ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพัฒนาระบบบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of Lampang Vocational College Cooperative activity management system / ประยุทธ ภาคบุญ / 2548 /Full Text
Subject
สหกรณ์ร้านค้า -- การบริหาร
342 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of learning management system for faculty of Education, Chiang Mai University / ดนุพล วันชัยสถิร / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
การเรียนรู้
343 การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ = Development of a standardized assessment system for quality education at Nareerat School (Scondary Division), Phrae Province / พิศณุ พงศ์อุดม / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนนารีรัตน์
การประเมินผลทางการศึกษา
การศึกษา -- มาตรฐาน
344 การพัฒนาระบบโปรแกรมด้านคลังเวชภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม Hospittal OS = Development of a link-up system for drug storage with Hospital OS Program / พัฒน์ เลิศทัศนีย์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เวชภัณฑ์ -- ฐานข้อมูล
การควบคุมสินค้าคงคลัง
ยา -- การบริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
345 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการขายส่งสินค้าหัตถกรรมของห้างหุ้นส่วนจำกัดธำรง ทะพิงค์แก = Development of an electronics commercial system for handicrafts wholesaling at Thamrong Tapingkae & Partners, Limited / ปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก / 2548 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธำรง ทะพิงค์แก
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัตถกรรม -- การส่งออก
346 การพัฒนาระบบรายงานข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบ บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Development of a report system for complaints concerning supply quality at Murata Electronic (Thailand), Ltd. / กฤศ สุโรพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
วัตถุดิบ -- คุณภาพ
การจัดการฐานข้อมูล
347 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ = Development of an online information technology system for computer laboratory service and maintenance at Chiangmai Commercial College / เชาวลิต เต็มปวน / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
348 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและวัสดุ ของภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The development of information system in finance and materials of the Department of Landscape Environmental and Conservation at Maejo University / อัจฉรา บุญเกิด / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การเงิน
การเงิน
วัสดุ
349 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ระบบการควบคุมและบริหารจัดการห้องเรียน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of information system on internet: A Case Study of class room management administration and control system, Office of Academic Promotion Lampang Rajabhat University / พิชญภัณฑ์ จันทร์ต๊ะฝั้น / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การจัดการชั้นเรียน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
อินเตอร์เน็ต
350 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงเรียนและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของโรงเรียนภาษจีนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an information technology system for educational administration and customer relation management at the MA-ED Chinese Center, Chiang Mai Province / สถาพร ทรวงแสวง / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนภาษาจีนศึกษา -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
351 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a management information system for administrative work at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / เทวัญ ทองทับ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
352 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านเขลางค์คัลเลอร์ = Development of an information management system for khalang color store / วุฒิศักดิ์ เริงจารุพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
353 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อมูลการปลูกลำไยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Development of a geographic information system for longan growers in the upper Northern Region of Thailand / ณัฐ นันติ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลำไย -- การปลูก
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
354 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลงบประมาณงานโครงการของแผนกวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an information technology system for the project budget at the planning Department Provincial Electricity Authority Area 1 (North) Chiang Mai / มัณฑนา ศรีวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 -- ฐานข้อมูล
การไฟฟ้า -- งบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การไฟฟ้า
355 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานบริการของห้องสมุดและศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an information system for service at the library and center for Lanna Architecture, Faculty of Architecture, Chiang Mai University / วาสนา สีตาไว / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสมุด -- บริการสารสนเทศ
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
บริการสารสนเทศ
356 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an information system for procurement department at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ชัยวิชิต ไพรินทราภา / 2548 /Full Text
Subject
พัสดุ -- การบริหาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- พัสดุ
357 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับดำเนินการค้นคว้าแบบอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an information system for independent studies operation of a Master of Science in Information Technology and Management, Chiang Mai University / ศิวกานต์ สะท้าน / 2548 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิทยาศาสตร์
การค้นข้อสนเทศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
358 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแผนกสำรองห้องพักและแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง = Development of information system for reservations and reception of The Imperial Maeping Hotel / ณรงค์ รักษาสัตย์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจ
โรงแรม
การจัดการโรงแรม
359 การพัฒนาระบบอี-เลิร์นนิง สำหรับผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = The development of E-learning courseware for learners at a Diploma of high vocational level, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai Campus / แสงเดือน กุนา / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
360 การพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Development of education quality assurance pattern and assessment criteria of Chiang Mai University / สุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73