ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยวิธีอารีมา = Garments export value forecasting by ARIMA / ธเนศ สุนทรโรปกรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ราคา
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การส่งออก
การส่งออก
282 การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบโดยวิธีอารีมา = Forecasting crude oil prices by ARIMA method / ราชพล สุนทรศรี / 2548 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
น้ำมันดิบ
283 การพยากรณ์ราคาปาล์มน้ำมันโดยวิธีอารีมา = Palm kernal price forecasting by ARIMA method / ดำรงศิลป์ ปิยะบงการ / 2548 /Full Text
Subject
ราคา
ปาล์มน้ำมัน
284 การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพ โดยใช้เอทานอล = Development of biodiesel production process using ethanol / เอกสิทธิ์ คงเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงทดแทน
เอทานอล
285 การพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเขียนคำคม = Development of spelling Thai words of prathom suksa 2 students through mottos writing / เจตฎาภรณ์ อยู่สุขี / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
คำคม
286 การพัฒนาการดำเนินงานทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of dental care procedures of prathom suksa students in Sansailuang, Chiang Mai province / สุทิศา มูลละ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายหลวง
ทันตานามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
287 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดปากล้อง สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Academic affairs administration development for instructional activities of Wat Paklong School, the Office of Pa Sang District Primary Education, Lamphun province / สุพจน์ อริยะจักร์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การศึกษาขั้นประถม -- ป่าซาง (ลำพูน)
การเรียน
การสอน
288 การพัฒนาการสืบค้นข้อมูลภาพโดยใช้ลักษณะรูปภาพ = Development of image retrieval by image feature / จิรายุทธ เซพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ระบบการสร้างภาพ
การค้นข้อสนเทศ
289 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินสอพองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of science co - curricular activities on marl limestonne for lower secondary school students / จารุวรรณ นิ่มตลุง / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ดินสอพอง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลพบุรี
290 การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านล้านนาในกิจกรรมกลางแจ้ง = Development of kindergarteners' readiness through lanna folk games for outdoor activities / ศรีวัย พุทธโยธา / 2548 /Full Text
Subject
การสอน
นักเรียนอนุบาล
การละเล่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
291 การพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development of readiness for education management of Padad Administrative Organization Mueang Chiang Mai District / พัชรี จินะกัน / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
การศึกษา -- การบริหาร -- เชียงใหม่
292 การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษาและสุขภาพในประเทศเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1986 = Human security development in education and health in Vietnam after 1986 / เทอดพงศ์ เต็งไตรรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- เวียดนาม
สุขภาพ
ความมั่นคง
293 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนสร้างสุขภาพบ้านทุ่งโป่ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community Network development for health promotion at Ban Tungphong Pai Disdrict Mae Hong Son Province / สมหมาย กล้าณรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
สุขภาพ
บ้านทุ่งโป่ง (แม่ฮ่องสอน)
294 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Tool development of E-Learning management system at Chiang Mai University / หรรษา ปัญญาภู / 2548 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
295 การพัฒนาเครื่องอบแห้งใบชาโดยใช้ปั๊มความร้อน = Development of tea leaf dryer using heat pump / ไกรสิงห์ อุดมญาติ / 2548 /Full Text
Subject
ใบชา -- การอบแห้ง
เครื่องอบใบชา
เครื่องอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
296 การพัฒนางานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้วิถีชีวิตล้านนา โดยใช้แม่พิมพ์แกะไม้ = Development of Lanna life styled graphic art using woodcut technique / พงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง / 2548 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์ -- เชียงใหม่
การแกะสลักไม้ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
297 การพัฒนาชุดสำเร็จอุปกรณ์เก็บสะสมพลังงานทางเคมีโดยใช้สารโซเดียมซัลไฟด์-น้ำ เป็นคู่สารทำงาน = Development of a chemical energy storage package using Na2S-H2O as working pair / กันทิมา เอี่ยมมาก / 2548 /Full Text
Subject
พลังงาน -- เครื่องมือและอุปกรณ์
พลังงาน -- การเก็บและรักษา
การอนุรักษ์พลังงาน
พลังงาน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
โซเดียมซัลไฟด์
298 การพัฒนาดัชนีการผสมข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์กข 15 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้สมบัติทางเคมีและการประเมินประสาทสัมผัส = Development of mixing index of rice cv. Chainat 1, cv. RD15 and cv. Khao Dawk Mali 105 using chemical properties and sensory evalution / หยาดฝน ทนงการกิจ / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- คุณภาพ
299 การพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการช่วยในการให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาภาวะกระดูกส่วนแขนและขาหัก ที่มีแผลเปิดสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Development of an expert system for consultation on possible cures for open fractures of the upper and lower extremities for general practitioners at Simdej Prajao Taksin Maharaj Hospital, Tak Province / พลวรรธน์ วิทูรกลชิต / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
กระดูกหัก -- การเก็บและรักษา
300 การพัฒนาตู้อบแห้งเอนกประสงค์ขนาดห้องปฏิบัติการ = Development of a multi-purposed cabinet dryer : a laboratory scale / ไพรัช กล่ำมาศ / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง -- การออกแบบและการสร้าง
การอบแห้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73