ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่ออุปสรรคของผู้ประกอบการขายสินค้าใน ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = An economic analysis of barriers to entrepreneurs in selling goods in the system of VAT refunds for tourists in Chiang Mai Province / จิตรดา ปานดี / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
สินค้า
การขาย
462 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ทำมาจากไม้แห่งหนึ่ง ในชุมชนบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of wooden souvenir handicraft export company in Baan Tawai Community, Chiang Mai Province กุลวัฒน์ ไข่มุขเลิศฤทธิ์ / กุลวัฒน์ ไข่มุขเลิศฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องเรือน -- การส่งออก
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
463 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินในการเพาะเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วของค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก = Financial cost-benefit analysis of breeding Bangkaew Thai dogs of Saritsena Camp in Wang Tong District, Phitsanulok Province พันโท จำรัส วรรณวิไล / จำรัส วรรณวิไลย / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
สุนัข -- พิษณุโลก
สุนัข -- พันธุ์บางแก้ว
464 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างใกล้ชิด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of intensive adverse product reactionmonitoring of inpatiant at medican ward, Nakornping hospital, Chiang Mai province / เจนจิรา ทาศิลา / 2548 /Full Text
Subject
Cost effectiveness
Hospitals -- Inpatient services -- Chiang Mai
Health products
465 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโรงงานน้ำดื่มโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม = Production cost analysis in a drinking water company using activity - based costing system / สิทธิชัย วงษ์ชูเครือ / 2548 /Full Text
Subject
น้ำดื่มบรรจุขวด -- การผลิต
อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด -- ต้นทุน
466 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการขนานระบบสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปอง โครงการ 3 เข้ากับเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ประสาน แสงจุ่น / 2548 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่คำปอง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- ต้นทุนการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- เชียงใหม่
ไฟฟ้าพลังน้ำ
467 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กประจำทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Analysis of cost and returns on the Mini - bus's entrepreneur in Chiang Mai Municipality / อรุณี จามาติกุล / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
468 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and benefit analysis of honey and bee product : a case study of one company in Chiang Mai / กลอยใจ ไชยมหาวัน / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
น้ำผึ้ง -- ต้นทุนการผลิต
โรงงาน -- เชียงใหม่
469 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านล้าง อัด ฉีดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benafit analysis of a carcare business in Mueang District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ วงศ์ปราโมทย์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
รถยนต์ -- การทำความสะอาด
รถยนต์ -- เชียงใหม่
470 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of an international language school in Chiamg Mai Province / มาลินี ชนะศึก / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โรงเรียนสอนภาษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนสอนภาษา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
471 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็มของหุ้นในกลุ่มขนส่ง = GARCH-M Model technical analysis of stocks in the transportation sector / พรกมล ปัญจะธง / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มขนส่ง
472 การวิเคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดเชียงใหม่ = Business analysis of 7-Eleven concenience stores in Chiang Mai Province / วันทนา รัตนาคาร / 2548 /Full Text
Subject
แฟรนไชส์
ร้านสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
473 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ = An Analysis of efficiency of dried logan industry in Lamphun and Chiang Mai Provinces / อัมรินทร์ คีรีแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง -- ลำพูน
อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง -- เชียงใหม่
474 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง = Effeciency analysis of the ceramics industry in Lampang Province / กมลศรัณ จาเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
475 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์เอ็มเอ็ม = An analysis of factors affecting stock returns in commercial bank sector in the stock exchange of Thailand using MM estimator / รุจิเรศ ไฝ่บุญ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
476 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดที่ตัดแต่งค่าคลาดเคลื่อน = An analysis of factors affecting stock returns in agribusiness sector in the stock exchange of Thailand using least trimmed squares regression (LTS) / ฉัตรสุดา ดวงดาว / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
477 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มยานพาหนะและชิ้นส่วนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบบจำลองฟาร์มาและเฟรนช์ = An Analysis of factors affeting the returns of vehicles and parts sector stocks in the Stock Exchange of Thailand Using Fama and French Model พริ้มเพรา มณีศรีวงศ์กุล / พริ้มเพรา มณีศรีวงศ์กูล / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มยานพาหนะ
ตลาดหลักทรัพย์
478 การวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำปาง = An analysis of economic development planning of the Tambon administrations in Lampang Province / วชิระ ณ ลำปาง / 2548 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำปาง -- ภาวะเศรษฐกิจ
479 การวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อทาบเดียวของอะลูมิเนียมและพีวีซีโดยใช้ตัวประสานที่แตกต่างกัน = Behavior analysis of single-lap joints of aluminium and PVC using different adhesive / สุธรรม อรุณ / 2548 /Full Text
Subject
ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์)
อะลูมิเนียม
โฟลิไวนิลคลอไรด์
480 การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of consumers'behavior towards using ATM service of Commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / วารุณี ตั้งชีวะสมบัติ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73