Electrocoagulation of antioxidising components from Terminalia alata / วาสนา ประภาเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
แอนติออกซิแดนท์
รกฟ้า
สารต้านมะเร็ง
สารสกัดจากพืช
67 การจ้างงานแบบอัตรากำลังบางเวลาของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Part-time employment of fast food restaurants in Mueang District, Chiang Mai Province / นพวรรณ คมเศวต / 2548 /Full Text
Subject
การจ้างงาน -- เชียงใหม่
ฟาสต์ฟูด
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
68 การจำแนกประเภทของโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาท = Classification of cancer using DNA microarray data with neural network technique / ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น / 2548 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การจำแนก
ดีเอ็นเอไมโครแอเรย์
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
69 การจำแนกสายพันธุ์ข่าโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี = Identification of galanga by AFLP technique / กฤษณา วงค์ปัญญา / 2548 /Full Text
Subject
ข่า (พืช) -- การจำแนก
ข่า (พืช)
70 การจำลองการตอบสนองของมันฝรั่งต่อการจัดการปุ๋ยแบบต่างๆ = Simulating the response of potato to different fertilizer management / พันธุ์ทิพย์ นนทรีย์ / 2548 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การเจริญเติบโต
มันฝรั่ง -- ปุ๋ย
มันฝรั่ง -- พันธุ์
71 การจำลองการเผาไหม้ในเตาเซรามิกไฟเบอร์โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation of combustion on ceramic fiber kiln using computational fluid dynamics / นิเวศน์ ดวงสุภา / 2548 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
เตาเผา
พลศาสตร์ของไหล
72 การจำลองสภาวะเพื่อหาความหนาของชั้นลำไยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบแห้งลำไยทั้งลูก = Simulations for optimum bed thickness of the whole longans drying / ภราดร หนูทอง / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งผลไม้
73 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการป้องกันตนเองในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Use of group process in building self control skill in alcohol drinking of students in Chiang Mai Municipality secondary schools / เกษมณี ขัติยะ / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
74 การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของผู้เรียน = Using group process and internet information to promote English writing ability and to reduce classroom anxiety of learners ธราพร แซ่แห่ว / ธีราพร แซ่แห่ว / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ความวิตกกังวล
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
75 การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีอภิปัญญา = Using mathematics problem solving process through metacognition strategies / มัตติกา กันทะเตียน / 2548 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบและเฉลย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
76 การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Utilization of environmental education process to enhance common good characters of mathayom suksa 1 students Chiang Mai University demonstration school สุนทรี จูงวงศ์สุข / สุนทรี จูงวงค์สุข / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลประโยชน์สาธารณะ -- เชียงใหม่
77 การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษของพระนิสิต = Use of collaborative strategic reading to develop English reading comprehension, vocabulary learning and summary writing ability of monk students / สุชาติ กองกูล / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
78 การใช้การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อหารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์มะเม่า = Application of quality function deployment in technology transfer for Mao wine production / เดือนรุ่ง อุบาลี / 2548 /Full Text
Subject
ไวน์ผลไม้
ไวน์มะเม่า
อุตสาหกรรมไวน์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
79 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity for developing personality of male Prathom Suksa 6 students with feminine behavior, Puttisopon School, Chiang Mai Province / ขวัญภัสสร ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
นักเรียน -- เชียงใหม่
80 การใช้กิจกรรมการเขียนแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using group writing activities to develop creativity of Prathom Suksa 6 students นงคราญ ผิวพรรณ / นงคราญ ผิวพรรรณ / 2548 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเขียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73