ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 สมรรถนะในการเป็นผู้นำของบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชูชาติ บุญยัง / 2547 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
ผู้นำ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1462 สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ในสภาวะออโตไจโรซึ่งมีภาคตัดปีกแบบมีแคมเบอร์ โดยใช้ทฤษฎีเบลดอิลิเมนท์ = Lift performance of a rotor in autogyro mode with cambered airfoil using blade element theory / ติณกร ภูวดิน / 2547 /Full Text
Subject
ใบพัด -- การทดสอบ
แรงยก
1463 สมรรถนะแห่งตนกับกิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้านของผู้ดูแล = Self-efficacy and home care activities for persons with schizophrenia among caregivers / เบ็ญจา นิ่มนวล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1464 สมรรถภาพพื้นฐานทางสมองและลักษณะบางประการที่ส่งผลต่อ ระดับการคิดแท้จริงของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Primary mental abilities and selected characteristics affecting authentic thinking levels of lower secondary school students / เกศแก้ว ชื่นใจ / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สมรรถภาพทางสมอง
ความคิด
1465 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ปิยะรัฐ ศรีสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
การตลาด -- ลำปาง
ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ลูกค้า
1466 สังฆิกเสนาสนะ : ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับหมู่บ้าน = Sanghikasenasana : the relationship between wat and village / พระเจียน กันทะบุตร / 2547 /Full Text
Subject
วัดกับชุมชน
พุทธศาสนากับสังคม
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
1467 สาเหตุที่มีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยหยุดส่งเบี้ยประกัน : กรณีศึกษาบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) = Factors affecting the Life Insurance Cancellation : a case study of Ayudhya Allianz C.P. life Pcl. / บัวสวรรค์ จันทร์จารุพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันภัย
1468 สาเหตุและรูปแบบของการทุจริตในการจัดทำทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Causes and forms of corruption in registration of census and identification Card in Chiang Mai Province / มานิตย์ ไหวไว / 2547 /Full Text
Subject
การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- เชียงใหม่
ทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชน -- เชียงใหม่
1469 เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปาง = Moral reasoning of Prathom Suksa 6 Students in Padungwit School (Wat Sriboonruang), Lampang Province / สุริยา เซ็นทองหลาง / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
จริยธรรม
เหตุผล
1470 เหตุผลที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ = Parent's reasons for sending children to Chiangmai Kanavith School / สถิตาภรณ์ วงศ์เขียว / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์
การศึกษาขั้นมัธยม -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1471 องค์ประกอบการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / อรรถวิท ชังคมานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ
ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- ฐานข้อมูล
1472 องค์ประกอบของสิ่งขับถ่ายและสมรรถนะการผลิตของสุกรระยะรุ่นถึงขุนโดยใช้อาหารโปรตีนต่ำ = Excreta composition and productive performance of growing to finishing pigs by using of low protein diets / กัตติกา วุฒิจารี / 2547 /Full Text
Subject
โปรตีน
สุกร -- อาหาร
อาหารสัตว์
สุกร -- การเจริญเติบโต
1473 องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Successful components for environmental management system of ISO14001 at the Northern Regional Industrial Estate พนิตนาฎ จรอบรัมย์ / พนิตนาฏ จรอบรัมย์ / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
ไอเอสโอ 14001
1474 ออกซิเดชันของเบนซิลลิกแอลกอฮอล์ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโบรไมด์ไอออน / รัชณีภรณ์ อิ่นคำ / 2547 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- ออกซิเดชัน
ปฏิกิริยาเคมี
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โปรไมด์ไอออน
1475 อัฒมโนทัศน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Self-concept among persons with HIV infection attending at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province / บัวพลอย พรหมแจ้ง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1476 อัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ ลากอง / นภาพร หงษ์ทอง / 2547 /Full Text
Subject
ลากอง, ฌาร์กส์, 1901-
ตัวตน (ปรัชญา)
1477 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรมโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-concept of persons with amphetamine dependence receiving the matrix program at Rongkwang Hospital Phrae province / นิตยา บุญลือ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1478 อัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการในโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Self-concept of patients with chronic obstructive pulmonary disease at Nanoi Hospital, Nan Province / อนงค์ พูใบ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1479 อัลกอริทึมแบบละโมบสำหรับปัญหาเวอร์เท็กซ์-คัพเวอร์ / อนันท์ หวังพรไพบูลย์ / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
1480 อาการและอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้สัมผัสการเผาไหม้ลิกไนท์ในกระบวนการบ่มใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Symptoms and signs of respiratory system and pulmonary function of people exposed to lignite combustion in tobacco curing process in Mae Chan district, Chaing Rai province / สราวุฒิ พวงคต / 2547 /Full Text
Subject
Respiratory system
Lung
Tobacco
Dissertations, academic -- Public health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75