ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 อารมณ์ขันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Sense of humor among sub-district health personnel in Uttaradit Province / เยาวรัตน์ ทองโม้ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1482 อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อมีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ / สถาพร ชัยบุตร / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
1483 อิทธิพลของการควบคุมแหล่งสังเคราะห์แสงที่มีต่อการสังเคราะห์และการสะสมปริมาณสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Effect of controlled photosynthetic source on synthesis and accumulation of aromatic substance 2-acetyl-l-pyrroline in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 / นันทวรรณ รักพงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- การเจริญเติบโต
การสังเคราะห์แสง
1484 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The effect of marketing communications at point of purchase towards consumer behavior in buying consumer goods in Bangkok metropolitan area / ปวีณา ตั้งวัฒนากาญจน์ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้า
ผู้บริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภค
1485 อิทธิพลของดินต่ออัตราการงอกของเมล็ดไม้ท้องถิ่น: การประยุกต์สำหรับการฟื้นฟูป่าโดยการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง / พนิตนาถ ทันใจ / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2547 /Full Text
Subject
การงอกของเมล็ด
เมล็ดพันธุ์
การฟื้นฟูป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปลูกป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไม้ป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
1486 อิทธิพลของแสงต่อการสร้างแอนโทไซยานินและสารต้านเชื้อราและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก = Effect of light on Anthocyanin and Antifungal compounds productions and postharvest quality of Mahajanaka Mango Fruit / ธนิต มินวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แอนโทไซยานินส์
1487 อุปสงค์ของการใช้บริการแบบมินิบรานซ์ของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for mini branch service of customers of Bank of Ayudhya Public Company Limited in Chiang Mai Province / ทักษิณา โอสถิตย์พร / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารสาขา -- เชียงใหม่
1488 อุปสรรคของการใช้แผนภูมิช่วยตัดสินใจสำหรับช่วยฟื้นคืนชีพในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers to implementation of cardiopulmonary resuscitation algorithms in Emergency Room at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ศศิวิมล บรรจงจัด / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
บริการพยาบาลฉุกเฉิน
แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
1489 อุปสรรคในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน = Barriers to glycemic control among persons with diabates mellitus / จิราพร กันบุญ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1490 อุปสรรคในการให้บริการแบบเมทริกซ์โปรแกรมของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers of the matrix program services among staff in hospitals under the ministry of public health, Chiang Mai Province / ก้องเกียรติ อุเต็น / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1491 เอนไซม์ไฟเตสจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบางสายพันธุ์ที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง = Phytase from some strains of thermophilic Blue-Green algae / คนึงกานต์ กลั่นบุศย์ / 2547 /Full Text
Subject
เอนไซม์ไฟเตส
สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว
อุณหภูมิสูง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75