ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1491 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ภูมิปัญญาการผลิต การแปรรูป และการตลาดน้ำอ้อย ของเกษตรกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom of Phrao farmers on sugarcane production and jaggery processing and marketing, Chiang Mai Province / วิไลวรรณ แสงวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำอ้อย -- การผลิต
น้ำอ้อย -- การตลาด
อุตสาหกรรมน้ำอ้อย
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
1362 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่แฮน้อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Indigenous knowledge of Pakakeryor in local herbs, Mae Hae Noi village, Mae Chaem district, Chiang Mai Province / รานี อุปรา / 2547 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1363 มนุษย์ในความคิดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล / ลือชา กิจบำรุง / 2547 /Full Text
Subject
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
มนุษย์
มนุษย์กับสังคม
พฤติกรรมมนุษย์
1364 มิติทางเศรษฐศาสตร์การเมืองจากรายการวิทยุ นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน = Dimension of political economy from the Prime Minister Taksin Talks to the people Radio Program / วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย / 2547 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์การเมือง
รายการวิทยุ
1365 ระดับของ 1-ไฮดรอกซีไพรีนในปัสสาวะของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นของจังหวัดเชียงใหม่ = Level of urimary 1-hydroxypyrene of people residing in heavy traffic areas of Chiang Mai / สาครรัตน์ มนโมรา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
1-hydroxypyrene
Pyrenes -- Chiang Mai
1366 ระดับสารเคมีจำกัดศัตรูพืชในกระแสเลือดของผู้ประกอบอาชีพทำใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Blood pesticides level of workers in tobacco plantation, Mae Chan district, Chiang Rai province / ศราวุธ สร้อยอินต๊ะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agrochemicals
Agriculture -- Chiang Rai
1367 ระบบการจัดการคลังสินค้า สำหรับบริษัทเมอิโกะ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Warehouse management system for Meiko Trans (Thailand) Co., Ltd. / ขวัญตา ริมสุวรรณ์ / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทเมอิโกะทรานส์ (ประเทศไทย)
การจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้า
ระบบการผลิตแบบทันสมัย
1368 ระบบการจัดตารางเวลาโครงงานซอฟต์แวร์ของบริษัทนอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด / นงนุช นาคพึ่ง / 2547 /Full Text
Subject
บริษัทนอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
1369 ระบบการจัดหาวัสดุของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต / ทองคำ สมเพราะ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
พัสดุ -- การจัดซื้อ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- พัสดุ
1370 ระบบควบคุมการใช้สารเคมี ของสวนส้มธนาธร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Chemical control system of Thanathon Orchard Fang District, Chiang Mai Province / นิลวรรณ จันทรา / 2547 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง -- ฐานข้อมูล
สารเคมีทางการเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
ยากำจัดศัตรูพืช
สวนส้มธนาธร
1371 ระบบคุณค่าของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม = Value system of farmers practicing poly-culture agriculture / เกรียงศักดิ์ ถาดง / 2547 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1372 ระบบงานสารบรรณสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา = Office filing system for secondary school / เกวลิน โพธิ์นิล / 2547 /Full Text
Subject
งานสารบรรณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
1373 ระบบฐานข้อมูลงานนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนเว็บไซต์ / จักรกฤษณ์ สุวรรณบุตร / 2547 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักศึกษาเก่า
การจัดการฐานข้อมูล
1374 ระบบทำความเย็นสุญญากาศเชิงพาณิชย์สำหรับผักใบ = Commercial vacuum cooling system for leafy vegetables / อิทธิเดช ทองแพรว / 2547 /Full Text
Subject
ระบบทำความเย็นด้วยสุญญากาศ
ผัก -- การเก็บและรักษา
1375 ระบบบริการงานทรัพยากรบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = Human resources shared services system of the Bank of Thailand, Northern region office / กิติศักดิ์ เหลืองวรยูร / 2547 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล
1376 ระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Effective system and mechanism in private schools' educational quality assurance, Mueang Chiang Mai District / ณัฏฐรี โพธิ์คง / 2547 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1377 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผลผลิต ทางการเกษตรผ่านอินเทอร์เน็ต / อุทัย เซี่ยงเจ็น / 2547 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ลำไย -- การผลิต
1378 ระบบสารสนเทศงานทะเบียน สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ / ธฤษ เรือนคำ / 2547 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. งานทะเบียน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การลงทะเบียนนักศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษา
1379 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่บนที่สูง : กรณีศึกษาโครงการหลวงขุนแปะ = Geographic information system for upland spatial management: A Case study of Khun Pae Royal Project / สิทธิธรรม อู่รอด / 2547 /Full Text
Subject
โครงการหลวงขุนแปะ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล -- เชียงใหม่
1380 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการรับแจ้งความและสถิติอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Geographic information system for Chiang Mai police criminal reports and statistics / ประสงค์ ปาณศรี / 2547 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
อาชญากรรม -- สถิติ
การแจ้งความ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75