ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการด้านสินเชื่อของศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = The Customer's satisfaction with credit services of business banking center at Kasikornthai Bank Public Company Limited, Chiang Mai Province / ปรีดา ชื่นจิตต์ศิริ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
762 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์ใน จังหวัดเชียงใหม่ = Customers'satisfaction towards the internet banking services of Commercial Banks in Chiang Mai Province / บริรักษ์ ทุ่งแจ้ง / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
763 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านบัดส์ไอศกรีมสาขาเชียงใหม่ = Customers'satisfaction towards the services marketing mix of Bud's ice Cream, Chiang Mai Branch / สุพัฒน์ เรืองฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไอศกรีม
764 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction towards the bill payment service of TOT Corporation Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ธนนท์ ศรีใย / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
765 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้ออุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งจากบริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด = Customer's satisfaction towards purchasing bee equipment from Chiang Mai Healthy Product Co., Ltd. / ปุณยนุช อินต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผึ้ง -- การเลี้ยง
766 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ = Costumer's satisfaction toward the services of the International Hotel Chiangmai / สมศิริ นิสิตศิริ / 2548 /Full Text
Subject
โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
767 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของคลังสินค้าบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards the service marketing mix factors of cargo terminal, Thai Airways International Public Co., Ltd., Chiangmai International Airport / สว่าง มูลอินต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
คลังสินค้า -- เชียงใหม่
768 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพลการก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Customer satisfaction towards the marketing mix of Sompol construction limited partnership, Mueang District, Lamphun Province / เฟื่องฟู เจียรนัย / 2548 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพลการก่อสร้าง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
การตลาด -- ลำพูน
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
769 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการแผนก โฮม เฮลธ์ แคร์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards home health care departments at Chiang Mai Ram Hospital, Chiang Mai Province / ศุภลักษณ์ วีรเดชะ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
770 ความพึงพอใจต่อการบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Sayisfaction of service in outpatient department at Sansai Hospital Chiang Mai Province / รุ่งระวี มีทองคำ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
771 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Operations staff's job satisfaction at Kasikornthai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ประพนธ์ คล้ายพุฒ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
772 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บริษัทจอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of employees in the operations departments of Georg Jensen (Thailand) Ltd., Chiang Mai Province / จงกลณี จันทร์ทะเล / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทจอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย)
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
การทำงาน
เครื่องประดับ
773 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of personnel affiliated with Doi Saket Municipality, Chiang Mai Province / สุกัญญา อนุสกุล / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยาปัจเจกบุคคล
ความพอใจในการทำงาน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
พนักงานเทศบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
774 ความพึงพอใจในการยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Tax payers satisfaction towards claiming personal income tax refund via internet in Bangkok metropolitan / บุษรากร สุขน้อย / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- กรุงเทพฯ
อินเตอร์เน็ต
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
775 ความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Job satisfaction of basic education institution administrators attached to the Office of Lamphum Educational Service Area 2 / สุพจน์ แสนหาญ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
776 ความพึงพอใจในงานของพนักงานการตลาด บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Job satisfaction of marketing employees at TOT public company limited Bangkok Metropolitan / นฤมล ผู้อุตส่าห์ / 2548 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
พนักงานการตลาด -- กรุงเทพฯ
777 ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Job satisfaction and organizational commitment of nurses of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สนทยา เรือนปัญโญ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
778 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female nursing students / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
Weight loss
Reducing diets
Dissertations, Academic -- Nursing
779 ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Satisfaction and expectation of students in environmental management of Chiang Mai Technical College / สมพงษ์ บริพัตร / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สิ่งแวดล้อม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
780 ความไม่สุขสบายของผู้ป่วยจากการได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Patient distress from electroconvulsive therapy at Suan Prung Psychiatric Hospital / สมควร วรรณมณี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73