ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการความขัดแย้งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา = Conflict management of industrial pollution : A Case study of Tambon Mae Na Ruea, Amphoe Mueang Phayao, Changwat Phayao / สุภาพ บุญสว่าง / 2548 /Full Text
Subject
มลพิษ -- พะเยา. ตำบลแม่นาเรือ
อุตสาหกรรม -- พะเยา. ตำบลแม่นาเรือ
42 การจัดการความขัดแย้งในการใช้น้ำของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง : กรณีศึกษา การจัดการเชิงสถาบัน ปัญหาและอุปสรรค์ = The Conflicts management in the communities, water use in the Mae Tha Chang Watershed: a case study on the institutional management, problems and obstacles / อนุสรณ์ ไชยมงคล / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
ทรัพยากรทางน้ำ
การใช้น้ำ -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
43 การจัดการความรู้ของเกษตรกรในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด = Knowledge management by farmers in KDML 105 rice cultivation, Thung Kula Ronghai, Roi Et province / ธันยกร คำก้อน / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ 105
เกษตรกร -- ร้อยเอ็ด
การบริหารองค์ความรู้
44 การจัดการเชิงความร้อนของการกลั่นเอทานอลด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศ = Thermal management of ethanol distillation with vacuum tube solar collector / จ.จิตติ พานิชกุล / 2548 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
พลังงานแสงอาทิตย์
45 การจัดการด้านการผลิตกล้วยไม้ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Production management of orchid farms in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province / ยุวริณ จันทร์เสม / 2548 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) -- การผลิต
การจัดการ -- บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
46 การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Self-management and well-being among heart failure patients / ชุตินธร เรียนแพง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
47 การจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาบ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Water resource management: A Case study of Ban Pong Kai, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / ดวงพร ภู่แก้ว / 2548 /Full Text
Subject
น้ำ -- การจัดการ
ทรัพยากรทางน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านปงไคร้ (เชียงใหม่)
48 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมรถบรรทุกสิบล้อในจังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาห้างหุ้นสุ่วนเจริญกิจ = Management of ten-wheel truck small business in Suphan Buri Province: case study of Chareonkit Partnership Ltd. / สมฤดี เตียวเจริญกิจ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- สุพรรณบุรี
ธุรกิจขนาดย่อม -- สุพรรณบุรี
รถบรรทุก
49 การจัดการน้ำเสียของผู้ประกอบการทำกระดาษสาตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of wastewater treatmen of mulberry paper entrepreneur in Tambon Tonpao, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / ณัฐฐินี สมตา / 2548 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
โรงงานกระดาษสา -- การกำจัดของเสีย
โรงงานกระดาษสา -- แง่สิ่งแวดล้อม
โรงงานกระดาษสา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
50 การจัดการปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาบ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Management of forest invasion and destruction problems: A Case study of Huaymakhuasom Village, Mokchampae sub-district, Mueang District, Mae Hong Son Provice / จำนงค์ บุญศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- หมอกจำแป่ (แม่ฮ่องสอน)
การทำลายป่าไม้ -- หมอกจำแป่ (แม่ฮ่องสอน)
บ้านห้วยมะเขือส้ม (แม่ฮ่องสอน )
51 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองในเขตเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of urban environmental problems in Tambon Hang Dong Municipality / สรายุธ บุญขัน / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหางดง
สิ่งแวดล้อม
เมือง -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหางดง
52 การจัดการป่าไผ่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Community participation in bamboo forest management: A Case study in the area of Doi Tung Development Project, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province / สามารถ สุมโนจิตราภรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ป่าไผ่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
53 การจัดการพลังงานโดยการประเมินวัฎจักรชีวิตในการผลิตถ่านหินเหมืองเปิด = Energy management by life cycle assesssment in surface mine coal production / บวร บริบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ลิกไนต์
ถ่านหิน
เหมืองแร่ -- ลำปาง
การอนุรักษ์พลังงาน
เหมืองแร่ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
54 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Management of information system for quality assurance of basic education institutions, Chiang Mai educational service area 4 / จันทิรา จันทเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
55 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Management information systems for administration in the office of Chiang Mai Educational Service Are 2 / อรอุมา แก้วสว่าง / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา
56 การจัดการเรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ = Teachers'management of learner centered instruction in accordance with learning reforn / สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การปฏิรูปการเรียนรู้
57 การจัดการเว็บของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ = Web management of Pracharatthumkhun School / อิสเรศ พรหมศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
58 การจัดการอาการปวดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Pain management and outcomes in postoperative patients / กรรวี ฟูเต็มวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
59 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มการเรียนช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of group activities to develop self-esteem and reduce undesired behavior of Mathayom Suksa 4 industrial education strand students, Sansai Wittayakhom School, Chiang Mai Province / จุมพล ทาทอง / 2548 /Full Text
Subject
กลุ่มสัมพันธ์
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ช่างอุตสาหกรรม
60 การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จังหวัดเชียงใหม่ = Student activities provision in pilot schools for B.E. 2544 basic education curriculum implmentation in Chiang Mai Province / อรทัย ไชยชนะ / 2548 /Full Text
Subject
หลักสูตร
นักเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73