ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาและการสืบทอดอาชีพการต้องโลหะแผ่น ของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing and descending of lanna craft at Wat Srisupan, Ban Waulai, Mueang District, Chiang Mai Province / ธงชัย ปัญญาธนัญชัย / 2548 /Full Text
Subject
ศิลปหัตถกรรม -- เชียงใหม่
โลหะ
บ้านวัวลาย (เชียงใหม่)
362 การพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ = Development of Nortern Handicrafts Manufacturers and Exporters Association Web site / ไอริณ สมบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
363 การพัฒนาเว็บเพจคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ = Development webpages manual of decision support systems programs / ประกิต สิริพลังคานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
364 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์แผนก ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a Pratom 4 science teaching and learning web for the English program at Montfort College (Primary Section), Chiang Mai / นิโลบล กันทะวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
365 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินอย่างยั่งยืนของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Sustainable financial development of the Queen Sirikit Botanic Garden / ศุภรา ศรีสง่า / 2548 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ -- การเงิน
สวนพฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
366 การพัฒนาศักยภาพบ้านแม่คำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี = Capacity building of Ban Mae Gum Pong as a healthy Village, King Amphoe Mae On sub-district, Chiang Mai province / จุรีรัตน์ ลอยมี / 2548 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
บ้านแม่คำปอง (เชียงใหม่)
367 การพัฒนาสื่อการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Development of a basic programming course at Chiang Mai Commerical College / ธิดารัตน์ ตงศิริ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาคอมพิวเตอร์ -- การสอนด้วยสื่อ
เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
368 การพัฒนาสูตรเนยแข็งกัวดารสสมุนไพร = Development of Gouda cheese with herbal flavor / ปิยวรรณ อยู่ดี / 2548 /Full Text
Subject
เนยแข็ง
เนย
ผลิตภัณฑ์นม
อุตสาหกรรมนมเนย
369 การพัฒนาสูตรเนยแข็งมอซซาเรลลากลิ่นรสสมุนไพร = Development of mozzarella cheese with herbal flavor ดุสิดา วงศ์ไวศวรรณ / ดุสิดา วงศ์ไวศยวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
เนยแข็ง
เนย
ผลิตภัณฑ์นม
อุตสาหกรรมนมเนย
370 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Local curriculm development on young tourist guides for eco-tourism for grade level 2, Ban Pong School, San Sai District Chiang Mai Province / ศิริกุล ทรัพย์จันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโปง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สันทราย (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
371 การพัฒนาหัววัดซินทิลเลชันชนิดพลาสติกฟิล์มบาง บีซี 400 โดยเทคนิคสปินโคทติง = Development of BC-400 Thin film plastic scintillation detector by Spin Coating technique / จตุพล จตุรภัทร / 2548 /Full Text
Subject
หัววัดรังสี
สารพลาสติกเรืองแสง
ฟิล์มพลาสติก
372 การเพิ่มความมีชีวิตของเมล็ดสังเคราะห์พริกหวานโดยใช้กรดแอบซิสสิค = Enhancing the viability of sweet pepper synthetic seed using of abscisic acid / ปิยชัย เปรมวรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
พริกหวาน -- เมล็ดพันธุ์
พริกหวาน -- การเจริญเติบโต
กรดแอบไซซิก
373 การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Diffusion, adoption and development potential of agricultural innovations in the extension area of Tin Tok Royal Project Development Center, Tambon Huai Kaeo, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / นิติ เอี่ยมชื่น / 2548 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
นวัตกรรมทางการเกษตร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
โครงการหลวง
374 การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและราในผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงในเขตภาคเหนือของไทย และการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรคชอล์คบรูด = Distribution of bacterial and fungal diseases in apis mellifera and apis cerana in Nothern Thailand and use of plant extract for controlling Chalkbrood disease / ธงชัย ปูชนีจันทรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- โรค
โรคชอล์คบรูด
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
สารสกัดจากพืช
375 การแพร่กระจายและการยอมรับการเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา = Diffusion and adoption of para rubber cultivation of farmers in Phayao Province / คติวิช กันธา / 2548 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
ยางพารา -- การปลูก
เกษตรกร -- พะเยา
376 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มแม่น้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Community's participation in water resources management for agiculture in the Fang river basin Chiang Mai Province / เจริญ เชาวน์ประยูร / 2548 /Full Text
Subject
น้ำ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำฝาง
377 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Community participation in developing social health at Mae Tun sub-district, Li District, Lamphun Province / ธิดารัตน์ อัฐกิจ / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลแม่ตืน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
สุขภาพ
378 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม = Community's participation in the conservation of artistic environment / วรพร ลำพงษ์เหนือ / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ศิลปกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
379 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students's participation in organizing learning activities for agricultural subjects, Chiang Mai University Demonstration School / สุรางคนา อนุกูลประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เกษตรกรรม -- กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมของนักเรียน
380 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Personnel participation in preparation of educational development plan for Changphuek Subdistrict Municipality, Mueang Chiang Mai District / ชฎาพร เสาร์เจริญ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
การวางแผนการศึกษา -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73