ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง = Complexity and fluidity in ethnic identities as seen through the life of a Lisu woman / อะซามะ ฉินหมี / 2548 /Full Text
Subject
สตรี
ลีซู
เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ -- ลีซอ
ชาตพันธุ์วิทยา
702 ความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการผสมของถั่วอะซูกิ = Heterosis and combining ability in Azuki bean (vigna angularis [willd.] Ohwi and Ohashi) / วีรพันธ์ กันแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ถั่วอะซูกิ -- การปรับปรุงพันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
ถั่ว -- พันธุ์
703 ความตระหนักต่อการจัดการของเสียและวิธีการของเสียของผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Awareness in waste management and procedures of waste management of motorcycle repairing entrepreneurs in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / ยุทธกาญ ทองเจิม / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
ของเสีย -- เชียงใหม่
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
704 ความตระหนักในปัญหาการจัดการมูลฝอยกับพฤติกรรมการนำมูลฝอยแห้งกลับมาใช้ซ้ำของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = Awareness towards solid waste management problem and behaviors on reusing solid wastes of people in Lampang Municipality / สุธาสินี อินทร์ผูก / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
ขยะ -- ลำปาง
การนำกลับมาใช้ใหม่ -- ลำปาง
705 ความต้องการของเกษตรกรต่อการให้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ = The Farmers'needs towards the services of Tambon agricultural Technology Transfer Centre, Uttaradit Province / สุจิน อ้อมค้อม / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เทคโนโลยีการเกษตร -- อุตรดิตถ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- อุตรดิตถ์
706 ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ จังหวัดลำปาง = Parents' needs concerning educational management of Benjamas Kindergarden, Lampang Province / กุลยา นังคลาภิวัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ลำปาง
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำปาง
707 ความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคกลางต่อหลักสูตร การฝึกอบรมของสถาบันอาหาร = Employee training needs of food industries SMEs entrepreneurs towards national food institutes training course / ยุวภา ใจบุญ / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการ
อาหารแปรรูป
สถาบันอาหาร
708 ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค โลก จังหวัดสุโขทัย = Needs of patients attending the emergency room in Sawankalok Hospital, Sukhothai Province / โสภารัตน์ พรมพุก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
709 ความต้องการที่มีคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรสาคร = Customer relationship management software attributes needs by Entrepreneurs in small and medium enterprises in Samut Sakhon Province / อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์กับลูกค้า -- สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
ซอฟต์แวร์
710 ความต้องการในการฝึกอบรมพนักงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกกรรม จังหวัดสมุทรสาคร = Employee training needs of enterprises in Samut Sakhon industrial estate / ทองกร วิจิตรา / 2548 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
การฝึกอบรม
สถานประกอบการ -- สมุทรสาคร
711 ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Needs for instructional improvement of grade level 1 Thai Language Teachers in Chiang Mai Educational Service Area 4 / ฉันทนา ภู่อาภรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
712 ความต้องการพัฒนาของบุคลากรสำหรับงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย = Needs for personnel development of Culture Officcrs in Lampang Lamphun, Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / หัทยา ตันป่าเหียง / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
การบริหารงานบุคคล -- ลำพูน
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล -- เชียงราย
713 ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The Needs of English skill improvement for the hotel employees in Mueang District, Ubon Ratchathani Province / อาภารัตน์ ประทีปะเสน / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจโรงแรม
การจัดการโรงแรม -- อุบลราชธานี
โรงแรม -- อุบลราชธานี
อุบลราชธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
714 ความต้องการรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภาคบริการภูมิภาคที่ 3 = Needs of financial reporting of managers decision making of TOT Corporation Public Company Limited Regional Service 3 / สุพรรณิการ์ กำลังงาม / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นักบริหาร
715 ความต้องการแรงงานแบบจ้างเหมาจากภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Demand for outsource labor of manufacturers in the Northern Region Industrial Estate / ช่อทิพย์ แดงใจ / 2548 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ลำพูน
โรงงานอุตสาหกรรม -- ลำพูน
716 ความต้องการสารสนเทศผ่านสื่อมวลชนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmer housewife group members'information needs through mass media for OTOP, Chiang Mai province / กิตติชัย เหลี่ยมวานิช / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- บริการสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน
717 ความเต็มใจจ่ายของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย สำหรับโครงการวิจัยเพื่อรักษาการเจ็บป่วย เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay of patients for and caregivers in a cure research program of smoking related illness : a case study in Chiang Mai Province / ณภัทร ตันเส้า / 2548 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
718 ความเต็มใจจ่ายของผู้ป่วยสำหรับโครงการที่สามารถวินิจฉัยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ได้ในระยะเริ่มแรก กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay of patients for an early diagnosis smoking related illness program : a case study in Chiang Mai Province / รัชฎาภรณ์ ศรีตนชัย / 2548 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
719 ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับการเข้าชมหมีแพนด้าและโครงการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์หมีแพนด้า = Willingness to pay an admission fee and to support the giant pandas conservation foundation project / รติ ธีรการุณวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนอนุรักษ์หมีแพนด้า
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ค่าธรรมเนียม
หมีแพนด้า -- ค่าใช้จ่าย
หมีแพนด้า -- ค่าธรรมเนียม
720 ความแตกต่างของการควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมระหว่างผู้ที่หยุดเสพยาบ้าและผู้ที่กลับมาเสพยาบ้าซ้ำ = The Difference in self control, self esteem and social support between the amphetamine abstinent and the amphetamine relapse / โสภา งามกระแสสินธุ์ / 2548 /Full Text
Subject
การควบคุมตนเอง
ยากระตุ้นประสาท
ความนับถือตนเอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73