ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การให้บริการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community services of San Pong Tambon Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วิชาติ ธนวัฒโกฏิ / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- บริการชุมชน
622 การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Pain descriptions and pain intensity levels among hospitalized school - aged children in Lower Southern Region / วรรณลี ยอดรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
623 การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว = Conservation of floating houses along the Nan River and community participation for tourism / กุลแก้ว คล้ายแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
เรือนแพ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำน้ำน่าน
พิษณุโลก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
624 การอนุรักษ์พรรณพฤกษชาติและของป่าของชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่= Conservation of flora and non-timber products by communities surrounding the Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วันชัย คำเขตร์ / 2548 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การอนุรักษ์พืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
การอนุรักษ์พืช -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
625 การอบรมเลี้ยงดูกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Child-rearing practices and self-esteem of Mathayom Suksa 3 students in Wachirawit School, Chiang Mai Province / อุบลรัตน์ เรือนเงิน / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยาปัจเจกบุคคล -- เชียงใหม่
การนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
626 การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องประโยคความรวม = Designing information and communication technology-based learning activities on combine sentences unit for Prathom Suksa 6 Students / รัชรารีย์ ขัติยศ / 2548 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- น่าน
การเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- น่าน
627 การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น = Designing information and communication technology - based learning activities on statistics and probability for prathom suksa 6 students / พิมพา จันเลน / 2548 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สถิติ
ความน่าจะเป็น
628 การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฎการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ = Designing information and communication technology - based learning activities on world's phenomenon and space technology for prathom suksa 6 students / ลำเภา ไชยอ้าย / 2548 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โลก
อวกาศ
629 การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย = Designing information and communication technology-based learning activities on Asia continent for mathayom suksa 2 students / เพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล / 2548 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
630 การออกแบบชุดปฏิบัติการสำหรับ ซี ซี ดี โฟโตเมทริกชนิดเปรียบเทียบความแตกต่าง = Laboratory kit design for CCD differential photometric technique / นรชัย ปัญโญ / 2548 /Full Text
Subject
กล้องโทรทัศน์ -- อุปกรณ์
กล้องดูดาว -- อุปกรณ์
โฟโตเมตรีทางดาราศาสตร์
631 การออกแบบดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = The Design of key performance indicator to monitor and evaluate budget expenditure at Lampang Rajabhat University / ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -- งบประมาณ
งบประมาณ
632 การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีลูพเชพพิงแบบเอชอินฟินิตี สำหรับการควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้างยืดหยุ่น = Design of Hoo loop shaping controller for vibration control of flexible structure / วิชญ์พล ฟักแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน -- การควบคุม
วิศวกรรมโครงสร้าง
อาคาร -- การสั่นสะเทือน
633 การออกแบบตัวควบคุมเอชวีดีซีเพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง = Design of an HVDC controller for power system stability enhancement / ณัฏฐากร มณีรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การจ่ายโหลด
กระแสไฟฟ้า
634 การออกแบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) = Designation of personal key performance indicators for the Chiang Mai Customer Service Sector TOT Corporation Public Company Limited / กาญจนา คุชกะ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
635 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสีเปลือกสดกาแฟอาราบีกา = Design and development of Arabica coffee pulping Machine / เวียง อากรชี / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องสีเปลือกกาแฟ -- การออกแบบและการสร้าง
เครื่องจักรกลการเกษตร
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า
636 การออกแบบและวางผังโรงงานเพื่อรองรับระบบ HACCP โรงงานผลิตลูกตาวกระป๋องในน้ำเชื่อม = Plant layout and design for HACCP system in a canned sweet palm nuts processed in heavy syrup plant / กรกฎ หลวงวังโพธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
การวางผังโรงงาน
โรงงาน -- การออกแบบและการสร้าง
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
โรงงานผลไม้กระป๋อง
637 การออกแบบสารสนเทศร่วมกับการจัดการสื่อสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Information design cooperating with media management for travelers using Chiang Mai International Airport services / บรรพจณ์ โนแบ้ว / 2548 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสมเทศ
นักท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
638 การออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้างฉัตร ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 3 ปี = Clients'saving of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) hangchart branch on the three-year debt suspension project / ศราวุธ ศรีมหาจริยะพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การประหยัดและการออม -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
639 กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน = Compressive strength, drying shrinkage and setting time of cement mortar containing Mae Moh weathered fly ash as a partial replacement for portland cement / ธีระพงษ์ ศรีเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์
ปูนซีเมนต์
กำลังวัสดุ
ขี้เถ้าลอย
เหมืองแม่เมาะ
640 กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยยึดผลสะท้อนจากกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทัศนะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Cooperative writing response-group activities for development of English writing ability and interaction views of undergraduate students / พิมพรรณ์ ใจวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73