ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการนิคมอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง / ประพัฒน์ เชื้อไทย / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำปาง
อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง
522 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนตั้งโรงสีข้าวในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา = A Feasibility study on investment project of a rice mill in Dan Khun Thot District, Nakhon Ratchasima Province / พิมพ์รวี อริยวัจน์ / 2548 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
โรงสีข้าว -- ด่านขุนทด (นครราชสีมา)
ความเป็นไปได้
523 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment project in equipment of mushroom plant and mushroom spawn business in Sansai District, Chiang Mai Province / ปัทมภรณ์ เจียตระกูล / 2548 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สันทราย (เชียงใหม่)
เห็ด -- สันทราย (เชียงใหม่)
524 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการงเงินของธุรกิจการผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออกในจังหวัดลำพูน = Financial feasibility study of an ornament production for exporting business in Lamphun Province / ณัฐพงศ์ ยอดเมือง / 2548 /Full Text
Subject
การเงิน
เครื่องประดับ -- การส่งออก
เครื่องประดับ -- การเงิน -- ลำพูน
525 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แขนงมอเตอร์ของเส้นประสาท Tibial ไปต่อกับเส้นประสาท Deep Fibular ในการรักษาภาวะเท้าตก = Feassibility study of transferring tibial motor branches to deep fibular nerve in treating foot drop / กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Tibial nerve
Pperoneal nerve
Gait disorders, neurologic
526 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในกรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย = A Feasibility study of investment in Thai food restaurant in Moscow, Russian federation / ชัชชลัยย์ ทองสาธิต / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
ร้านอาหารไทย -- รัสเซีย
527 การศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายแขนง Pronator quadratus ของเส้นประสาท anterior interosseous ไปต่อกับแขนง Recurrent ของเส้นประสาท median เพื่อฟื้นฟูหน้าที่ opposition ของนิ้วหัวแม่มือ = Feasibility study of transferring pronator quadratus branch of anterior interosseous nerve to recurrent branch of median nerve for restoring opposition of thumb / ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย / 2548 /Full Text
Subject
เส้นปราสาท
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
นิ้วมือ
มือ
Dissertations, academic -- Anatomy
Median nerve
Thumb
528 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตทองโบราณในจังหวัดสุโขทัย = A Feasibility study on the investment of Thai antique style gold smiths factory in Sukhothai Province / ฐิติพร สุทธิรัตตัญญู / 2548 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สุโขทัย
ทองโบราณ -- การผลิต
โรงงาน -- สุโขทัย
529 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหอพักหญิงเอกชนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = A Feasibility study of investment of a private female dormitory located in front of Lampang Rajabhat University / กัญญา อินต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
การลงทุน
หอพัก -- ลำปาง
530 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารการศึกษากับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Relationship between leadership behavior of educational administrators and results of academic affairs performance in basic education institutions, Chiang Mai Educational Service Area I / ตรีชฎา ปั้นทิม / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
531 การศึกษาคำประสมในภาษาไทใหญ่ = A Study of compound words in Tai Yai / พรรณิดา ขันธพัทธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทใหญ่ -- การผสานคำ
532 การศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Structure, conduct and performance of the tourism industry in Chiang Mai province / ภารตี ไกรสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
533 การศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของพนักงานบริษัท แอลทีอีซี จำกัด = A Study of channels for acquisition of political information of the employess of LTEC CO., Ltd. / กิตติคุณ บุญเชื้อ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท แอลทีอีซี -- พนักงาน
การเมือง -- ข้อมูล
การสื่อสารทางการเมือง
534 การศึกษาแนวโน้มราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง ARIMA = Trends of energy stock price in the stock exchange of Thailand by ARIMA model / บุษรินทร์ ติวะนันทะกร / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มพลังงาน
535 การศึกษาบทบาทวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเครือข่าย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = The Study of community cultural roles affecting the success of the aquatic animal conservation network organization, Ban Hat Pha Khon, King Amphoe Phu Phiang, Changwat Nan พระ / สมคิด จันอ้น / 2548 /Full Text
Subject
สัตว์น้ำ -- ภูเพียง (น่าน)
ชุมชน
บ้านหาดผาขน (น่าน)
536 การศึกษาประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคของระบบกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการ และให้เป็นปัจจุบันของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = A study of efficiency, problems and obstacles of individual tax-payers close and present monitor system of Lampang Area Revenue Office / รัตนา บุญรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
ภาษี -- ลำปาง
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
ผู้เสียภาษี -- ลำปาง
537 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีสรรพากรพื้นที่ ลำปาง = A study of tax collection efficiency and tax estimation of Lampang area revenue office / มุกดา แก้วพนา / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
ภาษี -- ลำปาง
รายได้ -- ลำปาง
538 การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการนิติบุคคล ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดลำปาง = A Study on th efficiency of tax collection from corporates in the production sector of Lampang province / วันเพ็ญ ไชยวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- ลำปาง
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมการผลิต -- ลำปาง
539 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์สำหรับสินเชื่อผ่อนชำระจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = A Study of factors affecting the demand for non-bank installment loan credit: a case study in Mueang District, Lampang Province / จิรัฐิติกาล พรหมสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- ลำปาง
สถาบันการเงิน -- ลำปาง
540 การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ = The comparative study of information disclosures of listed companies in energy industry sector in The Stock Exchange of Thailand and The London Stock Exchange of England / ชยานันต์ ใส่แก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย
การบัญชี
ธุรกิจพลังงาน -- ไทย
ธุรกิจพลังงาน -- อังกฤษ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73