ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Action research for improving quality of science instruction on earth and change of grade level 3 students of Boonruang Wittayakom school, Chiang Rai province / ศุภิสรา คำน้อย / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โลก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
502 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้ภาพการ์ตูนของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอฝาง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Classroom research for developing students' responsibility using cartoon pictures for grade level 1 students of Ban Huafai School, Fang District, Chiang Mai Province / ธนพร ตรรกทวีผล / 2548 /Full Text
Subject
วิจัยชั้นเรียน
การ์ตูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
บ้านหัวฝาย (เชียงใหม่)
503 การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Candidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม = Diagnosis and detection of Candidatus liberobactor spp. causing citrus huanglongbing disease / อรอุมา เรืองวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
แบคทีเรีย
504 การศึกษาการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบน = A study of quality control for audit work of certified public accountant in upper North / สิขรินทร์ แสงจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
การควบคุมคุณภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
505 การศึกษาการจัดทำระบบความปลอดภัยของอาหาร (Food safety, HACCP) มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร = Implementation on HACCP food safety system at seafood factories in Samut Sakhon Province / ประยุทธ ว่องไว / 2548 /Full Text
Subject
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหารทะเล -- สมุทรสาคร
506 การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรในจังหวัดเชียงใหม่ = The Study of using of Information Technology System for Tax Collection in Chiang Mai Province / วีณา บุญประคอง / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
507 การศึกษาการดำเนินธุรกิจส่งออกกาแฟของผู้ส่งออกในจังหวัดจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว = Operation of coffee exporters in Champ Pa Sack Province, Lao People's Democratic Republic / คำเพชร วงศ์ดาลา / 2548 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การส่งออก -- ลาว
508 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสื่อสาร = The study of disclosures of related individuals or entities based on the Accounting Standard No.47 among listed companied in the communication sector within the stock exchange of Thailand / อรุณี ยศบุตร / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
กลุ่มสื่อสาร
509 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of environmental and social disclosures of listed companies in resoures industry group in the stock exchange of Thailand / อังคณา อิรนพไพบูลย์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท
สิ่งแวดล้อม
สังคม
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
510 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มการแพทย์ = A study of related party disclosures by Thai Accounting Standard No.47 of listed companies in health care services sector in The Stock Exchange of Thailand / วลัยลักษณ์ ชัยชนะกิจการ / 2548 /Full Text
Subject
การบัญชี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มการแพทย์
511 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีไทยของกลุ่มบริษัทธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเที่ยวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of disclosure of property, plant and equipment upon Thai accounting standards of the listed companies in the Thai stock market among the hotel and travel services group companies / ดรุณี ศศิลักษณานุกุล / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
กลุ่มบริษัทธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเที่ยว
512 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of disclosure in annual reports and financial statements of listed companies in vehicles and parts sector in The Stock Exchange of Thailand / จรีนา ชัยรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงิน
รายงานประจำปี
513 การศึกษาการย่อยได้ของกรดอะมิโนที่ปลายลำไส้เล็ก ของกากถั่วเหลืองและกากทานตะวันในสุกรรุ่น โดยใช้วิธีการศึกษาในตัวสัตว์ และในห้องปฏิบัติการ = Study of ileal amino acid digestibility of soybean and sunflower meals in growing pigs using in vivo and in vitro methods / สุมาลี วงศ์รักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
กรดอมิโน
กากถั่วเหลือง
กากทานตะวัน
การย่อยอาหาร
514 การศึกษาการรับรู้รายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ = The Study of revenue recognition of listed companies in the Stock Exchange of Thailand in entertainment and recreation sector / นวลอนงค์ อนันต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายได้
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
515 การศึกษาข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชีจากการตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามโครงการตรวจสอบบัญชีร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง = The study of accounting errors from the Department of Business Development Audit Project in cooperation with educational institutes in Lampang / แดน กุลรูป / 2548 /Full Text
Subject
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การบัญชี -- ลำปาง
การสอบบัญชี -- ลำปาง
สถาบันอุดมศึกษา -- ลำปาง
516 การศึกษาความคาดหวังของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = A Study of customers'expectations for bank services' improvement of a commercial bank in Mueang District, Lamphun Province / กันตพร ช่วงชิด / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำพูน
ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า
บริการลูกค้า -- ลำพูน
517 การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจผลิตกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of business making bags from small cotton pieces in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ศิริลักษณ์ ชุมภูคำ / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจ
กระเป๋า -- การผลิต -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
518 การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจผลิตอิฐมอญในจังหวัดเชียงราย = Feasibility study of red brick manufacturing in Chiang Rai Province / นพวรรณ ต่อเรืองวัฒนา / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
อิฐมอญ -- การผลิต -- เชียงราย
519 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ = Feasibility study of electricity generation from Chiang Mai Municipal solid waste / สายวสันต์ วิชาดี / 2548 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า
ขยะ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
เชื้อเพลิงจากขยะ
520 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนโรงงานรีดเหล็กเส้นของบริษัท ท่าจีน แอสเซท จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = The Feasibility study on the investment project in rebar steel rolling mill by Thachin Asset Co., Ltd. in Mueang District, Samut Sakhon Province / พงษ์ศักดิ์ แจ้งคำ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทท่าจีน แอสเซท
การลงทุน -- สมุทรสาคร
เหล็กเส้น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73