ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นของประชาชนในเมืองและชนบทในจังหวัดพิษณุโลก = A Comparative study of the national and local political participation of the people in the urban and the rural areas of Phitsanulok Province / อรุณี กาสยานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- พิษณุโลก
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
542 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนวรานีกูลและโรงเรียนวชิราลัย = A Comparative study of quality of working life between teachers in Varaneegul and Vachiralai School / พัชราภรณ์ อามาตย์ / 2548 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
543 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนระหว่างเตาอบลำไยอบแห้งแบบกระบะโดยใช้น้ำมันโซล่าเป็นเชื้อเพลิงและเตาอบลำไยอบแห้งแบบไอน้ำโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of cost and returns on investment between dry longan oven operated by fuel oil and boiler type by firewood in Saraphi District, Chiang Mai Province / ณัฐธยาน์ เชื้ออินทร์สูง / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การลงทุน -- สารภี (เชียงใหม่)
เตาอบ
ลำไย -- การอบแห้ง
544 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบเปิดและระบบปิด กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of pig farm with and without evaporative cooling system: a case study of pig farm in chiang Mai Province / รุ้งตะวัน จันทรเปารยะ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สุกร -- การเลี้ยง
ฟาร์มสุกร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ฟาร์มสุกร -- เชียงใหม่
545 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสายการบินไทยและสายการบินต้นทุนต่ำ ในเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ = A comparative study of consumer behavior of Thai Airways and low cost airlines passengers on BangKok - Chiang Mai Route / จักรกฤษณ์ คำพิชัย / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สายการบิน -- กรุงเทพฯ
สายการบิน -- เชียงใหม่
546 การศึกษาเปรียบเทียบแม่บทการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบรองทั่วไปของประเทศไทย กับประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา = A Comparative study of conceptual framework of accounting among Thai GAAP, United Kingdom GAAP, and United States GAAP / สุรกิจ คำวงศ์ปีน / 2548 /Full Text
Subject
การบัญชี -- ไทย
การบัญชี -- อังกฤษ
การบัญชี -- อเมริกา
547 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริหารจัดการปัจจุบันของคณะสังคมศาสตร์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภายใต้วิธีบาลานซ์ สคอร์การ์ดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Comparative study between existing management of the faculty of social sciences and strategic management under balanced scorecard approach of Chiang Mai University / ศรีสมร ยันตรกร / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ -- การบริหาร
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
548 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทั้งหนี้สินและทุนตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา = The Comparative study of Thai accounting standards, international accounting standards and American accounting standards of liabilities and equity tranaction of financial instruments / สุธาสินี ญาณประสาท / 2548 /Full Text
Subject
การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา
หนี้สิน (การบัญชี)
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
549 การศึกษาผลการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกกระโดดบลูกวอลเลย์บอลต่อการกระโดสูงและความแม่นยำในการตบลูกบอล = The study of effect of plyometric training and volleyball hitting training on vertical jump and accuracy in hitting the ball / ลภัส จารุวรรณรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
วอลเลย์บอล
550 การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = The study on internal audit system in financial and accounting of Chiang Mai Rajabhat University / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชี
551 การศึกษารูปแบบและพัฒนาสื่อประสมเพื่อประกอบการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนในคริสเตียนศึกษา = The Study and development of multi-media to supplement Sunday School teaching for kindergarten children / อุดมชัย ขัติชีนะ / 2548 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
เด็กก่อนวัยเรียน
552 การศึกษาวิเคราะห์คำเวนทาน = An Analytical study of Kham Wentharn / ไสว คำมูล / 2548 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
วรรณคดีพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ทาน (พุทธศาสนา)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
553 การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of accounting practice in banking group of The Stock Exchange of Thailand according to TAS No.47 related party disclosure / อรทัย ทรายมูล / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
554 การศึกษาสถานภาพสตรีในกฏหมายล้านนาโบราณ = A Study of women's status in the ancient Lanna Law / อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง / 2548 /Full Text
Subject
กฎหมายล้านนา
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
555 การสกัดและการคัดแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผักปู่ย่า มะขามป้อม และส้มป่อย = Extraction and isolation of Alpha hydroxy acids from Caesalpinia mimosoides Lamk. Fam. Caesalpiniaceae, Phyllanthus emblica Linn. Fam. Euphorbiaceae and acacia concinna (Willd.) DC. Fam. Mimosaceae / เสาวนีย์ คุณรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Alpha hydroxy acids
Caesalpinia mimosoides
Phyllanthus emblica
Acacia concinna
556 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการทำงานเอดส์ในชุมชนจังหวัดเชียงราย = Promotion of participatory learning process from HIVAIDS work in communities, Chiang Rai Province / พิมภาวรรณ์ ปันดอนตอง / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงราย
โรคเอดส์
ชุมชน
การเรียนรู้
557 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Preventive promotion and solving of suicide problem in community of Chaechang Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province / จันทร์แจ่ม ศิริมงคล / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลแช่ช้าง
การฆ่าตัวตาย -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลแช่ช้าง
558 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Learning promotion of Prathom Suksa 6 students by parents in Chiang Mai Municipality Schools ศรีไล โชกาเซะ / ศรีไล โชกาเซะ / 2548 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
559 การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนสรุปความและความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยการเรียนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี = Promoting English reading comprehension, summary writing ability and self-esteem of udergraduat students via CIRC method ศรันย์ จันทร์ทะเล / ศรัณย์ จันทร์ทะเล / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักศึกษา -- ไทย
560 การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแนวการสอนแบบ เอ อาร์ ซี = Promoting English reading comprehension and vocabulary knowledge of mathayom suksa 5 students through ARC approach / ดุษฎี รังษีชัชวาล / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73