ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การสร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง อรุโณทัยของเรา สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of integrated learning plans on our arunothai for grade level 2 students, Ban Arunothai School, Chiang Mai Province / ลัดดาวรรณ สานิชวรรณกุล / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
582 การสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Constuction of primary school students' health database / จิรายุส กัญชนะ / 2548 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สุขภาพ -- ฐานข้อมูล
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ฐานข้อมูล
583 การสร้างระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยใช้ซอฟต์แวร์เสรี = Development of an intrasive detection system by using free software for the intenal network at Rajabhat University, Chiang Rai / อนุสรณ์ ใจแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
584 การสร้างและการหาลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซค์ควอนตัมดอทที่ได้จากห้วงเดี่ยว ของความต่างศักย์ = Fabrication and characterization of ZnO quantum dots prepared from single pulse of voltage / เทวสินธุ์ คำปิคา / 2548 /Full Text
Subject
ควอนตัมดอท
สังระสีออกไซค์
ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์
585 การสร้างวัสดุป้องกันรังสี = Fabrication of radiation protection materials / วิทวัส เชวงชัยยง / 2548 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์ -- การป้องกัน
รังสีเอกซ์ -- มาตรการความปลอดภัย
586 การสร้างศัพทานุกรมคำศัพท์และสำนวนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยธุรกิจระดับอุดมศึกษา = Construction of vocabulary and idiom thesaurus for entrepreneur for business Thai language course instruction in higher education level / อภิชัย สมนาม / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทยธุรกิจ
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- คำศัพท์
ผู้ประกอบการ
587 การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาพการ์ตูนด้านการเมืองการปกครอง สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Enhancement of critical thinking on politics by using cartoon strips for grade level 3 students at Lomradwittaya school, Thoen district, Lampang province พระมหา จิรวัฒน์ ปัญญาเสน / จิรวัฒน์ ปัญญาเสน, พระมหา / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
การ์ตูนการเมือง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เถิน (ลำปาง)
588 การสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หม้อห้อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงเม่น โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 = Construction of learning units on Mo Hom Sungmen local wisdom, Sungmenchanupatham School, Phrae educational service area 2 / บุญส่ง เอื้ออรุณ / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
หม้อห้อม
589 การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Construction of integrated learning unit on local wisdom for grade lavel 3 students at Mae Sariang Boripat Suksa School, Mae Hong Son Educational Service Area 2 / นวลอนงค์ โลกา / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
590 การสอนอ่านที่ยึดรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Reading instruction based on student learning styles to enhance English reading comprehension and reading attitude of mathayom suksa 6 students / จินตนา เดชะประทุมวัน / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
591 การสะท้อนตัวตนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ : กรณีศึกษา = Self-reflection of people living with HIVAIDS: a case study / สุดาพร นาคฟัก / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยาประยุกต์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ประสบการณ์
592 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยกระบวนการตกสะสมไอสารเคมี / สุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ / 2548 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
การตกสะสมไอสารเคมี
593 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์แบบสังยุคบางชนิด = Synthesis and characterization of some conjugated polymers / แสงรวี ศรีวิชัย / 2548 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์ -- การวิเคราะห์
594 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เคลือบบนเถ้าลอย = Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles coated on fly ash / ชัยกานต์ เลียวหิรัญ / 2548 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
อนุภาคนาโน
595 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนเถ้าลอย = Synthesis and characterization of titanium dioxide nanoparticles coated on fly ash / นัดดา เวชชากุล / 2548 /Full Text
Subject
ไทเทเนียมไดออกไซด์
อนุภาคนาโน
ขี้เถ้าลอย
596 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม = Synthesis and characterization of niobium-doped titanium dioxide nanoparticles / บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร / 2548 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์
ไอโอเบียม
597 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ = Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles / จินดา ศิริตา / 2548 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
อนุภาคนาโน
598 การสังเคราะห์เส้นเข็มขัดนา โนซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง = Synthesis of zinc oxide nanobelts by RF sputtering method / นิยม โฮ่งสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
อนุภาคนาโน
599 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนจากแท่งแกรไฟต์ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และอลูมินาโดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า = Synthesis of nanofibers from titanium dioxide-alumina graphite rod by curent heating technique / อิสรา ฟั่นแจ้ง / 2548 /Full Text
Subject
เส้นใยนาโน
แท่งกราไฟต์
นาโนเทคโนโลยี
การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
600 การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ / พิชญาภัค ศรีจำนงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73