ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนและปัญหาเขตแดนไทย-พม่าบริเวณแนวเทือกเขาแดนลาวและถนนธงชัย = Thai-Myanmar border landscape changes and boundary problems along the Daen Lao and Thanon Thongchai Mountain ranges / ไชยณรงค์ ปุยอรุณ / 2548 /Full Text
Subject
ไทย -- เขตแดน
พม่า -- เขตแดน
ไทย -- ปัญหาชายแดน
พม่า -- ปัญหาชายแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
262 การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการของรัฐหรือเอกชน = Stock prices variation of listed companies selected to operate government or private projects / ปิยฉัตร สวัสดิ์ประดิษฐ์ / 2548 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
263 การเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในเลือดจากการออกกำลังกายอย่างหนักในกลุ่มนักกีฬาไทย = Changes of biochemical level in blood from excessive exercise in Thai athletes / ธารพร สุตะพาหะ / 2548 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
เคมีในเลือด
สรีรวิทยา
นักกีฬา -- ไทย
264 การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อความเครียดของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Change of stressors among women with premature uterine contraction / วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
265 การเปิดเผยข้อมูลการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ = A disclosure troubled debt restructuring in financial statements of commercial banks / ณรงค์ แตงอ่อน / 2548 /Full Text
Subject
งบการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
266 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Disclosure of debt and equity securities investment upon Thai accounting standard of the listed companies in The Securities Exchange of Thailand among the communication business group companies / พัดชา เอลาฬุกานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
การลงทุน
กลุ่มธุรกิจสื่อสาร
267 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง = Financial statement disclosure of ceramics industrial SMEs in Lampang Province / สิริรัตน์ พัวศิริ / 2548 /Full Text
Subject
งบการเงิน -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดย่อม -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดกลาง -- ลำปาง
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
268 การแปลงสินทรัพย์ที่ดินให้เป็นทุนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดลำพูน = Capital-asset reform of land asset in the agricultural land reform area in Lamphun Province / พีรศักดิ์ อมตอาชาชัย / 2548 /Full Text
Subject
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน -- ลำพูน
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
269 การผลิตกรดแลกติกจากไคตินโดยเซลล์ตรึงแบคทีเรียกรดแลกติก = Production of lactic acid from chitin by immobilized cell of lactic acid bacteria / พิเชษฐ์ สุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
กรดแลกติก
แบคทีเรียกรดแล็กติก
ไคติน
270 การผลิตเนื้อไก่ ไข่ไก่ และไข่นกกระทาที่มีคอเลสเตอรอลระดับต่ำในฟาร์มเชิงการค้า = Production of low cholesterol broiler meat and eggs from hens and Japanese quails in commercial farms / ธนเดช มหึเมือง / 2548 /Full Text
Subject
ไก่ -- การเลี้ยง
ไก่ -- ไข่
นกกระทา -- ไข่
โคเลสเตอรอล
271 การผลิตและการตลาดน้ำอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตน้ำอ้อย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Jaggery production and marketing of jaggery farmers in Phrao District, Chiang Mai Privince / รมณา สัมฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
น้ำอ้อย -- การผลิต
น้ำอ้อย -- การตลาด
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
272 การผลิตสารสตีวิโอไซด์โดยการเพาะเลี้ยงหญ้าหวานในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ = Stevioside production by cultured stevia in bioreactor / มัทนียา วังประภา / 2548 /Full Text
Subject
สตีเวีย
หญ้าหวาน
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
273 การผลิตสุราขาวจากส่วนเหลือเมล็ดข้าวโพดหวานของกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง = Distilled liquor production of sweet corn kernel wastes from canning process / สุมนา จันทรดี / 2548 /Full Text
Subject
สุรา -- การผลิต
สุรา -- การกลั่น
กากข้าวโพด -- การนำกลับมาใช้ใหม่
274 การผลิตหุ่นจำลองต้นแบบ เพื่อฝึกทักษะการรับสัมผัสสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็นระดับปฐมวัย = Production of prototype for tactile perception skills of visually impaired children in preschool level / เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
หุ่นจำลอง
เด็กพิการ -- เชียงใหม่
การสัมผัส -- เชียงใหม่
275 การฝังตัวครอสเมชลงในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The Crossed mesh embedding in completely overlapping networks / ประภาพร เตชอังกูร / 2548 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
276 การฝังตัวไฮเปอร์คิวบ์ที่เกือบเหมาะที่สุดในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ = The Nearly optimal hypercube embedding on completely overlapping networks / จักริน ชวชาติ / 2548 /Full Text
Subject
การประมวลผลแบบขนาน
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
277 การฝึกทักษะเบื้องต้นบาสเกตบอลของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 = Basketball basic skill of practice of students Rajaprajanugroh 30 scholl / เอกราช ท่วมฤทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักบาสเกตบอล -- การฝึก
การฝึกกีฬา
278 การฝึกฟังสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่= Auditory training for hearing impaired students at kindergarten level in Anusarnsunthorn School for the Deaf, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ประทีปแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การได้ยิน
เด็กพิการ -- เชียงใหม่
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
279 การพยากรณ์ดัชนีราคาเหล็กโดยวิธีอารีมา = Steel price index forecasting by ARIMA method / ดวงธิดา ไชยวิภาสสาทร / 2548 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
ราคา
เหล็ก -- ราคา
280 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนโดยวิธีอารีมา = Cars and parts export forecasting by ARIMA method / ขจรศักดิ์ อักษรเสือ / 2548 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
รถยนต์ -- การส่งออก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73