ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในฝันชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Expectation of students' parents towards lab school project in San Sai District, Chiang Mai Province / ศรีทน พิชัย / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
ผู้ปกครองกับเด็ก -- สันทราย (เชียงใหม่)
662 ความคาดหวังจากการดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol expectancy and alcohol dringking patterns among adolescents in Chiang Mai Province / สุจิตรา อินทะวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
663 ความคาดหวังจากการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = The Expectation from the bureaucratic reform of local government promotion department officials in Chiang Mai Province / พิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
การปฏิรูประบบราชการ -- เชียงใหม่
ระบบราชการ -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
664 ความคาดหวังและความพึงพอใจของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ กรอ. จังหวัดเชียงราย = Expectation and satisfaction on the joint public- private committee on the performance of Chiang Rai' Secretary Office / อุดมเดช วิเศษพาณิชย์ / 2548 /Full Text
Subject
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจ -- เชียงราย
ความพอใจ
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
665 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาสมองซีกขวา = Scientific creative thinking of lower secondary school students taught through using activity packages emphasizing right cerebral hemisphere / จินตนา ฮาวปินใจ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สมอง
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
666 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน = Opinion concerning factors affecting student helping system performance / กัลยา อาจฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียน -- การดูแล
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- เชียงใหม่
667 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนต่อการนำแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ในหน่วยงานสืบสวนระดับสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = The Opinions of investigation police towards utilization of learning organization concepts in investigation police units at Chiang Mai province / สกานต์ ใจจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
การเรียนรู้องค์การ -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
ตำรวจ -- เชียงใหม่
หน่วยงานสืบสวน
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
668 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชนต่อระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบมีพันธสัญญาในเขตภาคเหนือ = Opinions of private agricultural extension workers towards contract farming system in Northern Region / พรศักดิ์ เพิ่มมี / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
669 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ต่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย = Opinions of Chiang Mai Rajbhat University's personnel towards the status change from institute to university / จตุพร เสถียรคง / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฎ -- การบริหาร
การพัฒนาองค์การ -- เชียงใหม่
670 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองเชียงราย = People's opinions on urban environmental management of Chiang Rai municipality / จิติมา จินดาเรือง / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงราย
สิ่งแวดล้อม
เมือง -- เชียงราย
671 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสปาใน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The opinion of consumer using Spa services in Mueang District, Samut Sakhon Province / พรศรี กุลทรงคุณากร / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
672 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' opinions concerning educational management of Chotivit Kindergarten, Chiang Mai Province / ปณิดา สุวรรณาภา / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
673 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ = Parents' opinions concerning participation in educational management of Christian German School Chiang Mai / ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
674 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการของครูผู้สอน ระดับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Opinions of parents and students on multidisciplinary integrated instruction activities provision of teachers at grade level 2, Montfort College primary section / อธิราช กุมารแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
การสอน -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
675 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อการให้บริการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตตำบล โดยบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = The opinion of tambon administrative officers toward internet access boy TOT (Corporation public company limited in Chiang Mai province / ศิริศักดิ์ นกมีรอด / 2548 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พนักงาน
676 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่องานสุขภาพจิตสำหรับประชาชน = Opinions of Buddhist Monks regarding mental health services for people / ประเสริฐ ชัยสิทธิดา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
677 ความคิดเห็นของลูกค้าสินเชื่อต่อการสื่อสารการตลาดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = The Credit customers' opinion towards marketing communication of the Bank for agriculture and agricultural cooperatives in Thoen Unit, Lampang Province / พลากร เถินบุรินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อ -- ลำปาง
การสื่อสาร
678 ความคิดเห็นต่อการชำระค่าสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บัตรเครดิตในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Credit card holders opinion towards payment via internet in Mueang District, Chiang Mai Province / ศุภชัย กรทิพย์ / 2548 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
679 ความคิดเห็นต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of pap smear examination among women in saluang sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / จีรนันท์ มงคลดี / 2548 /Full Text
Subject
Pap test -- Marim, Chiang Mai
Cancer -- Cytodiagnosis
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
680 ความคิดเห็นต่อโครงการหลังประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง = The Opimions of universal health care coverage program of health personnel, Lampang province / ศรีสอางค์ วรรณกูล / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหลังประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประกันสุขภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73