ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านงาแมง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Ngamang, Tambon Maesap, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / เฉลิมพล กันทาเดช / 2548 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ไฟป่า -- การควบคุมและป้องกัน
ไฟป่า -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ
บ้านงาแมง (เชียงใหม่)
382 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ตำบลช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ = People participation in waste water problem management in Klong Mae Kha, Tambon Changklan, Chiang Mai Municipality / บัณฑิต เผ่าวัฒนา / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
น้ำ -- เชียงใหม่. ตำบลช้างคลาน
น้ำเสีย -- เชียงใหม่. ตำบลช้างคลาน
น้ำเสีย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
383 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in community garbage management Tambon Donkaew, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / นงนุช ใจโต / 2548 /Full Text
Subject
ขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
384 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ = People's participation in environmental management Along Mae Kha Canal, Chiang Mai Municipality / แสวง ชัยวรรณเสถียร / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
385 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = People's participation in the election of Lamphun Provincial Chief Administrator / ทวีศักดิ์ ลิ้มไพศาล / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
การเลือกตั้ง -- ลำพูน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- การเลือกตั้ง
386 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of parents in educational management development of Wachirawit Primary School, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ศรีคำ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
387 การมีส่วนร่วมของสตรีในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's participation in village and community-fund-policy implementation in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อัญชลีพร พันธุ์วิไล / 2548 /Full Text
Subject
สตรี -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กองทุนหมู่บ้าน
ชุมชน
388 การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการออกกำลังกาย = Participation of the elderly club members in promotion of sustainability in exercises / สุดธิดา ยอดเมือง / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- พะเยา
การออกกำลังกาย -- พะเยา
389 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าครัวเรือนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participation of the household leaders in the environmental problem management in Ban Klang Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / ถนอมจิต กัณฑสูตร / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ครัวเรือน -- ลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
หัวหน้าครัวเรือน -- ลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
390 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
391 การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร : กรณีศึกษา โรงงานอาหารหมักดอง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation in management of environmental problems from food processing factory: A case study of of Pickle Factory in Nong Khwai sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / รัตน์ฤทัย อุดมศรี / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
โรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
อาหารหมักดอง -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
392 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวัยทองในกลุ่มแม่บ้านกองบิน 41 = Participation in self health care of Menopausal Women of Air Force Base Wing 41 Housewife group / ศรัณยา รักเสนาะ / 2548 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านกองบิน 41
วัยหมดระดู -- เชียงใหม่
สุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
393 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Students paticipation in garbage management: a case study of the Municipal School 5, Amphoe Mueang Changwat Lampang / นิภาพร พูลเกษม / 2548 /Full Text
Subject
ขยะ -- ลำปาง
โรงเรียนเทศบาล -- ลำปาง
นักเรียน -- ลำปาง
394 การมุ่งเน้นการตลาดและความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ = Marketing orientation and job satisfaction among head nurese Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ประมวล เลิศชีวกานต์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
395 การเมืองภาคประชาชน : การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ พ.ศ. 2530-2547 = The politics of people : a people's movement within the Northern Thai Farmer Network (1987-2004) / วิเชิด ทวีกุล / 2548 /Full Text
Subject
การเมือง
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือึ
ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง
396 การยับยั้งโพลีฟีนอลออกซิเดสในเนื้อลำไยอบแห้ง = Inhibition of polyphenol oxidase in oven-dried longan pulp / ณัฐกฤตา พงศ์สกุล / 2548 /Full Text
Subject
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
โพลีฟีนอล
ลำไย -- การอบแห้ง
แอนติออกซิแดนท์
397 การยืดอายุการเก็บรักษาผลลำไยโดยใช้สารเคมีกันเสียร่วมกับอุณหภูมิต่ำ = Prolonging storage life of longan fruit using chemical preservatives in combination with low temperatures / สุเมธี เขื่อนมณี / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
วัตถุกันเสีย
อุณหภูมิ
398 การยืดอายุผลหม่อนหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อใช้ในการผลิตไวน์ = Shelf-life extension of post harvested mulberry fruits for winemaking / สุวรัตนา ยาวิเลิศ / 2548 /Full Text
Subject
หม่อน -- การเก็บเกี่ยว
หม่อน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ไวน์หม่อน
399 การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะมูลฝอยทางชีวภาพ = Isolation and selection of effective microorganisms for biodegradation of garbage / ณัฐวรรณ พิทักษ์ศิริพรรณ / 2548 /Full Text
Subject
จุลินทรีย์
การกำจัดของเสีย -- จุลชีววิทยา
400 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียกำจัดฟอสเฟตจากกากตะกอน = Isolation and selection of phosphate removing bacteria from sludge / ยุวกูล วิเศษคุณ / 2548 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
กากตะกอนน้ำเสีย
ฟอสเฟต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73