ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือนแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction with guesthouses in Mueang District, Chiang Mai Province / ณญาณี สุขเขียว / 2548 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
742 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The Satisfaction on customers toward the electricity bill payment service of provincial electricity authority in Mueang District, Chiang Rai Province / สิทธิพันธ์ ใจแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
ไฟฟ้า -- เชียงราย
743 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริการของศูนย์ภาษาต่างประเทศ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ลำพูน = Parents'satisfaction towards the services of YMCA Language Center, Lamphun Province / ฑิตตา ประพิณ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
บิดามารดา -- ลำพูน
744 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านอาหารต่องานควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค = Food producers' satisfaction of pre-maketing contro of consumer protection division / ดวงธิดา ปันตา / 2548 /Full Text
Subject
Consumer protection
Satisfaction
Food
745 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการอาการปวดท้องเฉียบพลันโรงพยาบาลนครพิงค์ = Patient satisfaction with acute abdominal pain management at Nakornping Hospital / อัษฎา สุทธเสนา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
746 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ = Patient's satisfaction towards operating room services at Chiang Mai Ram Hospital, Chiang Mai Province / ธนิดา ชัยนารักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
ห้องผ่าตัด
747 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Patient satisfaction with pre-operative information provision in gynecological ward at Chiang Rai Prachanukroh Hospital / หทัยรัตน์ นิยมาศ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
748 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of taxpayers the services of Area Revenue Branch Offices in Mueang Chiang Mai 2 Chiang Mai Province / แสงจันทร์ นามธานี / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 2
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
749 ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (เชียงใหม่) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Satisfaction of graduate students toward the service marketing mix of the Executive MBA Program (Chiang Mai) of the Business Administration Faculty, Chiang Mai University / พรเพ็ญ เหลืองไชยรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
หลักสูตร
การตลาด
750 ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Satisfaction of graduate students toward the master of economics (special program) at the Faculty of Economics Chiang Mai University / สุดอนงค์ ชมพล / 2548 /Full Text
Subject
ความพอใจ
หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์
751 ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ถุงตราอินทรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of sub-dealers towards the dealers of Insee bag cement marketing mix in Mueang District, Chiang Mai Province / เสกสรร อินทร์ประสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์
752 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ยนต์กิจ = Customers satisfaction towards the services of Chiang Mai Yontrakit Limited Partnership. / อภิพงศ์ บุญธรานุรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ยนต์กิจ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
753 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสาขาไมโคร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Customers satisfaction towards micro branch services of Bangkok bank public company limited in Bangkok Metropolitan / อธิฌา บุญสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
754 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายรถยนต์โตโยต้าของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด = Customer's satisfaction toward after sale service from Toyota Service Center of Sahaphanich Co., Ltd / สงวน ลิ้มเล็งเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
755 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโชตนา เชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards the services of Bank of Ayudhya Public Company Limited, Thanon Chotana Chiang Mai branch / สุวรรณ ตั้งชีวะสมบัติ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
756 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด = The Customers's satisfaction towards hire purchase loan services of Nim See Seng Leasing Company Limited / ปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
เช่าซื้อ -- เชียงใหม่
757 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards service quality of Thai securities companies in Chiang Mai Province / วิสาขา ลายชื่น / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์ไทย
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์
758 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Customer's satisfaction towards quality service of the village fund committee loan of The Government Savings Bank Dokkamtai Branch, Changwat Phayao / กนกรัตน์ ชื่นโกมล / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- พะเยา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
สินเชื่อ -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
กองทุนหมู่บ้าน
759 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards services of The Siam Commercial Bank (Public) Company Limited, Central Airport Sub Branch, Chiang Mai / ยุทธนา ศิริธร / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
760 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = Customers'satisfaction towards the services of Somchit Air Engineering Co., Ltd. / พรพิมล เถียรรุ่งเรืองชัย / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73