ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 สภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลเมืองแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Conditions of Educational Institutions Curriculum Implementation of Primary Schools in Mueang Paeng Subdistrict, Mae Hong Son Province / พรนภา มาตันบุญ / 2547 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- หลักสูตร
1442 สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / เอนก ตาเจริญเมือง / 2547 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1443 สภาพการผลิตและการตลาดสุกรของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน = Swine production and marketing conditions of farmers in Lamphun Province / ธงชัย คำมงคล / 2547 /Full Text
Subject
สุกร -- การผลิต
สุกร -- การตลาด
เกษตรกร -- ลำพูน
1444 สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของแรงงานพม่าในเมืองเชียงใหม่ / ณัฐภรณ์ ไชยแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าวพม่า -- ภาวะสังคม
แรงงานต่างด้าวพม่า -- ภาวะเศรษฐกิจ
สวัสดิการลูกจ้าง
1445 สภาพของโรงเรียนในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ / เกษกานดา คงทวีเลิศ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1446 สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 = State of problems and community needs concerning curriculum development and learning activities for educational deprived children in Rajaprachanukhraw 30 School / เจษฎาภรณ์ รอบคอบ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
หลักสูตร
เด็กจรจัด -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง -- เชียงใหม่
1447 สภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องอบแห้งมะละกอแช่อิ่มแบบปั๊มความร้อน = Optimal operating conditions of a papaya glace heat pump dryer / เหมือนจิต แจ่มศิลป์ / 2547 /Full Text
Subject
มะละกอ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
การอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
1448 สภาวะการส่งออกลำไยของไทยไปยังประเทศจีนภายหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก / นิชาภา ประสิทธิเวนิช / 2547 /Full Text
Subject
องค์การการค้าโลก
การส่งออก
ลำไย -- การส่งออก
จีน -- การค้า
1449 สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ / สุชาดา สายทิ / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1450 สมบัติกายภาพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดต่อเนื่องทิศทางเดียว = Physical and Mechanical properties of unidirectional continuous glass fiber-reinforced low density polyethylene composites / ฉัตรชัย เอี่ยมสอาด / 2547 /Full Text
Subject
โพลีเอทิลีน
ใยแก้ว
วัสดุผสม
1451 สมบัติกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดต่อเนื่องทิศทางเดียว = Physical and mechanical properties of unidirectional continuous glass fibre reinforced high density polyethylene composite / นิภา เกษสุริยงค์ / 2547 /Full Text
Subject
โพลิเอทิลีน
วัสดุผสม
ใยแก้ว
1452 สมบัติของเซรามิกแบเรียมไทเทเนตที่มีปริมาณส่วนเกินของไทเทเนียมออกไซด์ = Property of barium titanate ceramics with excess titanium oxide / วาทยุทธ์ วลัญช์เพียร / 2547 /Full Text
Subject
แบเรียมไทเทเนต
วัสดุเซรามิก
ไทเทเนียมออกไซด์
1453 สมบัติของน้ำผึ้งในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย / ชลดา เอี่ยมสอาด / 2547 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
อาหาร -- การเก็บและรักษา
จุลินทรีย์ในอาหาร
1454 สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมอะลูมิเนียมเมทริกซ์เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์-อะลูมิเนียมเททรอกซีคาร์ไบด์ = Mechanical properties of Silicon-Aluminium Tetroxycarbide Nanofibers-reinforced Aluminium Matrix composite / ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา / 2547 /Full Text
Subject
อะลูมิเนียมเมทริกซ์
ซิลิกอนไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี
1455 สมบัติเพียโซอิเล็กทริกของเลดสทรอนเทียมเซอร์โคเนตไทเทเนต เลดสทรอนเทียมซิงค์ไนโอเบต = Piezoelectric properties of lead strontium zirconate titanate-lead strontium zinc niobate / สุรีย์พร อุทธิยา / 2547 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-เลดซิงค์ไนโอเบต
1456 สมบัติและความคงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดสารภี Mammea siamensis (Miq.) T. And. และรากหนอนตายหยาก Stemona curtisii Hk.F. ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ = Insecticidal property and stability of mammea siamensis (Miq.) T. and seed and stemona curtisii HK.f. root extracts to some insect pests of cruciferous crops / กฤตชญา อิสกุล / 2547 /Full Text
Subject
สารภี
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
ยากำจัดศัตรูพืช
1457 สมบัติวิสโคอิลาสติกของเศษเนื้อนกกระจอกเทศขึ้นรูป / วสาวี พิชัย / 2547 /Full Text
Subject
เนื้อนกกระจอกเทศ
เนื้อสัตว์ -- การทดสอบ
นกกระจอกเทศ
1458 สมรรถนะการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และรายได้จากการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบพึ่งพาธรรมชาติ = Growth performance, fertility and income from raiting native cattle under natural grazing / วิฑูรย์ มูลรินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
โคเนื้อ -- การเจริญเติบโต
โค -- การเจริญเติบโต
โค -- ราคา
1459 สมรรถนะการบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์โดยถังปฏิกิริยายูเอเอสบี ภายใต้การป้อนวันละ 6 ชั่วโมง = Performance of slaughterhouse wastewater treatment by UASB reactor under 6-hour daily feeding / ฉัตรชัย ศักดิ์วีรสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง
โรงฆ่าสัตว์ -- การกำจัดของเสีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
1460 สมรรถนะการผสมเพื่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวไร่และข้าวนาสวน = Combining ability for yield components in upland and lowland rice crosses / พิมพ์นภา ขุนพิลึก / 2547 /Full Text
Subject
ข้าวไร่ -- พันธุ์
ข้าวไร่ -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวไร่ -- การปลูก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75