ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง = Development of health assessment form using continuous quality improvement process / จารุวรรณ ฤทธิธรรม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
322 การพัฒนาปืนพ่นเปลวความร้อนราคาถูก = The Development of low cost thermal spray gun / ประเสริฐ โคนทรงแสน / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องพ่นความร้อน -- การออกแบบและการสร้าง
การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน
323 การพัฒนาโปรแกรมการรับจ่ายยา โรงพยาบาลปทุมธานี = Development of stock and dispensing program for Pathum Thani Hospital / ฑัชญา เจริญธนาสิริกุล / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลปทุมธานี
การจ่ายยา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
324 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบเพื่อการวางแผนการออมเงินส่วนบุคคล = Developing of a prototype personal savings plan software application / สุภาภรณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล / 2548 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
การเงินส่วนบุคคล
325 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of an On-line management program for teaching and learning at the Department of Computer Science, Faculty of Science, Maejo University / สุภาพรรณ อนุตรกุล / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- โปรแกรม
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
326 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Development of experiences organization plans to prepare mathematics readiness for preschool children / จินตวี พรมฟอง / 2548 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนอนุบาล
โรงเรียน -- ลำปาง
327 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical pathway for uncomplicated monor head injured patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สมบูรณ์ เงาส่อง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
328 การพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว สำนักงานสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ = Development of VAT refund for tourists system for the Regional 8 Revenue Office, Chiang Mai / สุภา ขันธ์แก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
นักท่องเที่ยว
การคืนภาษีอากร -- เชียงใหม่
329 การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านหิวโค้ว ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือ จังหวัดตาก = Development of a financial system for the village funding administration at the Hin Kwo village, Pa Man uang sub-district, Mueang district, Tak province / นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- การเงิน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การเงิน
330 การพัฒนาระบบการจัดการตารางสอนเพื่อการตอบแทนภาคนอกเวลาราชการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก = Development of a syllabus management system for overtime Remuneration at Rajamangala Institute of technology, Tak Campus / อลงกรณ์ อัมพุช / 2548 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก -- ตารางสอน
ตารางสอน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ตารางสอน
331 การพัฒนาระบบการพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Courseware development for Chiang Mai Rajabhat University / วิภาวดี กันทะปิก / 2548 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบเรียนสำเร็จรูป
อินเตอร์เน็ต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
332 การพัฒนาระบบงานคู่สัญญาแผนกการตลาดโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Development of contracting system of marketing department Chiang Mai Ram Hospital / สัณห์ ตติยามร / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล
การจัดการฐานข้อมูล
333 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเอสเอ็มเอส สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a SMS Albert system for a new personnel and student electronics mail system at Chiang Mai University / กิตติกร หาญตระกูล / 2548 /Full Text
Subject
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อสารข้อมูล
334 การพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินค้า บริษัทดี-คุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a retailing and purchasing system for Chiang Mai D-Kuhler (Thailand) Company, Limited / อรพิมล ไชยวังราษฎร์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทดี-คุลเลอร์ (ประเทศไทย)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การขาย
335 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Database system development for register system of Lampang Vocational College / ชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
นักศึกษา -- ข้อมูล
336 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of database system for education quality assrance at Lampang College of Commerce and Technology / ดวงพร พุทธวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
337 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพนักงานบนอินเทอร์เน็ตสำหรับ บริษัท สยามเซาเทอร์น จำกัด = The Development of internet based personnel information system for Siam Southern Company Limited / วิบูลย์ ภัทรพิบูล / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท สยามเซาเทอร์น
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พนักงานบริษัท -- ฐานข้อมูล
338 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานศูนย์ภูมิภาคธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร = Development of a database system for the Bank for Agriculture and Agricultural cooperatives, Regional Center / จำลอง นิธิภัทรนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
339 การพัฒนาระบบทำความร้อนและความเย็นแบบดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ = Development of solar adsorption heating and cooling system / พีระพงษ์ ถำอุทก / 2548 /Full Text
Subject
การปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
พลังงานแสงอาทิตย์
340 การพัฒนาระบบบริการยืม-คืนวารสาร ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a journal circulation service system for the Faculty of Medicine Library, Chiang Mai University / พิธนดา พลอยเลื่อมแสง / 2548 /Full Text
Subject
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุด -- การวิเคราะห์การจ่ายรับ
วารสาร -- ฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73