ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักของพืชในดินและการดูดใช้ธาตุอาหารพืชของข้าวบางพันธุ์ ภายใต้ระบบการปลูกข้าวแบบประณีตและการจัดการปุ๋ยที่ต่างกัน = Availabilities of primary plant nutrients in soil and plant nutrient uptake by some rice varieties under system of rice intensification and different fertilizer management / เพ็ญนภา นาวีรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- ปุ๋ย
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
ข้าว -- การปลูก
722 ความเป็นไปได้ของการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น = Feasibility of the using tax mapping and asset registration in local tax collection / สุนันทนา ขันธเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษี -- เชียงใหม่
ทรัพย์สิน
723 ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้คิดก้าวหน้า และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร = Leadership, being proactive and social support of students participating in extra curricular activities / จตุพร นำคิด / 2548 /Full Text
Subject
ผู้นำ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
724 ความเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า และการตั้งเป้าหมาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน = Proactivity and goal setting of undergraduate students of different career goals / ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์ / 2548 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
อาชีพ
725 ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดและความสัมพันธ์กับคุณภาพข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Variation of grain development and its relationship to grain quality in rice cv. KhaoDawk Mali 105 / มุทิตา หย่างถาวร / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- เมล็ด
726 ความแปลกแยกทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดเชียงใหม่ = Political alienation of the middle class in Chiang Mai Province / ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา / 2548 /Full Text
Subject
การเมือง
ชนชั้นกลาง -- เชียงใหม่
ความแปลกแยก
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
727 ความแปลกแยกในองค์การ : กรณีศึกษาพนักงานสำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค = Alienation in an organization: a case study of the employees in the region 9 office, Chiang Mai, Provincial Waterworks Authority / วรวรรณ พัฒนเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ -- พนักงาน
องค์การ -- เชียงใหม่
ความแปลกแยก
728 ความผันแปรของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากแปะก๊วย = Variation of isolated endophytic fungi from Ginkgo biloba L. / วัชรฤทัย ทองแสนดี / 2548 /Full Text
Subject
เชื้อรา
เอนโดไฟต์
แปะก๊วย
729 ความผาสุกทางจิตใจของเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลำพูน = Psychological well-being among special children's groups in primary schools of Lamphun Province / วันเพ็ญ โพธิยอด / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
730 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ : กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ = Employee commitment to organization : a case study of Chiang Mai distributor, Saha Pathanapibul (Public) Company Limited / พัชราภรณ์ ศุภมั่งมี / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
731 ความผูกพันในครอบครัว ความเชื่อที่ไร้เหตุผลและภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน = Family connectedness, irrational beliefs and depression among youth in the juvenile training center / ลำเจียก กำธร / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
732 ความพร้อมของครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of Thai language teachers in learning provision according to the school curriculum of private schools, Chiang Mai Province / เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- หลักสูตร
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
733 ความพร้อมของเทศบาลเมืองพะเยาในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา = Readiness of the Phayao Municipality in the transfering of education tasks / จุไรศรี วงศ์บุญชา / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพะเยา
การศึกษา -- พะเยา
734 ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน = Readiness of Community Hospitals in prevention and control of Avian Influenza in Human / ศิริพร จิระศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
735 ความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบรการที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Caregiving preparedness among caregivers of persons with dementia attending at Suan Prung psychiatric hospital / สุปราณี สมบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
736 ความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Readiness of tambon municipality in transfer of education management: a case study of Tambon Ban Hong, Changwat Lamphun / สุริยัน ชมภูธัญ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล
เทศบาล -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน). ตำบลบ้านโฮ่ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน). ตำบลบ้านโฮ่ง
737 ความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการบริการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา = Children's satisfaction with lunch service at elementary school level / ศรีอำพร สุวัฒนคุปต์ / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
อาหารกลางวัน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ความพอใจ
738 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการภัตตาคาร และร้านอาหาร : กรณีศึกษา ภัตตาคารและร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Tourists'satisfaction of restaurant and food shop service: a case study of restaurants and food shop in Mueang District, Chiang Rai Province / ปทุมพร แก้วคำ / 2548 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงราย
ความพอใจ
ร้านอาหาร -- เชียงราย
739 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า : ศึกษากรณี KU Home = Customers'satisfaction with services rendered by front desk staff: a case study of KU Home / เจริญพร เพ็ชรกิจ / 2548 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
พนักงานบริการส่วนหน้า -- กรุงเทพฯ
740 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมตลาดบริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customers satisfaction towards basic telephone service marketing mix of TOT (Public) Company Limited in Samut Sakhon Province สุรชัย จันทร์จรีสวัฒนา / สุรชัย จันทร์จรัสวัฒนา / 2548 /Full Text
Subject
บริษัททีโอที
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73