ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / โสรยา แดงชัย / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
122 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ = Usage of accounting information in planning and controlling of rice mill industries in Nakorn Sawan Province / กนกวรรณ ปิ่มหทัยวุฒิ / 2547 /Full Text
Subject
โรงสีข้าว -- นครสวรรค์
การบัญชี -- ข้อมูล
สารสนเทศ
อุตสาหกรรม -- นครสวรรค์
123 การใช้คลื่นเสียงตรวจสอบการเจริญเติบโต การเข้าทำลาย และพฤติกรรมของด้วงงวงข้าวโพด / เสาวลักษณ์ ไชยชมภู / 2547 /Full Text
Subject
ด้วงงวงข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
ด้วงงวงข้าวโพด -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
คลื่นเสียง
124 การใช้คอนทัวร์ดรออิงเพื่อเสริมสร้างสมาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using contour drawing to enhance concentration of Prathom Suksa 3 Students / สิทธิพร นันทขว้าง / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สมาธิ
การวาดภาพ
125 การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อประเมินทักษะการสื่อสารและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน = Use of open-ended questions for assessing mathermatical communication and reasoning skills of Mathayom Suksa 5 students at Sa School, Nan province / คงรัฐ นวลแปง / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
126 การใช้เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ = Use of health care technology among nurses in Northern Regional Hospitals / มยุรี ลิ้มรุ่งยืนยง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health care quality, access, and evaluation
Technology
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
สุขภาพ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
127 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Utilization of information technology for teaching of social studies teachers in Mueang Chiang Mai District Secondary Schools / เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล / 2547 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
128 การใช้ธาตุอาหารโบรอนของถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.) และถั่วพุ่ม (V.unguiculata (L.) lWalp.ssp.unguiculata) = Boron nutrition of yard-long bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis (L.) Verdc.) and Cowpea (V.unguiculata (L.) Walp.ssp.unguiculata) / ทินกร ศรีวิชัย / 2547 /Full Text
Subject
ถั่วฝักยาว -- การเจริญเติบโต
โบรอน
ธาตุอาหารพืช
129 การใช้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of whole language approach to enhance English language skills and thinking skills of Mathayom Suksa 1 students / ดรรชนี หล่อวัฒนา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
130 การใช้บทกวีเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using poetry to promote English reading and creative writing abilities of Mathayom Suksa 4 studens / จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
131 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เขตภูมิอากาศโลกเป็นอย่างไรใครรู้บ้างที่มีต่อการเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Utilizing computer - assisted instruction titled Do you know what the world's climate regions are like? on reflective writing of Mathayom Suksa 3 students, Chiang Mai University Demonstration School / รุ่งทิวา ไชยชมภู / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ภูมิอากาศ
132 การใช้บทสนทนาจากภาพการ์ตูนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจภาษาอังกฤษ ตามความหมายในบริบทของการใช้และการรู้คำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using dialogues from comic strips to promote English pragmatic comprehension and vocabulary recognition of Mathayom Suksa 5 students / สุภาพร มโนวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การ์ตูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
133 การใช้บทอาขยานเพื่อฝึกการเขียนคำคล้องจองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of recitation for writing practice of rhymed words for Prathom Suksa 3 Students / ทัศนีย์ ไชยวงค์ษา / 2547 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กวีนิพนธ์ไทย
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
134 การใช้แบบฝึกเพื่อปรับปรุงการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Use of exercises to improve handwriting of Prathom Suksa 1 students, Anubaan Chiangmai School / สุพัตรา หล้าปาวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การคัดลายมือ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
135 การใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นโปรตีนเสริมในนมเทียมเพื่อผลิตเนื้อลูกโค = Use of soy flour as protein supplement in milk replacer for veal production / ธนาธิป วิใจ / 2547 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
โคเนื้อ -- อาหาร
แป้งถั่วเหลือง
อาหารเสริม
136 การใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ = Utilization of microbiological laboratory results for nosocomial infection control among infection control nurses / ผนิตา ศรีวาโย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
137 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็มเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Use of learning provision plans emphasizing the 4 MAT system model on SongKran Festival for Prathom Suksa 4 Students กิ่งกาาญจน์ คำวงค์ปิน / กิ่งกาญจน์ คำวงค์ปิน / 2547 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
สงกรานต์
การเรียน
การสอน
138 การใช้แผนภูมิมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of concept maps to promote abilities in English reading and summary writing of Mathayom Suksa 4 students / เฉลิมพล ณ เชียงใหม่ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดรวบยอด -- แผนภูมิ
139 การใช้พัมมิซในอาหารเพื่อดูดซับอะฟลาทอกซินและลดปริมาณแก๊สแอมโมเนียในคอกสัตว์ปีก = Use of pumice in diet for aflatoxin adsorption and ammonia diminution in poultry house / นิคม ชนะหาญ / 2547 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- อาหาร
พัมมิซ
อาหารสัตว์
อะฟลาท็อกซิน
แอมโมเนีย
140 การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Use of songs to supplement mathematics learning on the topic of time for Prathom Suksa 1 Students / ลาวัลย์ ยิ่งมี / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เวลา
เพลง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75