ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโครอินทิเกรชัน = An analysis of relationship between stock price and volume of the chemical sector in the stock exchange of Thailand by Cointegration Method / เพ็ญศรี จิตต์วัฒนนุกูล / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มเคมีภัณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
442 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มบันเทิงและสันทนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโครอินทิเกรชัน = An analysis of the relationship between stock price and volume in the Entertainment and Recreation Sector of the Stock Exchange of Thailand by Cointegration Method สุดารัตน์ สุทธาวาสสุนทร / สุดารัตน์ สุทธาวาสสุนทร / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
443 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโครอินทิเกรชัน = An analysis of the relationship between stock price and volume in the communication sector of the Stock Exchange of Thailand by Cointegration method / สุธาสินี พลอยองุ่นศรี / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มสื่อสาร
ตลาดหลักทรัพย์
444 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An analysis of the relationship between stocks price and volume in the commercial bank sector in the Stock Exchange of Thailand by Cointegration Method / ยุวดี คันทะมูล / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
หลักทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์
445 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of the relationship between stock price and volume stock of energy sector in the Stock Exchange of Thailand by Cointegration method / วราลักษณ์ ชมภูพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
ตลาดหลักทรัพย์
446 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่ง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโครอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between stock price and volume in the transportation sector of the Stock Exchange of Thailand by Cointegration method กมลวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ / กมลวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มขนส่ง
ตลาดหลักทรัพย์
447 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณหลักทรัพย์ในกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between securities price and volume in the finance and securities sector of the stock exchange of Thailand by cointegration method / ชลัท จิวหานัง / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
448 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโครอินทิเกรชัน = An analysis of relationship between securities price and volume in the building and furnishing materials sector of the stock exchange of Thailand by cointegration method / พัชรา ตนันวิจิตร / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
ตลาดหลักทรัพย์
449 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเกษตรโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of agribusiness sector stocks by switching regression method / ไชยวุฒิ พงศ์เมธีกุล / 2548 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
450 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามฤดูกาลของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุน และหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of seasonal risk of finance and securities sector in the stock exchange of Thailand / หัตทยา บุญธรรม / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มเงินทุน
451 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ = Risk and return analysis of warrants in the finance and securities sector / ถิรพร งามภักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
452 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองฟาร์มาและเฟรนซ์ = Risk and return analysis of the health care service sector securities in the Stock Exchange of Thailand using Fama and French Model / ทิวารัตน์ ต.เจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มการแพทย์
453 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบจำลองฟาร์มาและเฟรนช์ = Analysis of risk and return for the energy sector securities in the stock exchange of Thailand by Fama and French model / ลภาพรรณ ลาภมาก / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
ความเสี่ยง
454 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนส่วนบุคคล = Risk and return analysis of decision making on personal investment / นาฎธิยา เหล่าพงศ์หาญ / 2548 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
การลงทุน
455 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักทรัพย์ในกลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองฟามาและเฟรนช์ = Risk and retum analysis of securities in the chemicals and plastics sector in the stock exchange of Thailand using fama and french method / จิราภรณ์ กันธาหล้า / 2548 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก
ตลาดหลักทรัพย์
456 การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดการของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of management structure of home stay tourism in Chiang Mai province / รัตนชัย คงมั่น / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
บ้านแม่กลางหลวง (เชียงใหม่)
457 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดค้าส่งผักสดและผลไม้ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Analysis of wholesale market structure for fresh vegetables and fruits in Chiang Mai Municipality / อภิชาติ วรรณภิระ / 2548 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
ผักสด -- เชียงใหม่
ผลไม้ -- เชียงใหม่
458 การวิเคราะห์โครงสร้างระดับยอด เพื่อการพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างระดับยอด สำหรับผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียน = Top-level structure analysis for development of top-level structure exercises for non-formal education learners / อุมาวดี จันทร์ศรี / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
459 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ - พฤติกรรมของการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = A Spatio- behavioral analysis of commercial dairying in Chai Prakan District, Chiang Mai Province / รัชพล สัมพุทธานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
460 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศ กรณีศึกษา เขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Economic analysis of a functional tilapia fingerling husbandry : A case study in Phan District, Chiang Rai Province / ศิริรัตน์ คะวงสา / 2548 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง -- แง่เศรษฐกิจ
ปลานิล -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- พาน (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73