ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การแยกสลายขยะพอลิสไตรีนด้วยความร้อน = Pyrolysis of polystyrene waste / กฤดาธัญ ร่มพล / 2548 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน
การคัดแยกขยะ
402 การแยกเฮมิเซลลูโลสจากผลมะละกอดิบและการตรวจหาน้ำตาลองค์ประกอบ = Isolation of Hemicellulose from Raw Papaya Fruit (Carica papaya) and Determination of Its Constituent Sugars / วิรงรอง ทองดีสุนทร / 2548 /Full Text
Subject
เฮมิเซลลูโลส
มะละกอ
กลูโคส
เซลลูโลส
403 การรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรเพื่อการวางแผนตัดสินใจเพาะปลูกลำไยโดยใช้โอแล็ป = Agricultural data integration for decision planning for longan cultivation using OLAP / อัจฉรา สุมังเกษตร / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
เกษตรกรรม -- ข้อมูล
404 การรวมระบบบริหารงานมาตรฐานขององค์กรภายใต้แนวคิด TQM : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = Total standard management by conceptual of TQM : a case study of the Siam Cement (Lampang) Co,.Ltd. / สัมพันธ์ ทาใจ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
การควบคุมคุณภาพ -- ลำปาง
การจัดการองค์การ -- มาตรฐาน
405 การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ความพึงพอใจใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินไทย = The Perceived marketing strategies, service satisfaction and brand loyalty of the low-cost airlines passengers versus Thai Airways International passengers ร / นพรัตน์ รามสูต / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
สายการบิน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
406 การรับรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อการติดตั้ง NGR ที่สถานีไฟฟ้าเขาย้อย = Perception of industry group towards installation of NGR at Khaoyoi electrical substation / ธนะ โชคพระสมบัติ / 2548 /Full Text
Subject
สถานีไฟฟ้าเขาย้อย
กลุ่มอุตสาหกรรม
การรับรู้
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เพชรบุรี
407 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการสถาบันวิชาการ ทีโอที = Customers perception of service quality of TOT acadamy / อัญชิสา ภิเศก / 2548 /Full Text
Subject
สถาบันวิชาการ ทีโอที
โทรคมนาคม
บริการลูกค้า
408 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม = Consumer's perception of market positions of ready to drink Green Tea in Mueang District, Chiang Mai province / ธีรนุช โอภาพงพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชาเขียว
409 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดต่อผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer perception towards market positioning of bedding products in Bangkok Metropolitan / ณิชาภัทร วงศ์วิสิฐตระกูล / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เครื่องนอน
การตลาด
410 การรับรู้บทบาทของค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก = Role perception of Tampon Administrative Organization in prevention and control of avian influenza / พลางกูร ยอดน้ำคำ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
411 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception regarding psychiatric ward atmosphere among patients admitted to Suand Prung psychiatric hisopital / นภาพร โนรี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
412 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception regarding Psychiatric ward atmosphere among nurscs at Suan Prung Psychiatric Hospital / จิรภัทร ประเสริฐศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Psychiatric nursing
413 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยสหทัยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception of the patient caregiver regarding ward admosphere in Sahathai ward of Suan Prung Psychiatric Hospital / พิมพาภรณ์ แก้วมา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
414 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = perception and practices on providing health promoting knowledge among nurses of outpatient department in Buddhachinaraj Hospital, Phitchanulok Province / วัชรีย์ ไกรสิงห์เดชา / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิษณุโลก
สุขภาพ
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
415 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร = Perception and practices on providing health promoting knowledge among professional nurses of outpatient department in Phichit Hospital / พรพรรณ สุทธิพงษ์วิจิตร / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
สุขภาพ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
416 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร = Perception and practices on providing health promoting knowledge among prefessional nurses in Samngam Hospitol Phichit Province / กชกร ศิริไกรวัฒนาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health Promotion
417 การรับรู้และบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Role and perception of member of tambon administrative organization in prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever San Sai District, Chiang Mai Province / อำไพ ลาน้อย / 2548 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- สันทราย (เชียงใหม่)
418 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของสตรีวัยหมดประจำเดือน = Perception and prevention behaviors in Osteoporosis of Menopause / ปิยลักษณ์ บุญธรรมช่วย / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
โรคกระดูกพรุน
วัยหมดระดู -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
419 การรู้จำอักขระไทยด้วยแสงโดยวิธีวัดระยะทางแบบเฮาส์ดอฟฟ์และโครงข่ายประสาทเทียม = Thai optical character recognition using hausdorff distance and artificial neural network / บรรจง ปิยศทิพย์ / 2548 /Full Text
Subject
การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์)
อุปกรณ์รู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
420 การเรียกร้องสิทธิของคนจน: กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไย = The Contest for the rights of the poor: the longan fruit factory's explosion case / รัชนี นิลจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
คนจน -- ลำพูน
โรงงานลำไยอบแห้ง
สิทธิส่วนบุคคล
การระเบิด -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73