ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การปรับตัวทางสังคมของพระภิกษุต่างชาติในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social adjustment of foreign monks in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / นฤมล ลภะวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
สงฆ์ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
สงฆ์ต่างชาติ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การปรับตัวทางสังคม
242 การปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์และระบบการผลิตสุกรเชิงบูรณาการในท้องถิ่น = Improvement of local feedstuffs and integrated swine production system / องอาจ ส่องสี / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
อาหารสัตว์
สุกร -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ปัว (น่าน)
243 การปรับปรุงเม็ดซีโอไลท์สังเคราะห์จากเถ้าลอยลิกไนท์เพื่อการกำจัดแคดเมียม = Improvement of synthetic zeolite pellets from lignite fly ash for cadmium removal / ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
ซีโอไลต์
แคดเมียม
ขี้เถ้าลอย
เถ้าถ่านหิน
244 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง = Behavior changes for hyperlipidemia prevention among officers of Lampang Hospital, Lampang Province / พัทธริกา ศรีบุญมาก / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ลำปาง
โคเลสเตอรอล
บุคลากรทางการแพทย์ -- ลำปาง
245 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Transitional from chemical to organic agriculture of the farmers in Na Huek Village, Saluang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รุ่งเรือง ลาดบัวขาว / 2548 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมเคมี -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสะลวง
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสะลวง
เกษตรอินทรีย์ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสะลวง
บ้านนาหืก (เชียงใหม่)
246 การปรับระดับภาษาของครูและการตอบรับของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ = Teachers' modification of language and students' uptake in English Classrooms / วรางคณา พวงมาลัย / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
247 การปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยพืชสด 5 ชนิดในดินที่มีเนื้อดินความเป็นกรด-ด่าง และระดับความชื้นที่แตกต่างกัน = Nitrogen mineralization of five green manure crops in soils with different texture, pH and moisture / ธนา สมบัติทัฬห / 2548 /Full Text
Subject
ปุ๋ยพืชสด
ไนโตรเจน
ดิน
248 การเปรียบเทียบการประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ของข้อมูลชั่วชีวิต = Comparison on confidence interval estimation for lifetime data parameters / สุกัญญา อินทรภักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
ทฤษฎีการประมาณค่า
249 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง = A Comparison of social anxiety, resilience and coping mechanisms of entrepreneurs in Lampang Province / นวพร อิ่มใจ / 2548 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
การปรับตัว -- จิตวิทยา
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
250 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างแบบรูปภาพกับการใช้สถานการณ์จริง สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา = Quality comparison of mathematics readiness tests between picture tests and real situations tests for pre-school children / รพีพร วารีทิพย์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- น่าน
คณิตศาสตร์
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- น่าน
251 การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ = A comparision on activity-based costs and accounting cost in wooden furniture factory / วิทยา อินทร์สอน / 2548 /Full Text
Subject
เครื่องเรือน -- การผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน -- ต้นทุน
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
252 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคกับโครงการประกันสังคม โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย = The comparative of cost and return on the government health strategy between the universal health coverage policy (30 baht treat all diseases policy) and medicare policy of Thoeng Hospital, Chiang Rai province / กัญญารัตน์ กิติกรรณากรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
โครงการประกันสังคม
โรงพยาบาล -- เชียงราย
253 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสอนแบบซิปปาและแบบสืบเสาะหาความรู้ = Comparison of science learning achievement and interaction of lower secondary school students taught through CIPPA model and inquiry method / สายสุนีย์ ปาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
254 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่มีเทอมความคลาดเคลื่อนแบบออโตรีเกรซซีฟอันดับที่ 1,2 และ 3 = Comparison on parameter estimation methods in multiple linear regression with 1 st, 2 nd and 3 rd-order autoregressive error terms / ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ / 2548 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอย
การถดถอยเชิงเส้น
255 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Land use change of community in the vicinity of Mae Fah Luang University, Changwat Chiang Rai / ณตมณีย์ อู่สุวรรณทิม / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การใช้ที่ดิน -- เชียงราย
256 การเปลี่ยนแปลงการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมในชุมชน = Change of non-agriculture production in community / กรองจิตต์ แก้วเนตร / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
เกษตรกรรม -- แม่ฮ่องสอน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร -- แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
257 การเปลี่ยนแปลงของประชากรหอยน้ำจืดสกุล Bithynia และลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาศัยในบางจุดของเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างฤดูฝน = The Population changing of fresh water snails genus bithynia and the the physical properties of their breeding places in some suburban areas of Chiang mai Province during rainy season / รัชฎาวรรณ เงินกลั่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Snails
Opisthorchis
258 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มสายน้ำผึ้งในระบบตลาด = Postharvest quality change of tangerine cv. Sai Nam Pung in the marketing system / อัฐพล ปิงกุล / 2548 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- การเก็บเกี่ยว
259 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีบางชนิดในส้มเขียวหวานที่มีอาการต้นโทรม = Some physical and biochemical of declined tangerine / ประไพพร อุ่นโพธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การปลูก
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
260 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากการเข้ามาประกอบกิจกรรมโรงโม่หิน กรณีศึกษาบ้านพวน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี = Social, economic and environmental changes of community from quarry industry: a case study of Ban Puan, Nong-ong Sub-district, U-Thong District, Suphan Buri Province / ธนาวิน พิมลลิขิต / 2548 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สิ่งแวดล้อม
โรงโม่หิน
โรงงาน -- อู่ทอง (สุพรรณบุรี). ตำบลหนองโอ่ง
บ้านพวน (สุพรรณบุรี)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73