ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาเปตองและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of petanque athletes and nonathletes / นิรันดร พัฒนกุล / 2547 /Full Text
Subject
เปตอง -- การฝึก
นักกีฬา -- การปรับตัว
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1402 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาฟุตซอลหญิงและผู้ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of women Fut Sal athletes and nonathletes / เสน่ห์ สวัสดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- การปรับตัว
ฟุตซอล -- การฝึก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
1403 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาฟุตบอลและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = motivation and resilience of football athletes and nonathletes / ประวิทย์ รักประชา / 2547 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- การปรับตัว
ฟุตบอล -- การฝึก
นักฟุตบอล
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
1404 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาเรือพายและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of Rowing athletes and nonathletes / ธัชกร พุกกะมาน / 2547 /Full Text
Subject
การแข่งเรือ
นักกีฬา -- การปรับตัว
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
1405 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาวอลเลย์บอลและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of volleyball athletes and nonathletes / วิไลพิน ทองประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การปรับตัว
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1406 แรงจูงใจและความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Motivation and medication adherence among persons with schizophrenia / สวัสดิ์ เที่ยงธรรม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1407 ฤดูกาลแพร่กระจายของประชากรเพลี้ยไก่แจ้ส้มบนต้นส้มในจังหวัดเชียงใหม่และการป้องกันกำจัด = Seasonal distribution of Asian citrus psyllid population on citrus in Chiang Mai province and its control / วรากร ปิ่นขันธยงค์ / 2547 /Full Text
Subject
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม -- การควบคุม
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
1408 ลักษณะทางพืชสวนและระดับไลโคปีนของมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆ = Horticultural characteristics and Lycopene levels of Tomato varieties / วนิศรา ม่วงศรี / 2547 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ -- พันธุ์
ไลโคปีน
1409 ลักษณะน้ำซึมที่ระดับความลึกต่างๆใต้แปลงปลูกผักคะน้าที่รดด้วยน้ำเสียชุมชน น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและน้ำบาดาล = Infiltrate characteristics at different deptbs from Kale Plots irrigated by domestic wastewater, primary effluent and groundwater / พรรณนิภา ผุดเพชรแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
น้ำเสียชุมชน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด
คะน้า -- การปลูก
คะน้า -- ปุ๋ย
1410 ลักษณะผู้นำของผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาของผู้ใต้บังคับบัญชาของโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินในจังหวัดนครปฐม = Supervisors' leadership characteristics and subordinates' satisfaction with supervision of silver jewelry manufacturing in Nakhon Pathom Province / อัญชุลีกร ฤทธิเดช / 2547 /Full Text
Subject
ผู้นำ
การบริหารงานบุคคล
ความพอใจ
เครื่องประดับ
1411 วาทกรรม ความสวย อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความงาม
อัตลักษณ์
1412 วาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาระหว่างรัฐกับประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = A Discourse on development between state and the people: a case study of a village in the Southern Border Province of Thailand / มูฮัมหมาด ยังหะสัน / 2547 /Full Text
Subject
หมู่บ้าน -- ไทย (ภาคใต้)
ชายแดน
การพัฒนาจังหวัด
1413 วิเคราะห์การกำหนดนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / อดิเรก ฟั่นเขียว / 2547 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
1414 วิเคราะห์การประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จรัส ปันธิ / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
สาราณียธรรม
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
ความสามัคคี -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
1415 วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้และวัฒนธรรมองค์การตามความคาดหวังของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ / สุรชัย เปียงตั้ง / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
วัฒนธรรมองค์การ
1416 วิถีการดำเนินชีวิตและภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle and the serum lipid profiles of personnel at Mae Ai Hospital, Mae Ai District, Chiang Mai Province / ภีระวรรณ พิเคราะห์งาน / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่อาย
โภชนาการ
การดำเนินชีวิต
โคเลสเตอรอล
1417 วิถีการดำเนินชีวิตและสุขภาพของผู้ฝึกโยคะ ที่ศูนย์ฝึกโยคะ จังหวัดลำปาง = Yoga practitioners' lifestyle and health at Yoga Center, Lampang Province / ณิชาลักษณ์ ทวีปกุล / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกโยคะจังหวัดลำปาง
สุขภาพ
โยคะ
การดำเนินชีวิต
1418 วิถีชีวิตกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก = Life style related to blood sugar control in non-insulin dependent diabetes mellitus patients at Community Health Center, Bangkratum district, Phitsanuloke province / ศรัญญา เลียววิจักขณ์ / 2547 /Full Text
Subject
เขาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด -- เบาหวาน -- การควบคุม
1419 วิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Democratic way of life of Mathayom Suksa 3 students at Wat Huay Kaew School, Mae On Minor District, Chiang Mai Province / ศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ประชาธิปไตย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1420 วิธีการปลูกเชื้อและอิทธิพลของสภาพน้ำท่วมขังต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง = Inoculation method and effect of water-logging on Aspergillus flavus infection in Peanut / ชมภูนุช ฉายาเวช / 2547 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ถั่วลิสง -- โรคและศัตรูพืช
ถั่วลิสง -- การปลูก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75