ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้ภาพยนตร์การ์ตูนประกอบดัวอักษรบรรยายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฟังเพื่อความเข้าใจ และจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using cartoon movies with subtitles to promote english vocabulary learning, listening comprehension, and morality of Mathayom Suksa 1 students / อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์การ์ตูน
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
142 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแสวงหารายได้ชุมชนเพิ่มเติม : กรณีศึกษาการผลิตน้ำดื่มบ่อปุ๊ ของกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อปุ๊องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว / ตรีพร ชาติแสนปิง / 2547 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
รายได้
น้ำดื่ม
กองทุนหมู่บ้าน -- เชียงใหม่
143 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 = Use of local wisdom in social students, religion, and culture substance teaching in basic education institutions, the Chiang Rai educational service area I / อรรณพ ไฝเอ้ย / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- เชียงราย
144 การใช้ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรในการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 ของครูสังคมศึกษา โรงเรียนในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Use of herbal wisdom for the third grade level learning provision of social studies teachers in Wang Nuea District Schools, Lampang Province วีณา แก้วด้วง / วีณา แก้วดวง / 2547 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียน -- ลำปาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สมุนไพร
145 การใช้แรงจูงใจตาม 4 ทฤษฎีจิตวิทยาร่วมสมัยของครูสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of classroom motivation based on four contemporary psychology theories of social studies teachers in Chiang Mai University Demonstration School / รัฐ เจริญพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
146 การใช้วิธีการสอนแบบสตอรีไลน์เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน = Use of storyline teaching method for developing problem solving process of Prathom Suksa 3 Students at Ban Huay Tom School, Lamphun Province / สาวิตรี เบาจิตต์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยต้ม
การสอน
การแก้ปัญหา
นักเรียนประถมศึกษา
147 การใช้วิธีการให้เหตุผลโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Using case-based reasoning on mathematics word problem solving for Prathom Suksa Students / อนงค์นาฏ วงศ์สารสิน / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย -- นักเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เหตุผล
การแก้โจทย์คณิตศาสตร์
148 การใช้วิธีสอบแบบเอสคิวโฟร์อาร์ในการสอนอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of SQ4R Method in teaching reading for main ideas for Prathom Suksa 5 students / รัตนภัณฑ์ เลิศคำฟู / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การอ่าน
149 การใช้สถานการณ์จำลองประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Use of simulation technique in mathematics lessons for Prathom Suksa 2 Students / วณิชยา ธิหมื่น / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียน
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
150 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Pesticide safe use in citrus orchard among hmong grower, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ยุทธนา โสภา / 2547 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ส้ม -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การเคมีทางการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
151 การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก = Using pictorial media to develop an Autistic child's communication ability / นุชนาถ แก้วมาตร / 2547 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
ภาพ
การสื่อสาร
152 การใช้หม้อน้ำรถยนต์เป็นอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับคืนสำหรับหม้อไอน้ำขนาดเล็ก = Use of automobile radiator as heat recovery units for small boiler / ปรีชา มาระกะ / 2547 /Full Text
Subject
หม้อน้ำ
รถยนต์
ความร้อน -- การนำ
153 การใช้หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และการดูแลสุขภาพของพระนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Utilizing the four foundations of mindfulness and heath care among the student monks in Mahachulalongkornrajavidayala University Chiang Mai campus / ฐาวรี ขันสำโรง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
154 การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา จังหวัดลำปาง = Implementing school curriculum of Om - aree Pittaya School in Lampang Province / อ้อมอารี สุวรรณศรี / 2547 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียน -- ลำปาง
ครู -- ลำปาง
155 การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองเชียงราย / ชนิดา อินต๊ะปัญญา / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน -- เชียงราย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงราย
ครูใหญ่ -- เชียงราย
156 การดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม : กรณีศึกษาการจัดระเบียบสถานบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of the social order arrangement policy : a case study of the entertainment business in Mueang District, Chiang Mai Province / พันธ์เกษม ไหลสกุล / 2547 /Full Text
Subject
การจัดระเบียบสังคม
การควบคุมทางสังคม -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
157 การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / วิทยากร เขื่อนแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- ลำพูน
158 การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชาในจังหวัดเชียงราย = The Operations of entrepreneurs in the tea industry, Chiang Rai province / ณัฐกุล คนศิลป / 2547 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงราย
ชา -- เชียงราย
อุตสาหกรรมชา -- เชียงราย
159 การดำเนินงานของสถานบริการออกกำลังกายของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operation of fitness centers operated by private sector in Chiang Mai Province / นิดา ศรีวรรณนุสรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
สถานกายบริหาร -- เชียงใหม่
160 การดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในงานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ = Primary care unit operation in health promotion, Chiang Mai province / วีระศักดิ์ ใจยอด / 2547 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
บริการอนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
อนามัยชุมชน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75