ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การประเมินประสิทธิผลของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness evaluation of universal health insurance scheme: a case study of community health centers in Amphoe San Sai, Changwat Chiang Mai / ทอง พันทอง / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ประกันสุขภาพ -- สันทราย (เชียงใหม่)
สุขภาพ
202 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The assessment of the efficiency of technical devices for analyzing stock prices in the energy sector of the stock exchange of Thailand / ธวัชชัย ช่างสม / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มพลังงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
203 การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of care map utilization for acute myocardial infarction patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อนงค์ อมฤตโกมล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
204 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่อความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดโดยใช้แบบจำลองของ Treynor และ Mazuy = Assessment of mutual funds performance regarding marketing timing ability using Treynor and Mazuy Model / กานต์สุดา พรนิมิตร / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
การลงทุน
205 การประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบผังดุลดัชนี = An evaluation of the performance of the provincial electricity authority, Chiang Mai province : an application of balanced scorecard model / เชิดตระกูล กองสุผล / 2548 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
206 การประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมส้มเขียวหวานในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of tangerine Industry in Fang District, Chiang Mai Province / ฉัตรชนก ว่องไว / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่)
207 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Tambon San Kamphaeng Municipality, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / วิทยา สงวนศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันกำแพง -- การประเมิน
เทศบาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เทศบาลตำบล
208 การประเมินผลการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในภาคเหนือ = Training assessment of administrative committee of Tambon technology service and transfer center in the North / บัณฑิต วชิรวิทยากร / 2548 /Full Text
Subject
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -- การฝึกอบรม
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกร -- การฝึกอบรม
209 การประเมินผลการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the service of Chai Prakan Public Library, Chiang Mai Province / วิลาวัลย์ รักพร้า / 2548 /Full Text
Subject
ห้องสมุดประชาชน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
210 การประเมินผลการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน = Assessment of tax collecting services of tambon administrative organization: a case study of Tambon Nam Tok Administrative Organization, Na Noi District Nan Province / ฤทธิชัย เจนจิจะ / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- นาน้อย (น่าน). ตำบลน้ำตก
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ภาษี
ภาษี -- นาน้อย (น่าน). ตำบลน้ำตก
211 การประเมินผลกิจการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 5 ดาว กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่= Performance evaluation of one tambon one product five star enterpise: a case study of San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / สุพัฒตรา อินวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การจัดการผลิตภัณฑ์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
212 การประเมินผลโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ = An Evaluation of the garbage classification project of Chiang Mai Municipality / สมัชชา สายวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
การคัดแยกขยะ
213 การประเมินผลโครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร : กรณีศึกษาอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Evaluation of public service project on registration and identification record : a case study of Nam Pat District, Uttaradit Province / ธิดารัตน์ โกสินทรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- น้ำปาด (อุตรดิตถ์)
ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทะเบียนราษฎร์
214 การประเมินผลโครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ.2544-2547 ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of debt moratorium project, B.E. 2544-2547 in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณี พ่วงตรง / 2548 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- สารภี (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
215 การประเมินผลโครงการหอพักสีขาวในจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the White Dormitory Project in Chiang Mai Province / จตุรงค์ อะกะเรือน / 2548 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
216 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory evaluation in health promotion activities of Intaram temple elderly club Chai Prakan district Chiang Mai province / สายอรุณ บุญคำแสน / 2548 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม
ชมรมผู้สูงอายุ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ชมรมผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
217 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะโดยเทคนิคแอลซีเอ / อนุวัตร์ เดชครุฑ / 2548 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ค่าใช้จ่าย
โรงไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
วงจรชีวิตต้นทุน
218 การประเมินมูลค่านันทนาการของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Valuation of recreation of Doi Suthep-Pui National Park Muang, Chiang Mai / ปริญญา สุทธสุภา / 2548 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นันทนาการ -- เชียงใหม่
219 การประเมินมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยแบบจำลองแบล็ค-โชลส์ = Warrant valuation by Black & Scholes model สุชาติ ธนฐิติพันธ์ / สุชาติ ธนฐิติพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
220 การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Tourism benefit evaluation of Chiang Mai Zoo / กรทอง ลีสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
สวนสัตว์ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73