ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ยุทธนา ใจสักเสริญ / 2547 /Full Text
Subject
เส้นใยนำแสง
วิทยาการเส้นใยนำแสง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
เครื่อข่ายสารสนเทศ
1382 ระบบสุญญากาศของเครื่องเร่งอนุภาคไอออน แบบพัลส์ ขนาด 300 กิโลโวลต์ / บัญญัติ เล็กประเสริฐ / 2547 /Full Text
Subject
เครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
1383 รูปเท้าและความสูงของการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล = Patterns of foot and jumping height of Basketball athletes / ปริญญา สำราญบำรุง / 2547 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล
ความสูง
นักบาสเกตบอล
เท้า
1384 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี = Sustainable eco-tourism management model: a case study of Pong Nam Ron sub-district Pong Nam Ron District, Chantaburi Province / จิราเจตน์ อุดมศรี / 2547 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- จันทบุรี
1385 รูปแบบการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี / วิวัฒน์ สันนิธิลาวัณย์ / 2547 /Full Text
Subject
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- ปทุมธานี
เกษตรกร -- การดำเนินชีวิต
เกษตรกร -- ปทุมธานี
1386 รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Lifestyles of workers in The Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / อรทัย คำบุญศรี / 2547 /Full Text
Subject
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- ลำพูน
แรงงาน -- การดำเนินชีวิต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลูกจ้าง
1387 รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ชายวัยทำงาน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyles of adult males in Mueang District, Chiang Mai Province / วรางคณา มาตา / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บุรุษ -- การดำเนินชีวิต
1388 รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = The lifestyles ofsenior citizens in Chiang Mai province / ศศิพรรณ กัญญะสิงห์ / 2547 /Full Text
Subject
การดำรงชีวิต
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1389 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านแม่โถและบ้านกะเหรี่ยงแม่โถหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / แพร่พรรณ เหมวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
บ้านม้งแม่โถ (เชียงใหม่)
บ้านกะเหรี่ยงแม่โถหลวง (เชียงใหม่)
1390 รูปแบบการสื่อสารด้วยวาจาของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจรัตน์ ศรีชู / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1391 รูปแบบเชิงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาก่อนการรักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อนจังหวัดบุรีรัมย์ = A Causal model of factors related to tme before treatment seeking among leprosy patients at Buri Rum province / ญาดา โตอุตชนม์ / 2547 /Full Text
Subject
Leprosy -- Patients -- Buri Rum
Leprosy -- Treatment
1392 รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดระเบียบจราจรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / พุทธชาติ เหลืองขจร / 2547 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
1393 รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับระบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ = Optimal patterns for integrated farming systems in Chiang Mai lowlands / ศุภกิจ สินไชยกุล / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
การจัดการฟาร์ม -- เชียงใหม่
1394 แรงงานอพยพภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ภาสกร โกไศยกานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- ตาก
แรงงาน -- พม่า
แรงงานต่างด้าว -- ตาก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ตาก
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1395 แรงจูงใจของสมาชิกครอบครัวเกษตรในการทำงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Working motivation of farm family members at Lamphun industrial estate / สมเจตน์ พรหมซาว / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ลำพูน
แรงงานในเกษตรกรรม -- ลำพูน
การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
1396 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาเทนนิสและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of Tennis athletes and nonathletes / วัชรินทร์ ศรีวิชัย / 2547 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- การปรับตัว
เทนนิส -- การฝึก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1397 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of the Table - Tennis athletes and nonathletes / ภพเพชร นิลงาม / 2547 /Full Text
Subject
เทเบิลเทนนิส -- การฝึก
นักกีฬา -- การปรับตัว
นักเทเบิลเทนนิส
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
1398 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาบาสเกตบอลกับผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of basketball athletes and nonathlete / สมชาย สมบูรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- การปรับตัว
บาสเกตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1399 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาแบดมินตัน และผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of Badminton athletes and nonathletes / กุลชาติ จำจด / 2547 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- การปรับตัว
แบดมินตัน -- การฝึก
นักแบดมินตัน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
1400 แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาโบว์ลิ่งและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา = Motivation and resilience of Bowling athletes and nonathletes / นิกร ใจไหว / 2547 /Full Text
Subject
โบว์ลิ่ง
นักกีฬา -- การฝึก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75