ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การเรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ = Internet English learning to promote English writing skill and English learning motivation / เพชรรัตน์ ศรีนุต / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
อินเตอร์เน็ต
นักศึกษา -- เชียงใหม่
422 การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Problem-based learning for development of English reading comprehension and abilities to solve reading comprehension difficulties of mathayom suksa 5 students / ชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนา / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
423 การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องฉลาดซื้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Integrated learning on get wise to buy of Mathayom Suksa 2 students, Chiang Mai University Demonstration school / ภคินี จูงวงค์สุข / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
424 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory learning of the farmers in farmer field school, Chiang Mai province / ภาคภูมิ ดาราพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเกษตรกร -- เชียงใหม่
425 การลงคะแนนเสียงให้พรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ = The Voting for Thai Rak Thai Party in the B.E.2548 general election, constituency 1, Chiang Mai Province / นพวงศ์ รัฐผไท / 2548 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย
การลงคะแนนเสียง -- เชียงใหม่
426 การลดการใช้พลังงานในช่วงการผลิตน้ำแข็งของชุดสะสมความร้อนในรูปน้ำแข็งโดยการควบคุมการทำงานคอมเพรสเชอร์ = Reduction of energy used during lce generation of an ice thermal energy storage by compressor operation controlling / ยศพงษ์ โรจนานุกูลพงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
คอมเพรสเซอร์
ฟัซซีลอจิก
427 การวัดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศระดับล่างโดยใช้เทคนิคไลดาร์ = Measurement of lower atmosphere temperature by LIDAR Technique / ปิยชาติ วังมูล / 2548 /Full Text
Subject
บรรยากาศ
การวัดอุณหภูมิ
428 การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการใช้ระบบอัตโนมัติของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Strategic planning of using automated system for the learning resources and educational media Center at Mae Fah Luang University / รัตติกาล ราชคม / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องสมุดอัตโมัติ
429 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย = Development of a strategic planning information technology system for Region Chiengmai 2, Krung Thai Bank PCL. / ชุติม์ ชูฤกษ์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน). สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
430 การวางแผนการเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์แห่งความเสี่ยงด้านรายได้ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีเพาะปลุก 254647 = Optimal agricultural planning under revenue risks in Chiang Mai Province, 20032004 crop year / ดวงพร รุณนะพงศา / 2548 /Full Text
Subject
รายได้ -- เชียงใหม่
การปลูกพืช -- รายได้
การปลูกพืช -- เชียงใหม่
431 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่าตอบแทน = Tax planning related with compensation / สุรีย์พร อิ่นแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การวางแผนภาษี
ค่าจ้าง -- ภาษี
ค่าจ้าง
432 การวิเคราะห์ 2-อะเซทิล-1-พิโรลีน โดยตรงในเมล็ดข้าว ด้วยเฮดสเปซ-แก็สโครมาโทกราฟี = Direct analysis of 2-Acetyl-1-Pyrroline in rice seed using headspace-gas chromatography / ทินกร สีเสียดค้า / 2548 /Full Text
Subject
แกสโครมาโตกราฟี
สารหอมระเหย
ข้าว -- การวิเคราะห์
433 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าบัตรเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = An Analysis of marketing strategies to increase ATM customers of a Commercial Bank in Mae Sai District, Chiang Rai Province / ยุภาพร พงษ์ตุ้ย / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- แม่สาย (เชียงราย)
การตลาด
บริการเงินด่วน
434 การวิเคราะห์การกระจายการผลิตของจังหวัดและความไม่เท่าเทียมระหว่าง สาขาการผลิตในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2545 = An analysis of provincial production distribution and production sectoral inequality in the Upper North Region of Thailand during 1995-2002 / จรินทร บุญโยม / 2548 /Full Text
Subject
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
ไทย (ภาคเหนือ) -- การผลิต
435 การวิเคราะห์การกำหนดราคาของสินค้าเกษตรโดยวิธีโคอินทิเกรชัน กรณีศึกษายางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด = An analysis of price determination on agricultural products by cointegration method: case study of rubber, cassava and maize / กาญจนา พุ่มประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- ราคา
ยางพารา -- ราคา
มันสำปะหลัง -- ราคา
ข้าวโพด -- ราคา
436 การวิเคราะห์การเกิดใหม่ของสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of the recurring of non performing loans after troubled debt restructuring of commercial Banks in Mueang District, Chiang Mai Province / กุศล จันทร์แสงศรี / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
437 การวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Analysis of human resource development of the UNISERV, Chiang Mai University / นิวัฒน์ สินสุวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ
การพัฒนาบุคลากร -- เชียงใหม่
438 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสถานการณ์ยาบ้าในภาคเหนือตอนบน = Relationship analysis of amphetamine situation in the Upper-Northern Thailand / ชัชชัย แจ่มจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- ไทย (ภาคเหนือ)
439 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย = An analysis of the relationship between macroeconomic variables and foreign direct investment in Thailand / นันท์นภัส เลิศจรรยารักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุน -- ไทย
440 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2004 = Analysis of the relationship between economic value added and stock price for energy sector in the stock of Thailand during the year 2000-2004 / สุเวช ปิยะรัตนวัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
กลุ่มพลังงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73