ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 วิธีการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับกลีบดอกกุหลาบสีแดง = Appropriate drying methode for red rose petals / นักเศรษฐ์ ขันติธรางกูร / 2547 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ดอกไม้ -- การอบแห้ง
ดอกไม้แห้ง
1422 วิสัยทัศน์และพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน / อัมพวัน ภัทรลิขิต / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- การบริหาร
1423 เว็บดาตาเบสสำหรับกองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนสิริกิติ์ / ชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
เขื่อนสิริกิติ์
เว็บดาตาเบส
การออกแบบฐานข้อมูล
เขื่อน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
1424 ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ = Ecotourism management potential of Ban Mae Kam Pong, Changwat Chiang Mai / นิรันดร์ บุญเนตร / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
1425 ศักยภาพการจัดการของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปมันฝรั่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Management potential of Potato processing housewife groups, San Sai District, Chiang Mai Province / สันติกรณ์ เขมาภิรมย์ / 2547 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
มันฝรั่ง -- การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง
1426 ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Potential to develop agrotourism in satellite villages of the Huai Hong Khrai Royal development study center / ศิโรรัตน์ หอมนาน / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1427 ศักยภาพของชุมชนไทลื้อในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = The Potential of Thai Lue Community in resource management for ecotourism: a case study of Don Mun Village, Tha Wang Pha District, Nan Province / วัชราภรณ์ จันทร์ขำ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ท่าวังผา (น่าน)
ท่าวังผา (น่าน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลื้อ
บ้านดอนมูล (น่าน)
1428 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเวียงลอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม = Development potentials of Wiang Lo community as a cultural tourism attraction / สุวีณา นิยมค้า / 2547 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
เวียงลอ (พะเยา)
เมืองโบราณ -- พะเยา
1429 ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สงอายุ = Community capacity in promoting exercise o the elderly / ไพทูรย์ มาผิว / 2547 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
1430 ศักยภาพขององค์กรชุมชนด้านการเกษตร บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Capability of Agricultural Community Organizations in Sankayom Village, Pasak Sub district, Mueang District, Lamphun Province / นพดล กฤษณะวณิช / 2547 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- ลำพูน
ชุมชน -- ลำพูน
การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
กลุ่มเกษตรกร -- ลำพูน
1431 ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบ้านม้งป่าเกี๊ยะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential in natural resource management and adaptation to economic, social and environmental change of the Hmong Pakia Village, Samoeng District, Chiang Mai Province / วิชัย จ้าวเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ม้ง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ม้ง -- ภาวะเศรษฐกิจ
ม้ง -- ภาวะสังคม
1432 ศักยภาพในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / กาจบัณฑิต ไชยทิพย์ / 2547 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การจัดระเบียบสังคม
1433 ศักยภาพในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Self-directed professional development competency of social studies teachers in educational opportunity expansion schools attached to the office of Uttaradit provincial primary education / นนทิกา ตันติสุข / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- อุตรดิตถ์
ครู -- อุตรดิตถ์
การพัฒนาตนเอง
1434 ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาเขตเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว = Potentiality and participation of communities in Eco-tourism trail project: A Case study of Mueang Chorn Phet, Luang Prabang Province, Lao PDR / จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลาว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1435 ศักยภาพและเครือข่ายของผู้นำชุมชนเพื่อการจัดการต้นน้ำบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Local leaders' potentials and networks for watershed headwater management at Ban Saen Suk, Tambon Si Kham, Amphoe Mae Chan, Changwat Chiang Rai / วันทนา บัลลังก์ / 2547 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่จัน (เชียงราย)
การจัดการป่าไม้ -- แม่จัน (เชียงราย)
ผู้นำชุมชน -- แม่จัน (เชียงราย)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1436 ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของ EVA ต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุประวิน ณ เชียงใหม่ / 2547 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
หลักทรัพย์
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
1437 สตรีกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง = Women and environmental and resource management in the Lampang Municipality Community / กมลวรรณ บุญทาตุ้ย / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
ชุมชน -- ลำปาง
1438 สถานภาพทางสังคมของม้งอพยพในเมืองโอแคลร์ มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา = Social status of Hmong migrants in Eau Claire, state of Wisconsin, the united states of America / ชุติมา จันทรรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่น
ม้ง -- ภาวะสังคม
ม้ง -- การย้ายถิ่น
1439 สถิติวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงหทัย รัตนอารียกรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง
สินเชื่อเกษตร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- การเงิน
สินเชื่อชนบท -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1440 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = States of instructional management on buddhism subject for the third year in Vocational Certificate Students at Chiangmai College of Agriculture and Technology, San Pa Tong District, Chiang Mai province พระมหาอาวรณ์ ชัยประสิทธิ์ / อาวรณ์, พระมหา / 2547 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
วิทยาลัยเกษตรกรรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75