ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง = Science process skills development of grade level 3 students using authentic assessment / กานต์ธิดา สังข์เรียง / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุราษฎร์ธานี
302 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคของโพลยา = Developing mathematics word problem solving skills of prathom suksa 3 students through Polya's technigue / ธัญญรัตน์ กันทะลือ / 2548 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบฝึกหัด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
303 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of mathematics skills through art activities for second year kindergartners of Viroonthep School, Fang District, Chiang Mai Province / ใจทิพย์ ทิวา / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฝาง (เชียงใหม่)
นักเรียนอนุบาล
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
304 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนงานก่อสร้างด้านงานปูนและงานไม้ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พลัส คอนสตรัคชั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Skills development of construction workers of portland cement work and timber work: Case Study N Plus Construction Limited Partnership, Chiang Mai Province / นิวัติ กุลศรี / 2548 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พลัส คอนสตรัคชั่น
แรงงาน -- การฝึกอบรม
แรงงานมีฝีมือ -- เชียงใหม่
305 การพัฒนาเทคนิค อาร์ที-พีซีอาร์ เพื่อการตรวจสอบโรคของเสาวรสที่เกิดจากเชื้อไวรัส = Development of RT-PCR technique for detection of passionfruit virus diseases / สุดาพร ปุกแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
กะทกรถฝรั่ง -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช
306 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกด้านการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guideline for traumatic wound management in the emergency room, Lee Hospital, Lamphun Province / ชนัชฌา ปะละ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
307 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง / พนารัตน์ จำปา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
308 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for weaning from mechanical ventilator in medical intensive care unit at Nakornping Hospital Chiang Mai Provincfe / สุภาพ สิทธิศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
309 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
310 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for pain management among major surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai / วัชราภรณ์ หอมดอก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
311 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจโรงพยาบาลลำปาง = Development of clinical practice guideline for endotracheal tube suctioning among intubated patients in Lampang Hospital / กรรณิกา กลิ่นหอม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
312 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideling for promoting leep among patients undergone open heart surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วิลาวัณย์ ศรีวรุณนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
313 การพัฒนาบทเรียนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส ร่วมกับบทอ่านที่ได้รับการเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ = Developmen of KWL-plus lessons with elaborated texts of enhance English reading comprehension / จินตนา มงคลไชยสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
314 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนรายงานและความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น = Development of experiential learning English lessons using local culture contents to promote report writing ability and local culture knowledge / มยุรี ศรีชัย / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
การเขียนรายงาน -- พะเยา
315 การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา ทักษะชีวิตและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น = Development of English project work lessons about local contents to enhance language skills, life skills and local knowledge / จันทร์จิรา กันธิลา / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
316 การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและทักษะสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of English project work lessons about environment to enhance language skills and social skills of mathayom suksa 3 students / ขวัญหทัย กวดนอก / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
317 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดสำหรับฝ่ายข้อมูลข่าวสาร มูลนิธิลดอันตรายจากเชื้อเอช ไอ วีเอดส์ จ.เชียงใหม่ = The development of an electronic learning modules about harm reduction among injecting drug use for clearinghouse department of Asian Harm Reduction Network, Chiang Mai / เอกชิต เกริกไกวัล / 2548 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
แบบเรียนสำเร็จรูป
318 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาระบบสารสนเทศทางอาชีวศึกษา = Development of e-learning for information technology system course in vocational education / ยิ่งลักษณ์ อนุศาสนะนันทน์ / 2548 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษาทางวิชาชีพ
319 การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Personnel development of basic education institution administrators in Mae Tha District, Lamphun Province / สมควร ทิพย์จันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ทา (ลำพูน)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- แม่ทา (ลำพูน)
320 การพัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานชุมชนชนบทระดับหมู่บ้าน = Development of energy uded model for rural community a village / เสรี กังวานกิจ / 2548 /Full Text
Subject
การใช้พลังงาน -- แบบจำลอง
ชนบท -- ไทย
ไทย -- ภาวะชนบท


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73