ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Learning reform at Chaehomwittaya School, Chaehom District, Lampang Province / สนั่น นามวงศ์พรหม / 2548 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ -- ลำปาง
นักเรียน -- ลำปาง
182 การประกอบอาชีพพริตตี้เกิร์ลของนักศึกษาหญิง : กรณีศึกษา = Female students working as pretty girl: a case study / การะเกด บำรุงรส / 2548 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
อาชีพ -- เชียงใหม่
พนักงานประชาสัมพันธ์ -- เชียงใหม่
183 การประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Public relation influences the decision making to further study at province vocational education institutions in Mueang District, Chiang Mai Province / อัครวิทย์ ระบิน / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
การประชาสัมพันธ์ -- เชียงใหม่
184 การประมาณค่าความผันผวนของราคาหุ้น ด้วยวิธีการ์ชสำหรับการประเมินค่าราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแบบจำลอง แบล็คและโชลส์ = Stock price volatility estimation by GARCH method for warrants pricing by Black and Scholes model / ปฎล ป่านทอง / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
185 การประมาณค่าผลตอบแทนที่คาดหวังของหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบบจำลองฟามาและเฟรนช์ = Estimation of expected returns in Transportation Sector in Stock Exchange of Thailand by the fama and french model / รินทิพย์ จันทร์นวล / 2548 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มขนส่ง
ตลาดหลักทรัพย์
186 การประมาณมูลค่าเชิงนันทนาการของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง = Valuation of recreation value of Chae Sorn National Park in Lampang Province / สุพัฒน์ สวรรณยานุกิจ / 2548 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติ -- ลำปาง
นันทนาการ -- ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
187 การประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = Evaluation of buddhism schools project implementation in Lamphun Educational Service Area I / วาสนา ต๊ะกาบโค / 2548 /Full Text
Subject
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียน -- ลำพูน
188 การประเมินการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum implementation at Buddhist Scripture Schools, Mueang Chiang Mai District / สุภาพร สุพนัส / 2548 /Full Text
Subject
หลักสูตร
คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
189 การประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง = Assessment on vaccine and cold chain system management of Lampang public health provincial office / ประพันธ์ พงษ์นิกร / 2548 /Full Text
Subject
การฉีดวัคซีน
วัคซีน
โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
190 การประเมินความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้ป่วย สำหรับโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอันเนื่องมากจากการสูบบุหรี่ กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay for a knowledge promotion on program for smoking related illness patients caregivers : A Case study in Chiang Mai Province / นิโรจน์ สินณรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
ค่าใช้จ่าย
ผู้ดูแลผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
191 การประเมินความเป็นพิษของสาหร่ายไก (Cladophora glomerata Kutzing and Microspora floccosa Thuret) ในหนูขาว = Toxicological evaluation of Cladophora glomerata Kutzing and Microspora floccosa Thuret in Albino Rat / ปรานต์นภัส ฟ้าประทานชัย / 2548 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- พิษวิทยา
หนูขาว
192 การประเมินความสำเร็จของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Evaluating the success of entrepreneurs in local liquor industry in Chiang Mai and Lamphun Province / ชนิตา พันธุ์มณี / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมสุรา -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมสุรา -- ลำพูน
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
193 การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน = External quality assessment of school attached to the office of basic education commission, Lamphun Province / อโนทัย กัญญสาย / 2548 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียน -- ลำพูน
194 การประเมินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน = An Evaluation of garbage management project in the Lamphun Municipality / ดิศักดิ์ มะโนผาบ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาล -- ลำพูน
ขยะ -- ลำพูน
195 การประเมินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Project Evaluation of waste management in cycle: A Case study of Wiang Fang subdistrict municipality, Fang District, Chiang Mai Province / ประเสริฐ เขมาวุฆฒ์ / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเวียงฝาง
ขยะ -- ฝาง (เชียงใหม่)
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
196 การประเมินโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปาของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the herbal production for spa training project of agricultural technology service centre, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University / พัชรี อธิมา / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การฝึกอบรม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การบริหาร
สมุนไพร
ธุรกิจสปา
197 การประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ = Evluation of Wat Chang Kian School environmental study project,Chiang Mai Province / นิลาวรรณ อินทรวงส์โชติ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
198 การประเมินเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จากกากอ้อยเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม = Techon-economic evaluation of bagasse utilization for cogeneration / คมสันต์ นาคพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
ชานนอ้อย
กระแสไฟฟ้า -- การผลิต
เชื้อเพลิงจากของเสียทางการเกษตร
ของเสียทางการเกษตร
199 การประเมินบทบาทคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the role of village fund networking committee at Tambon level in Changwat chaing Mai / สันทนา ศรีโพธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
200 การประเมินประสิทธิผลของการถ่ายโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = An Effectiveness evaluation of the transfer of Prekindergarten School Development Centers Project to Local Government Organizations in Dok Kham Tai District, Phayao Province / เสาวลักษณ์ ตุ้ยคำ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การปกครองท้องถิ่น -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
การกระจายอำนาจปกครอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73