ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 กิจกรรมการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Home care activities among caregivers of persons with bipolar disorders attending at Suan Prung Psychiatric Hospital / สมเกียรติ กันโต / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
642 กิจการร้านอาหาร : กรณีศึกษาเพื่อการแนะแนวอาชีพ = Restaurant enterprise: a case study for vocational guidance / ศิลป์นคร หิรัญกนกธร / 2548 /Full Text
Subject
การแนะแนวอาชีพ -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
643 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี = People's political movement : a case study of environment conservation group in Udon Thani province / วิเชียร บุราณรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
การเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม -- อุดรธานี
สิ่งแวดล้อม
อุดรธานี -- การเมืองและการปกครอง
644 ขวัญของข้าราชการทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = Morale of Military Officials of Military Circle 33, Chiang Mai Province / อโณทัย ชัยมงคล / 2548 /Full Text
Subject
มณฑลทหารบกที่ 33
ทหาร -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
645 ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแก้และไขเหรียญโทรศัพท์สาธารณะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = Morale of public phone service technicians at the TOT public company limited / รุ่งรัตน์ พานธงรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ขวัญในการทำงาน
โทรศัพท์สาธารณะ
646 คนข้ามแดน: ชีวิตและชุมชนของขอทานเขมรในกรุงเทพมหานคร = Transborder people: life and community of cambodian beggars in the Bangkok Metropolis / เสาวลักษณ์ วรายุ / 2548 /Full Text
Subject
ขอทาน -- กรุงเทพฯ
647 ความขัดแย้งการใช้น้ำของชุมชนที่สูงบริเวณน้ำแม่ขานตอนบน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflicts over water usage of highland community in the area of upper Mae Khan river, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / เกรียงไกร ไชยพิเศษ / 2548 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
แม่น้ำขาน
ลุ่มน้ำแม่ขาน
648 ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการบริหารสถานศึกษาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = School administration-based conflicts and resolutions between school administrators and basic education intitution committees / วิเชียร จิณะมูล / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
649 ความเข้าใจในวัฒนธรรมมุสลิมภาคใต้ของข้าราชการในจังหวัดปัตตานี = The Understanding in the Southern Muslim Culture of the Government Officials in Pattani Province / หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบราชการ
ข้าราชการ -- ปัตตานี
วัฒนธรรมไทย (ภาคใต้)
มุสลิม -- ไทย (ภาคใต้)
650 ความเข้าใจและความคาดหวังของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Understanding and expectation of parents of mental retardation children on inclusive education provision in primary schools in Hang Dong District, Chiang Mai Province / ปรานอม รัตนยุวัน / 2548 /Full Text
Subject
บิดามารดาและบุตร -- หางดง (เชียงใหม่)
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
ความบกพร่องทางสติปัญญา -- หางดง (เชียงใหม่)
651 ความแข็งแรงเฉือนคงค้างของดินเหนียวสีเขียวที่ถูกเฉือนในเหมืองแม่เมาะ = Residual shear strengths of sheared green clay in Mae Moh Mine / นพดล มุ่งพยาบาล / 2548 /Full Text
Subject
แรงเฉือนของดิน
ดินเหนียว
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
652 ความแข็งแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นตามแนวชั้นหินเนื่องจากการระเบิดค้ำยันที่เหมืองแม่เมาะ = Increment of shear strength along bedding plane due to stabilized blasting at Mae Moh Mine / ประจวบ ดอนคำมูล / 2548 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ
การระเบิด
แรงเฉือนของหิน
กำลังวัสดุ
653 ความคาดหวัง และความต้องการของผู้ป่วยประกันสังคมต่อบริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Expectation and demand of social security patients toward in patient service department of Maharaj Nakom Chiang Mai Hospital / กัลยา เดชาวุฒิ / 2548 /Full Text
Subject
Social security patients
Hospitals -- Inpatient services
Expectation (Philosophy)
654 ความคาดหวังของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดลำพูนต่อผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา = The Expectation of interior ministry's officers in Lamphun Province towards the results of provincial holistic integrated administration / นิติพัฒน์ พัศดารักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- ข้าราชการ
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
ลำพูน -- การบริหาร
655 ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ = Students' expectation of Metro Technology School, Chiang Mai Province / นิตอนงค์ สุภาษี / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
นักเรียน -- เชียงใหม่
656 ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Educational Personnel's expectation concerning administration in the office of Chiang Mai Educational Service Area 1 / เทพี กับปุละวัน / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
บุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา -- เชียงใหม่
657 ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาล กรณีศึกษา : จังหวัดตรัง = Expectation of public health personel to work the roles of dental nurse case study : Trang province / นิมมานรดี นานช้า / 2548 /Full Text
Subject
ทันตาภิบาล
บริการทางการแพทย์ -- ตรัง
658 ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation of people towards the role of local political leaders: a case study of Chiang Mai Municipality / มัชฌิมา ชนะหทัย / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
ผู้นำทางการเมือง -- เชียงใหม่
659 ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' expectation concerning educational management of Wilawan Kindergarten, Doi Saket District, Chiang Mai Province / เหมือนฝัน สุวรรณศรี / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
โรงเรียนอนุบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
บิดามารดา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
660 ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนวัดทรายมูลและโรงเรียนวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' expectation concerning community relations as performed by the administrator of Wat Sai Moon School and Wat Sai Moon School, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ศุภวัฒน์ มณีอรุณฉาย / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
ชุมชนกับโรงเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
บิดามารดา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73