ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การวิเคราะห์พลังงานในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหน่วยกำจัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Energy analysis for biogas production from Chiang Mai University wastewater treatment plant / เกียรติศักดิ์ เทียมทนงค์ / 2548 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ -- การใช้พลังงาน
บ่อบำบัดน้ำเสีย
482 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนิทานพื้นบ้านของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom analysis of Hang Dong Disrict's Folktales, Chiang Mai Province / พรพิมล ค้าขาย / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นิทานพื้นเมือง -- หางดง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- หางดง (เชียงใหม่)
483 การวิเคราะห์มูลค่าพลังงานของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ = Energy values analysis of organic fertilizer production / สมชาติ เถื่อนด้วง / 2548 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ -- การผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ
484 การวิเคราะห์รายจ่ายของนักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of tourists' expenditure on Loy Krathong festival in Chiang Mai province / อัญชลี นัสสาสาร / 2548 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ค่าใช้จ่าย
ลอยกระทง -- ค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
485 การวิเคราะห์รายได้และการตลาดของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ = Income and marketing analysis of sweet tamarind product business in Lomkao District, Phetchabun Provinec สิรินทิพย์ อัครลาวัณย์ / สิรินทิพย์ อัครลาวัณย์ / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์ -- หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
การตลาด
มะขามหวาน -- รายได้
486 การวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิงในระบบส่ง 500 เควีของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = An Analysis of switching overvoltages in the EGAT 500 kv transmission systerm / ครรชิต งามแสนโรจน์ / 2548 /Full Text
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า -- การวิเคราะห์
ไฟฟ้ากำลัง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
487 การวิเคราะห์สภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุไซโคลนโอทูบีในประเทศไทย = Numerical weather analysis of the O2B cyclone in Thailand / ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล / 2548 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สภาพอากาศเชิงตัวเลข
ไซโคลน
สภาพอากาศ -- แบบจำลอง
488 การวิเคราะห์สภาพอากาศเชิงพลศาสตร์ของเส้นทางการเคลื่อนที่ของดีเปรสชันจันทู = Dynamical weather analysis of the Chanthu Depression Track สุจิตรา อิาเตชะ / สุจิตรา อินเตชะ / 2548 /Full Text
Subject
อากาศพลศาสตร์
ดีเปรสชัน
489 การวิเคราะห์สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่จากการกระจายตามแนวดิ่งของอุณหภูมิ ความชื้น ลม และแบบจำลองคาลเมท = Climate analysis in Chiang Mai province from sounding and calmet model / สุภาณี ใหม่จันทร์ดี / 2548 /Full Text
Subject
อากาศ -- แบบจำลอง
เชียงใหม่ -- ภูมิอากาศ
490 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและแนวโน้มของธุรกิจเทียนหอมในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of competition and trend of aromatheraphy candle business in Chiang Mai province / ชลนันท์ พันธ์พานิช / 2548 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
เทียนหอม
การแข่งขัน
การจัดการ -- เชียงใหม่
491 การวิเคราะห์สมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นที่ดัดแปลงจากคอนเดนเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ = Performance analysis of pulsating heat pipe modified from automobile air - conditioning condenser / สราวุธ พลวงษ์ศรี / 2548 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
492 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องลดความชื้นที่ดัดแปลงจากเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง = Performance analysis of a dehumidifier modified from window-type air-conditioner / สฤทธิ์พร วิทยผดุง / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องลดความชื้น
เครื่องปรับอากาศ
493 การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยจากงบกระแสเงินสดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ = Analysis of the warning signal from cash flow statement to assess audit risk in electricity product and computer business group / วิเชียร เธียรวิวรรธน์ / 2548 /Full Text
Subject
งบกระแสเงินสด
การสอบบัญชี
เครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
494 การวิเคราะห์อุปสงค์นำเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน = Analysis of import demand for apples from China under Thailand and China free trade Agreement / จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์ / 2548 /Full Text
Subject
อุปสงค์
แอปเปิล -- การนำเข้า
การค้าเสรีและการคุ้มครอง
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
495 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมสื่อประสมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 = Action research for development of English learning through multimedia activities for grade level I and II students with special needs / ศรีทัย สุขยศศรี / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
496 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ทางด้านความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for development of mathematical concept skill of Prathom Suksa 3 students at the Prince Royal's College / คชาภรณ์ จำปาอิ่ม / 2548 /Full Text
Subject
วิจัยปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดรวบยอด
497 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Classroom action research for improving learning provision on economics for grade level 4 students of Chiang Mai University Demonstration School / มุกดาวรรณ สังข์สุข / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
498 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for developing mathayom suksa 4 instruction on trigonometric function at Mae Chaem School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ณรงค์ อุ้ยฟูใจ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ตรีโกณมิติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ฟังก์ชัน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
499 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ครีมนวดสมุนไพรท้องถิ่น = Participatory action research for developing science instruction on local herbal massage cream / พวงทอง นันตาลิต / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ครีม
สมุนไพร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
500 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนสมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Action research for improving mathayom suksa 1 instruction on equations at Chum Chon Ban Muangpond School, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / บำรุง อมรอาจหาญ / 2548 /Full Text
Subject
สมการ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
วิจัยเชิงปฏิบัติการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73